ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slice*, -slice-

slice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slice (n.) แผ่นตัดบางๆ See also: แผ่นเฉือนบางๆ Syn. slab, wedge
slice (n.) ส่วนแบ่ง See also: ส่วน, สัดส่วน Syn. portion, segment
slice (vi.) ตัดเป็นแผ่นบาง See also: เฉือนเป็นแผ่นบาง Syn. cleave, cut, segment
slice (vt.) ตัดเป็นแผ่นบาง See also: เฉือนเป็นแผ่นบาง Syn. cleave, cut, segment Ops. fuse, unite
slice into (phrv.) เฉือนออก See also: หั่น, ตัด Syn. cut into
slice of the cake (idm.) การแบ่งปันบางสิ่ง
slice off (phrv.) ตัดออก See also: เฉือนออก, หั่นออก Syn. cut off, snip off
slice through (phrv.) แล่นผ่า See also: ตัดผ่าน
slice up (phrv.) ตัดเป Syn. cut up
English-Thai: HOPE Dictionary
slice(สไลซฺ) n. แผ่นบาง,แผ่นเฉือน,ชิ้นบาง ๆ ,ส่วนแบ่งบาง ๆ ,ส่วน,มีดหั่น,มีดปาด,ลูก (กอล์ฟ) แฉลบข้าง. vi.,vt. เฉือน (ตัด,หั่น,แล่) ออกเป็นแผ่นบาง ๆ ,ตีลูกกอล์ฟให้แฉลบข้าง,ตีลูกกอล์ฟให้แฉลบข้าง., See also: sliceable adj. slicer n. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
slice(n) แผ่นบางๆ,ชิ้นบางๆ,แว่น,มีดปาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slice of lifeเสี้ยวชีวิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอย (v.) slice See also: mince, divide
ฝาน (v.) slice See also: cut into pieces
เฉือน (v.) slice See also: cut, carve Syn. เชือด, หั่น, แล่
แล่ (v.) slice See also: cut, carve Syn. เฉือน, ปาด, ฝาน, เจียน
แว่น (n.) slice
แว่น (n.) slice
ขนมปังแผ่น (n.) slice of bread
ปาด (v.) slice off See also: cut Syn. เฉือน
หมูแผ่น (n.) sliced sheets of dried and crispy pork
กล้วยทอด (n.) deep-fried sliced banana See also: Fried banana, Kluay khek
กล้วยแขก (n.) deep-fried sliced banana See also: Fried banana, Kluay khek Syn. กล้วยทอด
ขนมจีนซาวน้ำ (n.) noodle eaten with powdered shrimpsand pineapple slices
ซาวน้ำ (n.) boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices Syn. ขนมจีนซาวน้ำ
ปลาแนม (n.) kind of Thai dish shredded fish mixed with slices of pork skin
รังนก (n.) sweetmeat made of taro or sweet potato sliced in pieces and arranged in nest shaped Syn. ขนมรังนก
อาจาด (n.) Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He used a razor, and he used to slice it so thin... that it used to liquefy in the pan with just a little oil.เขาใช้มีดโกน และซอยเป็นแผ่นบางๆ ใส่ลงกระทะพร้อมกับน้ำมันพืช
Look at this, this is a sin. I won't slice this. I won't serve it.ดูนี่ นี่แย่มาก ฉันไม่หั่นมัน ฉันไม่เอาไปทำอาหารให้ลูกค้า
And on top, a thin slice of melted cheese.และด้านบนเป็นแผ่นบางของชีสละลาย
Before your space journey, re-energize yourself... with a slice of pepperoni, now boarding at counter three.ก่อนยานของคุณจะออกเดินทาง ต้องเติมพลังตัวของคุณ... ด้วยเนื้อหมูที่ทำเป็นแผ่นๆ ตอนนี้ อาหารอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่ 3
Hot noodles made of poodles on a slice of garden hoseก๋วยเตี๋ยวพุดเดิ้ลร้อนๆ บนถุงเท้าสวน
Dice me, slice me or peel me?จะทำอะไรล่ะ หั่นขูดหรือปอกผม
First, I'll slice its hind quarters into sections.ก่อนอื่น, ฉันจะแล่มันออกเป็น4ส่วน.
Or else I'll slice you like sushiไม่งั้นชั้นจะสับคุณให้เหมือนซูชิเลย
How's that for a slice of fried gold?เอาขนมปังหรือมันทอดดีหล่ะ?
Oh, you'll get socialized, all right. A little slice like you.โอ้ เธอจะได้เข้าสังคม สาวสวยอย่างเธอน่ะ
When the ball comes, take a real hard slice at it, whamพอลูกมา หวดเต็มแรงเลย
Take a slice and you die!ถ้าเธอกินซักชิ้นนะ เธอตาย!

slice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt
肉片[ròu piàn, ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, 肉片] meat slice
一片[yī piàn, ㄧ ㄆㄧㄢˋ, 一片] piece; slice
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 脔 / 臠] skinny; sliced meat
切片[qiē piàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, 切片] slice
白附片[bái fù piàn, ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 白附片] sliced white aconite (used in traditional Chinese medicine)
[qiē, ㄑㄧㄝ, 切] to cut; to slice

slice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムスライス[, taimusuraisu] (n) {comp} time slice
切り身;切身[きりみ, kirimi] (n) cut; slice (meat, fish); fillet
削ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken
打つ切り;ぶつ切り[ぶつぎり, butsugiri] (n,vs) chunk (cooking); lump; thick slice
斬る[きる, kiru] (v5r) to kill (a human) using a blade (sword, machete, knife, etc.); to slice (off); to lop (off); to cut (off)
火掻き棒[ひかきぼう, hikakibou] (n) fire hook; poker; slice bar
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P)
スライサー[, suraisa-] (n) slicer
スライス[, suraisu] (n,vs) slice; (P)
チャーシュー麺;叉焼麺[チャーシューメン, cha-shu-men] (n) (See チャーシュー) ramen soup topped with slices of roasted pork (chi
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
刺し[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米刺し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 刺身) sashimi (sliced raw fish); (P)
支那竹[しなちく, shinachiku] (n) (sens) (See 麺媽) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
昆布巻き;昆布巻[こぶまき;こんぶまき, kobumaki ; konbumaki] (n) type of food (sliced dried herring or other fish wrapped in konbu seaweed and boiled)
水貝[みずがい, mizugai] (n) (See 生貝・1) sliced abalone served in cold water
牛鍋[ぎゅうなべ, gyuunabe] (n) (See すきやき) thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki
生き作り;活き作り[いきづくり, ikidukuri] (n) (1) slices of fresh raw fish arranged to look lifelike; (2) slicing a fish and presenting it at table in its original form
生け作り[いけづくり, ikedukuri] (n) (See 生き作り) slices of fresh raw fish arranged to look lifelike
生貝[なまがい, namagai] (n) (1) (See 水貝) sliced abalone served in cold water; (2) raw shellfish
縦断[じゅうだん, juudan] (n,vs) flying through; cutting across; longitudinal slice; (P)
身欠き鰊[みかきにしん, mikakinishin] (n) dried, sliced herring
麺麻;麺媽[めんま;メンマ, menma ; menma] (n) (uk) (sens) (See 支那竹) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice
断面プロット[だんめんプロット, danmen purotto] slice plot
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice

slice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash FR: couper ; trancher ; entailler
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanom) EN: slice of bread FR: tranche de pain [f]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat FR: tranche de viande [f]
ชิ้นปลา[n. exp.] (chin plā) EN: slice of fish FR: filet de poisson [m]
ฝาน[v.] (fān) EN: slice ; cut into pieces FR: couper ; trancher
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash FR: couper ; découper
หั่นฝอย[v. exp.] (han føi) EN: shred ; slice finely FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
หั่นสี่เหลี่ยม[v. exp.] (han sīlīem) EN: slice into cubes FR: couper en cubes
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:
ขนมปังแผ่น[n. exp.] (khanompang ) EN: slice of bread FR: tranche de pain [f]
แล่[v.] (laē) EN: slice FR:
ปาด[v.] (pāt) EN: slice off ; sweep off ; level off FR: trancher
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
แผ่น[n.] (phaen) EN: sheet ; plate ; slice FR: feuille [f] ; plaque [f] ; plaquette [f] ; planche [f] ; tranche [f]
ซีก[n.] (sīk) EN: half ; portion ; section ; part ; piece ; slice ; side ; sector FR: moitié [f] ; partie [f] ; portion [f] ; quartier [m] ; secteur [m]
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement
ส้อม[v.] (søm) EN: slice off ; sharpen ; trim ; pare ; prune FR:
ส่วนแบ่งในตลาด[n. exp.] (suanbaeng n) EN: market share ; slice of the market FR: part de marché [f]
เถือ[v.] (theūa) EN: cut ; cut up ; slice up FR:
แว่น[n.] (waen) EN: slice ; ring ; disc FR: tranche [f] ; rond [m] ; rondelle [f]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles ; tart relish FR: achards [mpl] ; pickles [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre [mpl] ; relish [f] (Québ.)
หอมซอย[n. exp.] (høm søi) EN: sliced onion FR:
ข่าหั่นเล็ก[n. exp.] (khā han lek) EN: sliced galangal FR:
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanomjīn s) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream FR:
ข้าวมันไก่[n.] (khāomankai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; steamed chicken rice ; rice steamed with chicken soup ; rice mixed with chicken fat ; Hainanese chicken rice ; boned, sliced Hainan-style chicken with marinated rice ; chicken on rice FR: poule au riz [f]
เครื่องตัดขนมปัง[n. exp.] (khreūang ta) EN: bread slicer FR: machine à couper le pain [f] ; trancheuse à pain [f]
กล้วยแขก[n. exp.] (klūaykhaēk) EN: fried bananas ; deep fried bananas ; deep fried sliced banana ; fried, Indian-style banana FR: bananes frites [fpl]
กระเทียมซอย[n. exp.] (krathīem sø) EN: sliced garlic FR:
หมูแผ่น[n.] (mūphaen) EN: dried and crisped pork ; sliced pork FR:
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: sliced grilled beef salad FR:
เนื้อแผ่น[n. exp.] (neūa phaen) EN: sliced meat FR: viande émincée [f]
ปลาแนม[n.] (plānaēm) EN: shredded fish mixed with slices of pork skin FR:
สไลด์[adj.] (salai) EN: sliced FR:
ซาวน้ำ[n.] (sāonām) EN: boiled rice flour in noodle form mixed with curry and eaten with powdered shrimps and pineapple slices FR:
ซอยละเอียด[adj.] (søi la-īet) EN: finely sliced FR:

slice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siliziumscheibe {f}silicon slice
von {prp; +Dativ} | ein Stück vom (= von dem) Kuchen | von bester Qualitätof | a slice of the cake | of the best quality
Bit-Scheibe {f}; Bit-Slice
Brotschneidemaschine {f}bread cutter; bread slicer
Brotscheibe {f}slice (of bread)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slice
Back to top