ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sew*, -sew-

sew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sew (vi.) เย็บ See also: เย็บผ้า, ปะชุน, ซ่อมแซม Syn. bind, embroider, seam, stitch Ops. ravel, rip
sew (vt.) เย็บ See also: เย็บผ้า, ปะชุน, ซ่อมแซม Syn. bind, embroider, seam, stitch Ops. ravel, rip
sew up (phrv.) เย็บ
sewage (n.) การระบายของเสียออกทางท่อระบาย See also: สิ่งโสโครก, การปล่อยสิ่งโสโครก Syn. drainage
sewer (n.) ท่อน้ำเสีย See also: ท่อระบายน้ำ Syn. drain, drainpipe, conduit, tube
sewer (n.) ผู้เย็บ See also: เครื่องเย็บ
sewerage (n.) การระบายของเสียออกทางท่อระบาย See also: สิ่งโสโครก, การปล่อยสิ่งโสโครก Syn. drainage, sewage
sewing (n.) การเย็บ See also: สิ่งที่เย็บ Syn. backstitching, stitching, tailoring
sewing machine (n.) จักรเย็บผ้า
sewn (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ sew
sewn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ sew
English-Thai: HOPE Dictionary
sew(โซ) (sewed,sewn,sewed,sewign,sews} vt. เย็บ,เย็บผ้า,ซ่อมปะ,ซ่อมแซม,เย็บปิด,เย็บปิดผ้า. vi. เย็บ,ผูกขาด,แก้ไข, sew up ประสบความสำเร็จ ทำสำเร็จ
sewage(ซู'อิจฺ) n. สิ่งโสโครก,น้ำเสีย,น้ำเน่า (ที่ไหลผ่านท่อโสโครก) ., Syn. sewerage
sewer(ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก
sewing(โซ'อิง) n. การเย็บ,การเย็บจักร,สิ่งที่เย็บ,เส้นที่เย็บเล่ม, Syn. needlewark
sewn(โซน) v. กริยาช่อง 3 ของ sew (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
sew(vt) ซ่อม,เย็บ,ปะ,ชุน,เย็บจักร
sewage(n) น้ำเน่า,ของโสโครก,สิ่งสกปรก
sewer(n) เครื่องเย็บ,ท่อระบายของโสโครก
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง
sewing(n) การเย็บ
sewn(vt) pp ของ sew
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sewage, domesticสิ่งปฏิกูลในบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sewerageระบบระบายสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sewageน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewer ท่อระบาย ท่อหรือรางระบายสำหรับระบายน้ำเสียหรือระบาย น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Sewerageการระบายน้ำเสีย [TU Subject Heading]
Sewing machinesจักรเย็บผ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินจักร (v.) sew with a machine
เดินไหม (v.) sew with silk
น้ำโสโครก (n.) sewage
ช่างเย็บ (n.) sewer See also: needlewoman, seamer, seamstress Syn. ช่างเย็บผ้า
ช่างเย็บผ้า (n.) sewer See also: needlewoman, seamer, seamstress
จักร (n.) sewing machine Syn. จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า
จักรเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักร, เครื่องเย็บผ้า
เครื่องเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักรเย็บผ้า
เครื่องเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักร
ตีนผี (n.) sewing machine´s component
sewn (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ sew
sewn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ sew
การเรือน (n.) housework Syn. การบ้านการเรือน
งานบ้าน (n.) housework See also: housekeeping, household chores
ชิงชัน (n.) rosewood See also: Dalbergia oliveri Syn. ประดู่ชิงชัน, ไม้ชิงชัน
ตับจาก (n.) bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
ถีบจักร (v.) pedal a sewing machine
ทำงานบ้าน (v.) do housework See also: do household chores
ที่อื่น (n.) elsewhere See also: somewhere else, some other place Syn. ที่อื่นๆ
ที่อื่นๆ (n.) elsewhere See also: somewhere else, some other place
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you sew a button on this shirt for me please?คุณจะช่วยกรุณาเย็บกระดุมบนเสื้อเชิร์ตนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Will you help me finish the housework?คุณจะช่วยฉันทำงานบ้านนี้ให้เสร็จได้ไหม?
Are you good at housework?เธอทำงานบ้านเก่งไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll wash and sew and sweep and cook and...ฉันจะล้างและเย็บและกวาด และปรุงอาหารและ
I should take a look at it. I could sew it up.ผมน่าจะได้ดูหน่อย อาจจะช่วยเย็บได้
I have to sew six lines at firstฉันต้องเย็บถึงหกครั้ง และล่าสุด
You can cook and clean. You can sew too.ทำครัวก็ได้ ทำความสะอาดบ้านก็ดี แถมยังเย็บผ้าเป็นอีก
I've gotta go home and sew six caterpillar costumes with Velcro legs for Katie's dance class.ฉันต้องกลับบ้าน ไปเย็บชุดหนอนหกชุด ติดกับแถบเวลโคร ใช้ในชั้นเรียนเต้นรำของ Katie น่ะ
He says he need to sew up the wounds.เขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องเย็บแผล
If he doesn't sew up her wound, she might bleed to death.ถ้าไม่เย็บแผล เธอต้องเสียเลือดตายแน่ ๆ
I sew and I have a cow. How's that for hard to relate to?มันจะเกี่ยวข้องกันยากสักแค่ไหนเชียว
BUT I THINK I CAN SEW SOMETHING LIKE IT.แต่ก็ไม่เป็นไร ฉันเย็บเลียนแบบชุดนี้เองได้
You have to sew a total of 60 stitches.พยายามเข้านะ! พยายามเข้านะ
If you dare say it out... be careful I'll sew up your mouth!ถ้านายยังขืนพูดอีก ระวังฉันจะเย็บปากนายซะ
Here's how you sew a welt cord.นี่เป็นวิธีเย็บแนวขอบเบาะ

sew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会工作者[shè huì gōng zuò zhě, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 社会工作者 / 社會工作者] caseworker; social worker
铜锣湾[Tóng luó Wān, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢ, 铜锣湾 / 銅鑼灣] Causeway Bay
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, 巧妇 / 巧婦] clever wife; ingenious housewife
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 绲 / 緄] cord; embroidered sash; sew
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
别处[bié chù, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨˋ, 别处 / 別處] elsewhere
主妇[zhǔ fù, ㄓㄨˇ ㄈㄨˋ, 主妇 / 主婦] housewife
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, 马鞭 / 馬鞭] horsewhip
家事[jiā shì, ㄐㄧㄚ ㄕˋ, 家事] housework
家务[jiā wù, ㄐㄧㄚ ˋ, 家务 / 家務] household duties; housework
家庭主妇[jiā tíng zhǔ fù, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄈㄨˋ, 家庭主妇 / 家庭主婦] housewife
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 敹] keep tidy and repaired; sew
拉鲁[Lā lǔ, ㄌㄚ ㄌㄨˇ, 拉鲁 / 拉魯] Lhalu, Tibetan name and place name; Lhalu Tsewang Dorje (1915-), Tibetan pro-Chinese politician; Lhalu suburb of Lhasa
缝缝连连[féng féng lián lián, ㄈㄥˊ ㄈㄥˊ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 缝缝连连 / 縫縫連連] needlework; sewing and mending
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, 引进 / 引進] recommend; introduce from elsewhere
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 倒流] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage)
下水道[xià shuǐ dào, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 下水道] sewer
排污管[pái wū guǎn, ㄆㄞˊ ㄍㄨㄢˇ, 排污管] sewer
污水[wū shuǐ, ㄕㄨㄟˇ, 污水] sewage
渗坑[shèn kēng, ㄕㄣˋ ㄎㄥ, 渗坑 / 滲坑] sewage pit
渗沟[shèn gōu, ㄕㄣˋ ㄍㄡ, 渗沟 / 滲溝] sewer
缝纫机[féng rèn jī, ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ ㄐㄧ, 缝纫机 / 縫紉機] sewing machine
缝衣针[féng yī zhēn, ㄈㄥˊ ㄧ ㄓㄣ, 缝衣针 / 縫衣針] sewing needle
地道[dì dào, ㄉㄧˋ ㄉㄠˋ, 地道] tunnel; causeway

sew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
傷口を縫う[きずぐちをぬう, kizuguchiwonuu] (exp,v5u) to suture a wound; to sew up a wound
木に竹を接ぐ[きにたけをつぐ, kinitakewotsugu] (exp,v5g) to sew a fox's skin to the lion's; to graft a bamboo shoot on a tree
綴じ合わせる;綴じ合せる[とじあわせる, tojiawaseru] (v1) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to tape together; to stitch together
綴る[つづる, tsuduru] (v5r,vt) (1) to spell; (2) to compose; to frame; to write; (3) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to stitch together; to patch
縢がる;縢る[かがる, kagaru] (v5r,vt) to cross-stitch; to hemstitch; to sew (up); to darn
縫い合わせる;縫い合せる;縫合わせる;縫合せる[ぬいあわせる, nuiawaseru] (v1) to sew up; to sew together
イケア[, ikea] (n) Ikea (housewares store)
エスイーダブリュービー[, esui-daburyu-bi-] (n) {comp} SEWB
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
お世話をする;御世話をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress
カットアンドソーン[, kattoandoso-n] (exp) cut and sewn
ケースワーカー[, ke-suwa-ka-] (n) caseworker; (P)
ケースワーク[, ke-suwa-ku] (n) casework
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work
ソーイング[, so-ingu] (n) sewing
ソーイングセット[, so-ingusetto] (n) sewing kit; (P)
ソーシャルケースワーカー[, so-sharuke-suwa-ka-] (n) social caseworker
ソーシャルケースワーク[, so-sharuke-suwa-ku] (n) social casework
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.)
ハウスウエア[, hausuuea] (n) housewares
ハウスワイフ[, hausuwaifu] (n) housewife
パルス幅[パルスはば, parusu haba] (n) pulse width; pulsewidth
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere)
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike
ミシン[, mishin] (n) sewing machine; (P)
ミシン糸[ミシンいと, mishin ito] (n) sewing cotton
ロックミシン[, rokkumishin] (n) overlock sewing machine (wasei
上下水道[じょうげすいどう, jougesuidou] (n) water and sewer services
下の世話[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc.
下世話[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story)
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P)
下水処理場[げすいしょりじょう, gesuishorijou] (n) sewage (treatment) plant
下水処理施設[げすいしょりしせつ, gesuishorishisetsu] (n) sewage treatment facility; sewage treatment works
下水工事[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works
下水板[げすいいた, gesuiita] (n) wooden sewer covers
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エスイーダブリュービー[えすいーだぶりゅーびー, esui-daburyu-bi-] SEWB
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: ช่วยเหลือ English: aid
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after

sew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินจักร[v.] (doēnjak) EN: sew with a machine FR: coudre à la machine
เดินไหม[v.] (doēnmai) EN: sew with silk FR:
ปุปะ[v.] (pupa) EN: patch ; mend ; repair ; sew FR:
สอยผ้า[v. exp.] (søi phā) EN: hem ; sew by hand ; finish by stitching FR:
ตีเกล็ด[v.] (tīklet) EN: tuck ; sew tucks FR:
ยะหิทา[v.] (yahithā) EN: sew ; stitch FR:
เย็บ[v.] (yep) EN: sew ; stitch ; bind up ; pin FR: coudre ; recoudre ; relier
เย็บบาดแผล[v. exp.] (yep bātphla) EN: sew up a wound ; stitch up a wound FR: recoudre une plaie
เย็บกระดุม[v. exp.] (yep kradum) EN: sew on the button ; sew on a button FR: coudre un bouton ; recoudre un bouton
เย็บเล่ม[v.] (yeplem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form FR: relier
เย็บผ้า[v. exp.] (yep phā) EN: sew FR: recoudre un vêtement
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ฉัตรบรรณ[n.] (chattraban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ชิงชัน[n.] (chingchan) EN: Burmese rosewood ; Dalbergia oliveri FR: Dalbergia oliveri
จักร[n.] (jak) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
จักรเย็บผ้า[n. exp.] (jak yep phā) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
การบ้าน[n.] (kānbān) EN: homework ; housework FR: devoir [m] ; devoirs [mpl] ; devoirs scolaires [mpl]
การบ้านการเรือน[n.] (kānbānkānre) EN: housework FR:
การเรือน[n.] (kānreūoen) EN: housework ; housekeeping FR: ménage [m]
ขึ้นบ้านใหม่[v.] (kheunbānmai) EN: have a housewarming FR: pendre la crémaillère
ฆรณี[n.] (khøranī) EN: housewife FR:
เครื่องจักรสำหรับเย็บ[n. exp.] (khreūangjak) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
แม่บ้าน[n. exp.] (maēbān) EN: housekeeper ; housewife ; matron ; homemaker ; mistress of a house FR: maîtresse de maison [f] ; gouvernante [f] ; ménagère [f] ; femme au foyer [f] ; femme de chambre [f]
แม่เรือน[n.] (maēreūoen) EN: housewife ; hostess ; lady of the house ; mistress of the house FR: ménagère [f]
แม่เหย้าแม่เรือน[n.] (maēyaomaēre) EN: housewife FR:
ไม้พะยุง ; ไม้พยุง[n. exp.] (māi phayung) EN: Siamese Rosewood ; Thailand Rosewood ; Tracwood FR:
น่าชื่นชม[adj.] (nā cheūncho) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable FR: admirable
น่าชมเชย[adj.] (nā chomchoē) EN: admirable ; praiseworthy ; laudable FR: admirable
น้ำครำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
น้ำโสโครก[n. exp.] (nām sōkkhrō) EN: polluted water ; waste water ; sewage ; slops FR: eau sale [f] ; eau polluée [f]
งานบ้าน[n. exp.] (ngān bān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; travaux domestiques [mpl] ; corvées domestiques [fpl] (fig.) ; corvées ménagères [fpl] (fig.)
งานเสวนา[n. exp.] (ngān sēwanā) EN: colloquium ; talk FR: conférence [f]
หนูบ้าน[n. exp.] (nū bān) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูนอร์เวย์[n. exp.] (nū Nøwē) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูสีน้ำตาล[n. exp.] (nū sī nāmtā) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูท่อ[n. exp.] (nū thø) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
พญาสัตบรรณ[n.] (phayasattab) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
พะยูง[n.] (phayūng) EN: Thailand Rosewood ; Siamese Rosewood ; Tracwood ; blackwood ; rosewood ; payung ; Dalbergia cochinchinensis FR: Dalbergia cochinchinensis

sew ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sewicht {m} | Bösewichte
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewage treatment
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions
Abwasserreinigung {f}sewage purification; sewage clarification
Abwasseraufbereitung {f}effluent treatment; sewage treatment
Flickzeug {n}sewing kit; repair kit
Heftnadel {f}sewing needle
Einweihungsparty {f}housewarming party
Individualfürsorge {f}casework
Individualfürsorger {m}caseworker
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy
lobenswert {adv}praiseworthily
Rosenholz {n}rosewood
Abwasseranschluss {m}sewage hook-up
Abwasserbeseitigung {f}sewage disposal
Abwassertechnik {f}sewage technology
Abwasserwirtschaft {f}sewage management
Abwasserbeseitigungsanlage {f}sewerage facility
Nähmaschine {f}sewing machine
Nähnadel {f}sewing needle
Nähzeug {n}sewing kit
Nähkasten {m}sewing box
Zwirn {m}sewing cotton
Reinigungsstufe {f}treatment of sewage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sew
Back to top