ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

summary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *summary*, -summary-

summary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
summary (n.) ใจความสรุป See also: ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ Syn. abridgment, brief, compendium, outline
summary (adj.) รวดเร็ว See also: รวบรัด, ทันที Syn. instantaneous, immediate, sudden
summary (adj.) โดยสรุป See also: โดยย่อ, โดยสังเขป Syn. brief, concise, cut short
summary (adj.) เกี่ยวกับศาลเตี้ย See also: เป็นการใช้ศาลเตี้ยตัดสิน
English-Thai: HOPE Dictionary
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation
English-Thai: Nontri Dictionary
summary(adj) สั้น,ย่อ,รวบรัด,โดยสังเขป,โดยตรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
summaryข้อสรุป, ความย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตัดทอน (n.) summary See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation Syn. การทอน, การสรุป
การย่อ (n.) summary See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation Syn. การทอน, การตัดทอน, การสรุป
การสรุป (n.) summary See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation Syn. การทอน, การตัดทอน
ความสรุป (n.) summary See also: compendium, resume
ย่อความ (n.) summary See also: brief, short written statement
อย่างรวบรัด (adv.) summary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, there will be no summary executions here.ไม่มีการก้าวก่ายงานผลิต
I didn't write up my summary until an hour before the trial.ผมไม่ได้เขียนบทสรุปจนกระทั่ง ชั่วโมงนึงก่อนการพิจารณาคดี
I sentence you to summary liquidation.ผมขอตัดสินให้คุณชดใช้คืนทั้งหมด
Capital One faxed me a recent summary of his credit-card charges.แคปปิตอลวัน ส่งแฟกซ์รวมรายจ่ายเครดิตการ์ดของเขามา
Download the summary file and e-mail it to me.ได้ไฟล์แล้วส่งให้ฉันทางอีเมลล์.
You have no right to impose summary justice.คุณไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสิน
"To Yoshida-san. Summary for the Mid-term Test." I thought it might be useful.เอาไว้อ่านนะ ถึงอาจจะไม่ช่วยอะไรได้มาก
For each of the cases that the sunbaes are managing, the new appointee will do a short summary of any relevant articles.จัดการให้ดีล่ะ นี่เป็นหน้าที่ของพนักงานใหม่ต้องทำ
Let's start with a quick summary of last night's reading.เริ่มกันที่สรุปย่อ ที่อ่านกันมาเมื่อคืน
Oh, wait, wait, wait, here is the summary page.โอ้, เดี๋ยว, เดี๋ยว, เดี๋ยว นี่เป็นหน้าสรุป
Well, I familiarized myself with the M.E.'s case summary and took a cursory look at the crime scene photos.แต่ผมคุ้นเคย กับบทสรุปคดีของแพทย์ชันสูตร และดูคร่าวๆ ภาพถ่ายที่เกิดเหตุ
I need a complete summary of their nurses' union negotiation.ฉันต้องการรายงานสรุป กำหนดการณ์ประท้วง\ ของสหภาพพยาบาลของพวกเขา

summary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纪要[jì yào, ㄐㄧˋ ㄧㄠˋ, 纪要 / 紀要] minutes; written summary of a meeting
综合报导[zōng hé bào dǎo, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, 综合报导 / 綜合報導] summary report; press release; brief
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, 文摘] digest (of literature); to make a digest (of data); summary
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 总的来说 / 總的來說] generally speaking; to sum up; in summary; in short
要略[yào, ㄧㄠˋlu:e4, 要略] roughly; outline; summary
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 匯總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report
小结[xiǎo jié, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 小结 / 小結] summary; short; brief; wrap-up
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 彙總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总
提要[tí yào, ㄊㄧˊ ㄧㄠˋ, 提要] summary; abstract
摘要[zhāi yào, ㄓㄞ ㄧㄠˋ, 摘要] summary; abstract
简介[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, 简介 / 簡介] summary; brief introduction
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell

summary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サマリ;サマリー[, samari ; samari-] (n) summary
サマリプロジェクト;サマリープロジェクト[, samaripurojiekuto ; samari-purojiekuto] (n) {comp} summary project
一覧[いちらん, ichiran] (n,vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P)
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly
提要[ていよう, teiyou] (n) summary; outline; compendium
撮要[さつよう, satsuyou] (n) outline; summary; compendium
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] (n) {comp} stored message summary; MS
梗概[こうがい, kougai] (n) outline; summary; epitome
概括[がいかつ, gaikatsu] (n,vs) summary; generalization; generalisation
概要[がいよう, gaiyou] (n-t) outline; summary; abridgment; synopsis; (P)
略筆[りゃくひつ, ryakuhitsu] (n,vs) (1) outline; synopsis; abridgment; summary; (2) simplified form of a kanji
結言[けつげん, ketsugen] (n) summary; wrap-up
要略[ようりゃく, youryaku] (n,vs) epitome; summary; outline
輪郭(P);輪廓;輪かく[りんかく, rinkaku] (n) (1) contour; outline; border; silhouette; (2) summary; outline; sketch; (3) looks; features; appearance; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
合計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch
要旨[ようし, youshi] summary
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

summary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary ; excerpt FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m] ; extrait [m]
บทสรุป[n. exp.] (bot sarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary FR: conclusion [f]
ฉบับสรุปย่อ[n. exp.] (chabap saru) EN: summary FR:
ชีทสรุปเนื้อหา[n. exp.] (chīt sarup ) EN: summary sheet FR:
การสรุป[n. exp.] (kān sarup) EN: summary FR:
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
ข้อสรุป[n.] (khøsarup) EN: conclusion ; summary FR: conclusion [f]
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
เรื่องย่อ[n. exp.] (reūang yø) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]
รวมความว่า[X] (rūam khwām ) EN: in short ; in summary FR: en somme ; au total
สังเขป[n.] (sangkhēp) EN: summary ; outline ; synopsis ; abstract ; abridgement ; compendium ; gist FR: synthèse [f] ; résumé [m]
สรุปข่าว[n. exp.] (sarup khāo) EN: news summary FR: sommaire de l'actualité [m] ; résumé de l'actualité [m] ; les titres de l'actualité [mpl]
สรุปความ[n.] (sarupkhwām) EN: resume; summary FR: résumé [m] ; précis [m]
สรุปความ[v.] (sarupkhwām) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude FR: résumer
ย่อความ[n.] (yø khwām) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement FR: précis [m] ; sommaire [m] ; abrégé [m] ; résumé [m] ; condensé [m] ; digest [m] (anglic.)

summary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzfassung {f}executive summary
Installationsübersicht {f}installation summary
summarisch {adj} | summarisches Verfahrensummary | summary procedure
Schnellverfahren {n}summary proceedings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า summary
Back to top