ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stingily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stingily*, -stingily-

stingily ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
stingily(สทิน'จิลี) adv. อย่างขี้เหนียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stingily
Back to top