ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smack*, -smack-

smack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smack (vi.) ตบ See also: ตี Syn. slap, spank
smack (vt.) ตบ See also: ตี Syn. slap, spank
smack (vi.) ปะทะกันเสียงดัง See also: ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง Syn. hit, pelt, slap
smack (vt.) จูบเสียงดัง Syn. kiss, smooch
smack (n.) การตบ See also: การตี Syn. hit, pat, spank
smack (n.) เสียงตีดังผัวะ See also: เสียงดังเพี้ยะ
smack (n.) การจูบเสียงดัง
smack (adv.) อย่างเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ด้วยเสียงกระแทกดังๆ
smack (adv.) โดยตรง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตรง
smack (n.) รสชาติ
smack (n.) ร่องรอย See also: รอย, เค้า Syn. touch, trace, suggestion
smack (vi.) มีรสชาติ
smack (vi.) ส่อเค้า See also: มีเค้า, แสดงเป็นนัยๆ
smack (n.) เรือหาปลา
smack (n.) เฮโรอีน (คำสแลง) See also: ยาเสพติด
smack dab in the middle (idm.) อยู่ตรงกลาง
smack down (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว Syn. tell off
smack in the eye (idm.) น่าละอาย See also: น่าสมเพช
smack of (phrv.) มีท่าทางของ See also: มีรสชาติของ
smacker (n.) การจูบเสียงดัง
smacking (adj.) รุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง,คล่องแคล่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
smack(n) กลิ่น,รส,ทำนอง,ท่วงท่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุ๊บ (v.) smack See also: kiss Syn. จูบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll smack you upside the head for talking that foolishness!พูดยังงี้มันน่าตบกบาลแก้โง่
One month. Right smack in one month. Now, don't tell nobody about it.อีกหนึ่งเดือน ทันทีที่ครบหนึ่งเดือน อย่าบอกใครละ
We put it right smack in the middle.เราใส่มันขวาตีที่อยู่ตรงกลาง
Come here. Mama didn´t have to smack me three times.แม่ไม่เห็นต้องฟาดผมตั้งสามที
If your boys want to know who put the smack down on you, my badge is 38723.ถ้าเด็กของคุณต้องการที่จะรู้ว่าใครใส่ลงตีกับคุณป้ายของฉันคือ 38,723
Touch me again and I'm going to smack you so hard, even your children will feel it.- ถ้าขืนเเตะต้องตัวฉันอีกฉันจะชกคุณให้น่วมเลย แม้แต่ไข่คุณจะชกให้หน้าเขียวแน่
Yeah, will you shut up, you neurotic nut? Why, I'd smack you if I had a hand.เออๆ หุบปากไปเลยไอ้ประสาท พ่อต่อยให้ตายเลยถ้ามีมือ
I'll smack that smirk off your face, punk!ฉันจะต่อยให้นายหุบยิ้มไม่ทันเลย
I'm gonna smack you, Bobby. I told you not to let Jerry get hurt.ฉันจะต่อยคุณ บ๊อบบี้ ฉันบอกแล้วว่าอย่าให้เจอรี่เป็นอะไร
Coroner's report says smack killed your boyfriend, Leticia.รายงานจากฝ่ายชันสูตรศพ บอกว่าแฟนคุณตายเพราะเฮโรอีน
I will smack the shit out of you, you little skunk!เดี๋ยวก็อัดซะเลย พ่อตัวเหม็น
Did you fall down and smack your little head on the pavement?เธอไปหกล้ม บนทางเท้ามาเหรอไง

smack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zā, ㄗㄚ, 咂] smack one's lips

smack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイススマック[, aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream)
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of
スマック[, sumakku] (n) smack
ばしっと[, bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack
ばちん[, bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack
不正の臭い[ふせいのにおい, fuseinonioi] (n) smack of evil
嫌い[きらい, kirai] (adj-na,n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P)
官僚臭[かんりょうしゅう, kanryoushuu] (n) smack of the bureaucrat
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
どすっ[, dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang
ヘキヘキ;へきへき[, hekiheki ; hekiheki] (n,vs) (See 辟易) being gobsmacked; being struck dumb; being fed up with something
ぺんぺん[, penpen] (n,vs) smack; spanking
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P)
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of
舌打ち[したうち, shitauchi] (n,vs) smacking lips; clicking tongue; tut-tut; (P)
舌鼓[したつづみ;したづつみ, shitatsudumi ; shitadutsumi] (n) smacking one's lips

smack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผียะ[X] (phīa) EN: slapping sound ; slap ; smack FR:
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; smack ; tang FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; relish ; gustation FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
กร้วม[X] (krūam) EN: smacking ; [sound of chewing] FR:

smack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beigeschmack {m}smack
Heroin {n}smack [slang]
direkt; genau; mitten {adv}smack [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smack
Back to top