ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supplement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supplement*, -supplement-

supplement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supplement (n.) ส่วนเพิ่มเติม See also: ส่วนเสริม Syn. addition, increment
supplement (n.) ภาคผนวก See also: บันทึกท้ายเล่ม Syn. appendix, annex
supplement (n.) อาหารเสริม See also: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
supplement (n.) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม See also: การเก็บเงินเพิ่ม Syn. extra charge, surcharge
supplement (n.) มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม
supplement (vt.) ผนวก See also: เสริม, เพิ่มเติม Syn. add, annex, extend, reinforce
supplementary (adj.) ซึ่งช่วยเสริม See also: ซึ่งเป็นการเพิ่มเติม Syn. additional, auxiliary
supplementary (n.) ผู้เสริม See also: สิ่งที่เสริม
English-Thai: HOPE Dictionary
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
English-Thai: Nontri Dictionary
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวเกษียน (n.) supplement See also: additional matter, comment on report
เกษียน (n.) supplement See also: additional matter, comment on report Syn. หัวเกษียน
มุมประชิด (n.) supplementary angles See also: adjacent angle, angle of approach
อาหารเสริม (n.) supplementary food
supp (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement Syn. suppl
suppl (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's up the hormone supplement five milliliters.งั้นเราเพิ่มฮอร์โมนขึ้นอีกห้ามิลลิลิตรละกัน
I use an herb supplement that can be purchased at any health-food store.พ่อพูดอะไรของพ่อหน่ะ ผมใช้อาหารเสริมสมุนไพรต่างหาก
Best supplement we've ever done for Fabia by far.ซึ่งเป็นหน้าเสริมที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์เบียโดยฟาร์
I concur, but I would suggest we supplement the FBI with a seal squad.ผมเห็นด้วย แต่ผมแนะนำ ให้สนับสนุน FBI ด้วยหน่วยปฏิบัติการซีล
And the way he's accustomed to living, he would need to supplement his income.เค้าแค่บอกว่าเค้ามีความสุขดี นั่นน่าจะพอแล้วสำหรับเธอ เป็นจดหมายลา พอสำหรับเธอ?
They, they sometimes supplement their diets with smaller reptiles, which is why they have proto-lateral incisors.พวกมัน บางครั้งก็เพิ่มบางอย่าง ในเมนูของมัน แบบว่า สัตวเลื้อยคลานตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันมีฟันหน้าแบบกัดฉีก
Then I guess we will have to supplement my income.งั้น ฉันเดาว่าอาจจะต้องหารายได้เสริม
I'm thinking that Lee has found a way to supplement his income.แันคิดว่าลีค้นพบหนทางที่จะเสริมรายได้
To supplement Greendale's budget,เพื่อเสริมงบประมาณของกรีนเดล
Well, we were thinking to supplement the great work that Laura's doing here with some biweekly sessions with me.คือ เรากำลังคิดว่า จะต้องส่วนเสริมอื่นให้ทุกสิ่งออกมาดี ซึ่งลอร่ากำลังทำอยู่ คือมีการพบกับผมสองสัปดาห์ครั้ง
Which is why we need to supplement them with positive associations.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงต้องเพิ่มมันกับความสัมพันธ์เชิงบวก
Call it a supplement to a pretty strict regimen that helps her keep control.เรียกว่าเป็นตัวช่วย ในการรักษาอย่างเคร่งครัด ที่จะช่วยให้เธอคุมสติได้

supplement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副刊[fù kān, ㄈㄨˋ ㄎㄢ, 副刊] supplement
补角[bǔ jiǎo, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄠˇ, 补角 / 補角] supplementary angle
辅以[fǔ yǐ, ㄈㄨˇ ㄧˇ, 辅以 / 輔以] supplemented by; accompanied by; with
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

supplement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付け足し;付足し[つけたし, tsuketashi] (n) addition; appendix; supplement; postscript
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off
発展学習[はってんがくしゅう, hattengakushuu] (n) enrichment program (i.e. for high-performing students); supplementary curriculum
補う[おぎなう, oginau] (v5u,vt) to compensate for; to supplement; (P)
補助[ほじょ, hojo] (n,vs,adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P)
補助単位[ほじょたんい, hojotan'i] (n) (1) (obs) prefixed unit of measurement (i.e. millimeter, kilogram, etc.); (2) (See 組立単位) supplementary SI unit (radian and steradian)
追加[ついか, tsuika] (n,vs,adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
補遺[ほい, hoi] supplement
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID

supplement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วยเสริม[v. exp.] (chūay soēm) EN: supplement FR:
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; supplement to one's income ; money on the side ; money earned from part-time work FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
แนม[v.] (naēm) EN: supplement ; put in FR:
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūa) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร[n. exp.] (phalittapha) EN: dietary supplement ; food supplement FR: complément alimentaire [m]
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
เสริม[v.] (soēm) EN: supplement ; add FR: ajouter ; rajouter ; joindre
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlan) EN: reinforce ; strengthen ; beef up ; supplement FR: renforcer
ส่วนเสริม[n.] (suansoēm) EN: addition ; augmentation FR: supplément [m]
ต่อเติม[v. exp.] (tø toēm) EN: enlarge ; extend ; make an addition to ; add ; augment ; increase ; supplement ; modify FR: agrandir
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food FR:
อาหารสมทบ[n. exp.] (āhān somtho) EN: supplementary food ; artificial food FR:
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soē) EN: additional service ; extra service FR: service supplémentaire [m]
จก[n.] (jok) EN: discontinuous supplementary weft FR:
ของประกอบ[n.] (khøng prakø) EN: accessory ; supplementary item FR: accessoire [m]
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angles ; supplementary angles FR: angles adjacents [mpl]
มุมประกอบสองมุมฉาก[n. exp.] (mum prakøp ) EN: supplementary angles FR: angles supplémentaires [mpl]
โอที[n.] (Ō.Thī.) EN: OT (overtime) FR: HS (geures supplémentaires)
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended FR: supplémentaire ; annexe
เพิ่มเติม[adj.] (phoēmtoēm) EN: additional ; extra ; further FR: additionnel ; supplémentaire
รายได้เสริม[n. exp.] (rāidāi soēm) EN: supplementary income FR: revenu complémentaire [m]
รายละเอียดประกอบ[n. exp.] (rāila-īet p) EN: supplementary statement FR:
ทำงานล่วงเวลา[v. exp.] (tham ngān l) EN: work overtime ; work extra time FR: faire des heures supplémentaires
ทำงานนอกเวลา[v. exp.] (tham ngān n) EN: FR: faire des heures supplémentaires

supplement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergänzung {f} (zu); Supplement
Literaturbeilage {f}literary supplement
Feuilleton {n}serial story column; supplement
zuschlagspflichtig; zuschlagpflichtig {adj}subject to a supplement
Wochenendbeilage {f}weekend supplement
Ergänzung {f}supplementation
Zusatzdienstleistung {f}supplemental service
Nebenleistung {f}supplementary work
Zusatzbestimmung {f}supplementary provision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supplement
Back to top