ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sneer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sneer*, -sneer-

sneer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sneer (vi.) ยิ้มเยาะ See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน Syn. cackle, gigle, laugh
sneer (vt.) พูดดูถูก See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย Syn. mock, scoff Ops. honor, respect
sneer (n.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำพูดดูถูก Syn. detraction, scoff
sneer at (phrv.) ยิ้มเยาะ See also: เย้ยหยัน
sneerer (n.) คนที่เยาะเย้ยคนอื่น See also: คนดูถูกคนอื่น Syn. cynic
sneerful (adj.) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น Syn. scornful
sneering (adj.) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น Syn. scornful
English-Thai: HOPE Dictionary
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer
English-Thai: Nontri Dictionary
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสยะ (v.) sneer See also: grimace
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now they just sneer right in your face.ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มเยาะ
*My sneer could curdle dairy.*♪หัวเราะเยาะฉันสามารถทำให้ตกใจนม ♪
You can sneer at me all you like.อยากเยาะเย้ยฉันยังไง ก็เอาเลย
Was my wife comforted before her execution while this collaborator and his pirate masters sneered?Was my wife comforted before her execution... ...while this collaborator and his pirate masters sneered?
Do all the lords and ladies simper and bow, the ones who sneered at you for years?ยิ้มแห้งๆและคำนับหรือไม่ คนพวกที่ เย้ยหยันท่านมาตลอดหลายปี
Long may they sneer.ขอให้คนเกลียดชังกันต่อไป
You can sneer. Doesn't matter.ท่านอาจดูถูกข้า นั่นไม่สำคัญเลย

sneer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, ㄔ, 嗤] laugh at; jeer; scoff at; sneer at
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, 淑女] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady

sneer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule
嗤笑[ししょう, shishou] (n,vs) sneer
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n,vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon)
笑い(P);咲い;嗤い[わらい, warai] (n) (1) (See 笑う・1) laugh; laughter; (2) (See 笑う・2) smile; (3) (esp. 嗤い) (See 笑う・3) sneer; (P)
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P)

sneer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer

sneer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grinsend; spöttelnd; spöttisch; höhnisch {adj}sneering
Spötter {m}sneerer
hämisch {adj} | hämischer | am hämischstensneering | more sneering | most sneering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sneer
Back to top