ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slow*, -slow-

slow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slow (adj.) ช้า See also: ชักช้า, อืดอาด Syn. sluggish
slow (adj.) ที่ใช้เวลานาน See also: ที่ใช้เวลามาก
slow (adj.) ช้ากว่าเวลาจริง See also: ล่าช้า Syn. time-lapse
slow (adj.) ซึ่งลังเล See also: ซึ่งรีๆ รอๆ Syn. sluggard Ops. responsive
slow (vt.) ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ) See also: (สภาพ) ไม่คล่อง (ทางธุรกิจ)
slow (adv.) ช้ากว่าเวลาจริง
slow (adv.) อย่างช้า See also: ด้วยความเร็วต่ำ Syn. gradually, leisurely Ops. quickly
Slow and steady wins the race (idm.) ความตั้งใจและความขยันจะนำความสำเร็จมาให้
slow down (phrv.) แล่นช้าลง
slow flow (n.) การไหลซึมอย่างช้าๆ
slow motion (n.) การเคลื่อนช้าๆ
slow on the uptake (idm.) เข้าใจสิ่งต่างๆได้ช้า See also: คิดช้า
slow up (phrv.) แล่นช้าลง
slow-moving (adj.) เชื่องช้า See also: เฉื่อยชา Syn. awkward, sluggish
slow-witted (adj.) เข้าใจช้า
slowcoach (n.) คนที่ชักช้า See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง Syn. loiterer
slowcoach (n.) คนเฉื่อย See also: คนไม่กระตือรือร้น Syn. poke
slowdown (n.) การหยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า Syn. delay, retardation
slowgoing (adj.) ซึ่งไม่กระตือรือร้น See also: ซึ่งไม่กระปรี้กระเปร่า Ops. energetic, enterprising
slowly (adv.) อย่างช้าๆ See also: ทีละน้อย Syn. gradually, gently, moderately
slowness (n.) ความปัญญาอ่อน See also: การมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ช้า Syn. mental retardation
slowness (n.) ความล่าช้า Syn. delay, lateness
slowpoke (n.) คนเฉื่อย See also: คนไม่กระตือรือร้น Syn. poke, slowcoach
English-Thai: HOPE Dictionary
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slow motionภาพเคลื่อนไหวช้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slow neutronนิวตรอนช้า, นิวตรอนที่มีพลังงานในช่วงประมาณ 0.02 ถึง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ มีความเร็วเฉลี่ย 2,200 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิห้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอุ (v.) be well-cooked by steam or hot plate or over a slow fire
ยืดยาด (adj.) slow See also: dilatory, tardy, sluggish Syn. ช้า, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืด (adj.) slow See also: dilatory, tardy, sluggish Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
เฉื่อย (v.) slow See also: decelerate Syn. เชื่องช้า, ช้า, อืดอาด Ops. รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง
เฉื่อย (adj.) slow See also: inert, gently
เบา (v.) slow down See also: decelerate, retard, slow up
ชะลอ (v.) slow down/up See also: put off, postpone, retard Ops. ไว
ขนมหวานเย็น (n.) slow train See also: regular train
รถหวานเย็น (n.) slow train See also: regular train
หวานเย็น (n.) slow train See also: regular train Syn. ขนมหวานเย็น
หวานเย็น (n.) slow train See also: regular train Syn. รถหวานเย็น
ชะลอรถ (v.) slow up a car See also: make a car slower
ข้าวหนัก (n.) slow-growing rice See also: late rice
กร่อม (adv.) slowly See also: unhurriedly, leisurely Syn. ช้า, ช้าๆ, กร่อม
กระดิบๆ (adv.) slowly See also: squirmingly, wrigglingly
กระดุบๆ (adv.) slowly Syn. กระดิบๆ
กระดุบกระดิบ (adv.) slowly Syn. กระดุบๆ, กระดิบๆ
กระยืดกระยาด (adv.) slowly See also: clumsily, unhurriedly Syn. ยืดยาด, เนิบนาบ, ช้า
ค่อย (aux.) slowly See also: carefully Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน Ops. เร็ว, รีบ
ค่อยๆ (adv.) slowly See also: softly, carefully Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง Ops. รีบเร่ง, รวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That should slow them down a bit. There, point it down the hall.นั่นชี้ให้มันลงมาที่ห้องโถง ได้อย่าง รวดเร็ว
I've got an idea that will slow them down to a crawl.ฉันมีความคิดจะถ่วงเวลาพวกมัน
Stop playing with yourself, Hooper. Slow ahead, if you please.เลิกเล่นกับตัวเองได้เเล้ว ฮูเปอร์ ช่วยลดความเร็วหน่อย
You heard him. Slow ahead.ได้ยินเขาเเล้วนี่ ช้าลงหน่อย
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ
It was all slow motion.มันคือทั้งหมดที่เคลื่อนไหวช้า
Okay, slow down and let him ride right up on our ass.โอเค ช้าลงนิด ให้พวกมันเข้ามาใกล้เราหน่อย
And we don't have enough fuel to slow ourselves down so we are about to use a technique called aero-braking.และเราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียง พอที่จะชะลอตัว ตัวเองลงเพื่อให้เรามีเกี่ยวกับ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเบรก อากาศ
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด
You miserable, slow wretches!พวกแกเจอดีแน่ ถ้าช้าแบบนี้
Come on, Tommy, slow down!เดี๋ยวสิทอมมี่ ช้า ๆ หน่อย
No, 180. I want you to slow down.ไม่ ไม่ต็องทำงั้น เอาแค่ชะลอความเร็ว

slow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂缓[yū huǎn, ㄩ ㄏㄨㄢˇ, 迂缓 / 迂緩] dilatory; slow in movement; roundabout
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, 切磋琢磨] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process
慢跑[màn pǎo, ㄇㄢˋ ㄆㄠˇ, 慢跑] jogging; to jog; to canter; a slow trot
结脉[jié mài, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄞˋ, 结脉 / 結脈] knotted or slow pulse in traditional Chinese medicine
慢车[màn chē, ㄇㄢˋ ㄔㄜ, 慢车 / 慢車] local bus or train; slow train with many stops
淡季[dàn jì, ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, 淡季] off season; slow business season
徐缓[xú huǎn, ㄒㄩˊ ㄏㄨㄢˇ, 徐缓 / 徐緩] slow; sluggish; lazily; to slow down
怠工[dài gōng, ㄉㄞˋ ㄍㄨㄥ, 怠工] slow working; go-slow (as a form of strike); lazy strike
慢动作[màn dòng zuò, ㄇㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, 慢动作 / 慢動作] slow motion
慢性[màn xìng, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 慢性] slow and patient; chronic (disease); slow to take effect (e.g. a slow poison)
慢班[màn bān, ㄇㄢˋ ㄅㄢ, 慢班] slow stream (in school)
木讷[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 木讷 / 木訥] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate
慢累积[màn lěi jī, ㄇㄢˋ ㄌㄟˇ ㄐㄧ, 慢累积 / 慢累積] accumulates slowly; cumulative (e.g. poison)
拖拉[tuō lā, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ, 拖拉] dilatory; slow; sluggish
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, 冉冉] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair)
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
[tūn, ㄊㄨㄣ, 啍] move slowly
[cèng, ㄘㄥˋ, 蹭] rub against; walk slowly
[xú, ㄒㄩˊ, 徐] slow; gentle; surname Xu
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ, 徐徐] slowly; gently
[màn, ㄇㄢˋ, 慢] slow
慢性子[màn xìng zi, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, 慢性子] slow-tempered; phlegmatic; a slowcoach
慢慢[màn màn, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, 慢慢] slowly
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 炖] stew slowly
黏糊[nián hu, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨ˙, 黏糊] sticky; glutinous; slow-moving
[bèn, ㄅㄣˋ, 笨] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy
黏涎[nián xian, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢ˙, 黏涎] tedious; dull; slow
木头[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, 木头 / 木頭] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed)
徐行[xú xíng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥˊ, 徐行] walk slowly, stroll

slow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スロースターター[, suro-suta-ta-] (n) slow starter
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food)
スロー映像[スローえいぞう, suro-eizou] (n) slow motion (clip, image, etc.)
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid
ハバネラ[, habanera] (n) habanera (style of slow Cuban dance) (spa
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person
もたもた[, motamota] (adv,n,vs) (on-mim) inefficient; slow
もっさり[, mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion)
二八[にはち, nihachi] (n) February and August (times of slow business, sluggish sales, etc.)
口重[くちおも, kuchiomo] (adj-na,n) slow of speech; prudent
口重い[くちおもい, kuchiomoi] (adj-i) slow of speech; prudent
天網恢々;天網恢恢[てんもうかいかい, tenmoukaikai] (exp) heaven's vengeance is slow but sure; heaven's net is wide and coarse, yet nothing slips through
巧遅[こうち, kouchi] (n) slow and elaborate
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent
後手必敗[ごてひっぱい, gotehippai] (exp) Defeat is inevitable for one who goes second; Being slow to take action inevitably leads to defeat
慌てる乞食は貰いが少ない[あわてるこじきはもらいがすくない, awaterukojikihamoraigasukunai] (exp) (id) slow and steady wins the race; there is luck in the last helping
手緩い[てぬるい, tenurui] (adj-i) lax; lenient; slow
晩生植物[ばんせいしょくぶつ, banseishokubutsu] (n) slow grower
景気低迷[けいきていめい, keikiteimei] (n) economic slump; economic stagnation; lackluster economy; stagnant economy; sluggish economy; slow economy; dwindling economy
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See 温い・1) idiot; dummy; slow person
漸次的[ぜんじてき, zenjiteki] (adj-na) gradual; slow
火付きが悪い[ひつきがわるい, hitsukigawarui] (exp,adj-i) (obsc) slow to kindle
牛歩[ぎゅうほ, gyuuho] (n) snail's pace; slow progress; (P)
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race
緩める[ゆるめる, yurumeru] (v1,vt) to loosen; to slow down; (P)
腹持ち[はらもち, haramochi] (n) feeling of fullness; slow digestion
蛍光灯(P);蛍光燈(oK);螢光灯(oK);螢光燈(oK)[けいこうとう, keikoutou] (n) (1) fluorescent lamp; fluorescent light; (2) person who is slow to react; someone slow on the uptake; (P)
血の巡りが悪い[ちのめぐりがわるい, chinomegurigawarui] (exp) dim-witted; slow to catch on
血の巡りの悪い[ちのめぐりのわるい, chinomegurinowarui] (exp) dim-witted; slow to catch on
足弱[あしよわ, ashiyowa] (adj-na,n) having weak legs; slow walker
足無蜥蜴;足無し蜥蜴[あしなしとかげ;アシナシトカゲ, ashinashitokage ; ashinashitokage] (n) (uk) legless lizard (esp. Anguidae spp., inc. glass lizards and slow worms)
速力を落とす[そくりょくをおとす, sokuryokuwootosu] (exp,v5s) to slow down
遅進児[ちしんじ, chishinji] (n) slow learner
閑古鳥が鳴く[かんこどりがなく, kankodoriganaku] (exp) (id) (See 閑古鳥) to be in a slump (of a business); (business is) slow
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown

slow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบช้า[adj.] (baēp chā) EN: slow FR: lent
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low ; lightweight FR: faible ; léger
เบารถ[v.] (bao rot) EN: slow down ; decelerate FR: ralentir
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; sluggish ; tardy FR: lent ; retardé ; attardé
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down ; slow up ; put off ; postpone ; retard ; delay FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ช้าลง[v. exp.] (chā long) EN: slow down ; decelerate FR: ralentir ; décélérer ; retarder
ช้าลงหน่อย[v. exp.] (chā long nǿ) EN: slow down FR:
ชะลอรถ[v. exp.] (chalø rot) EN: slow up a car ; make a car slower FR: faire ralentir un véhicule
ชะลอตัว[v. exp.] (chalø tūa) EN: decelerate ; slow down FR: ralentir
ชระลอ[v.] (charalø) EN: slow down FR:
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson ; passif
เฉื่อยชา[adj.] (cheūaychā) EN: inert ; lifeless ; sluggish ; lethargic ; slow ; inactive FR:
เฉื่อยงาน[v. exp.] (cheūay ngān) EN: go slow FR:
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light FR: indolent
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying FR: lent
อืดอาด[adj.] (eūt-āt) EN: inactive ; slow ; sluggish ; lethargic ; dilatory ; tardy FR: lent
ขนมหวานเย็น[n. exp.] (khanom wān ) EN: slow train FR:
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿipenkhǿi) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly FR: progressivement ; lentement mais sûrement
ล่าช้า[v. exp.] (lā chā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry FR: être retardé ; être reculé
ลิงลม[n.] (linglom) EN: Slow Loris ; Nycticebus coucang FR: loris [m] ; Nycticebus coucang
ลิงลมใต้[n. exp.] (linglom tāi) EN: Sunda slow loris ; Southern loris ; Nycticebus coucang FR: Nycticebus coucang
ลดความเร็ว[v. exp.] (lot khwāmrē) EN: reduce the speed ; slow down FR: diminuer la vitesse ; réduire la vitesse ; ralentir
นางอาย[n.] (nāng-āi) EN: Slow Loris FR: loris [m]
เนือย ; เนือย ๆ = เนือยๆ[adj.] (neūay ; neū) EN: sluggish ; slack ; slow FR: indolent ; apathique
งุ่มง่าม[adj.] (ngūm-ngām) EN: slow ; clumsy ; awkward FR: lourdaud ; pataud ; maladroit ; gauche ; inhabile
หน่วง[v.] (nūang) EN: delay ; pull back ; retard ; slow up FR: retarder ; ralentir
โอ้เอ้[adj.] (ō-ē) EN: slow FR: lent
ปากหนัก[adj.] (pāknak) EN: slow to speak FR:
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
เพลา[v.] (phlao) EN: abate ; slow down ; slacken FR:
ร่ำไร[v.] (ramrai) EN: be tardy ; be dilatory ; be slow ; take one's time FR: prendre son temps
เรือช้า[n. exp.] (reūa chā) EN: slow boat FR:
รถหวานเย็น[n. exp.] (rot wānyen) EN: slow train ; regular train FR: train omnibus [m] ; tortillard [m]
สโลว์[X] (salō) EN: slow step FR:
สโลว์ซบ[n. exp.] (salō sop) EN: dreamy slow step FR:

slow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bradypnoe; verminderte Atemfrequenz {f} [med.]bradypnoea; slow breathing
langsam; träge; bedächtig {adj} | langsamer | am langsamsten | sehr langsamslow | slower | slowest | dead slow
Bummelstreik {m}go-slow
Drosselung {f}slow-down
Henslowammer {f} [ornith.]Henslow's Sparrow
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.]
Slowake {m}; Slowakin
Slowene {m}; Slowenin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slow
Back to top