ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

staircase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *staircase*, -staircase-

staircase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
staircase (n.) บันไดทอดหนึ่ง Syn. ladder, stairway
English-Thai: HOPE Dictionary
staircasen. ขั้นบันไดทอดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
staircase(n) ขั้นบันได
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลสิงห์ (n.) handrail of a brick staircase
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anybody who does not get on that staircase now is disqualified....ตอนที่ผมประกาศคนชนะ ใครไม่ขึ้น... ...ถือว่าสละสิทธิ์ ผมพูดจริงๆ นะ
Tell Beatrice and Dante to get the staircase ready. Go!บอกเบียทริ Dante และบันไดที่จะได้รับพร้อม ไป!
Yes, just about as big chance as you being hit by lightning here on the staircase right now.ใช่ ก็รอไปให้เหงือกแห้งก่อนแล้ว ไม่ตายซะก่อนก็คงถูกสักวัน ก็เป็นไปได้เหมือนกันเจอรี่ 32 ล้าน ใครมั่งจะไม่อยากได้
Under the winding staircase of the steeple, that's where we have to look.ใต้ราวบันไดบนยอดหลังคา จุดที่เราจะมองเห็น.
Well, this staircase here, this is where the maid reputedly hung herself in 1860.คือว่า บันไดอันนี้ เป็นที่ที่แม่บ้าน แขวนคอตัวเองตายในปี 1860
In order to appear at the south staircase on the 1st floor Tsukumo-sensei would have had to pass from the north stair to the south stair through the 2nd floor hallway and taken the stairs down from there.การที่จะไปปรากฏตัวตรงทางเดินของบันไดทางใต้ชั้นที่ 1 สึคุโมะเซ็นเซย์จะต้องผ่านบันไดทางเหนือ ไปยังบันไดทางใต้โดยผ่านทางเดินของชั้น 2
There's a staircase out back, though.มีบันไดด้านหลัง ให้ขึ้นไปได้
Like push Danny down every staircase in Boston.อย่างผลักแดนนี่ตกบันไดทุกที่ในบอสตัน
Now, mommy-- It's kind of genius of Jonah to bludgeon her on the staircase why?มาถึงคุณแม่... มันเป็นความอัจฉริยะของโจน่าห์ ที่ฟาดเธอตรงขั้นบันได รู้ไหมว่าทำไม?
There was a staircase off the eighth-floor elevator.มีบันไดอยู่ที่นอกลิฟท์ชั้นแปดครับ
Hey, the 2 brunettes on the staircase owe me a persian rug.เฮ๊ แม่สาวผิวสีสองคนนั้น ติดหนี้ฉันเรื่องพรมเปอเซียนะ
Even if they sound like a guy covered in bells falling down a staircase that's also made of bells.คนอยู่ในกระดิ่ง ตกบันได ทั้งที่มันมาจากกระดิ่งนั้น

staircase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, 单元 / 單元] unit; entrance number; staircase (for residential buildings)
曲尺楼梯[qū chǐ lóu tī, ㄑㄩ ㄔˇ ㄌㄡˊ ㄊㄧ, 曲尺楼梯 / 曲尺樓梯] staircase with right-angled turn; L-shaped staircase
楼梯台[lóu tī tái, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄊㄞˊ, 楼梯台 / 樓梯臺] staircase balcony; landing
盘梯[pán tī, ㄆㄢˊ ㄊㄧ, 盘梯 / 盤梯] spiral staircase
楼梯[lóu tī, ㄌㄡˊ ㄊㄧ, 楼梯 / 樓梯] stair; staircase
楼梯间[lóu tī jiān, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄐㄧㄢ, 楼梯间 / 樓梯間] staircase; flight of stairs

staircase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
梯子段;はしご段[はしごだん, hashigodan] (n) step; stair; staircase
螺旋階段[らせんかいだん, rasenkaidan] (n) spiral staircase
階段室[かいだんしつ, kaidanshitsu] (n) staircase
上がり段[あがりだん, agaridan] (n) staircase; doorsteps
階段[かいだん, kaidan] (n) stairs; stairway; staircase; (P)
非常階段[ひじょうかいだん, hijoukaidan] (n) emergency staircase; emergency stairs

staircase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs ; stairway FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n.] (bandaileūoe) EN: escalator ; moving staircase FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บันไดเวียน[n. exp.] (bandai wīen) EN: spiral staircase ; winding staircase FR: escalier tournant [m] ; escalier circulaire [m] ; escalier en spirale [m] ; escalier en colimaçon [m]
ฟังก์ชันขั้นบันได[n. exp.] (fangchan kh) EN: step function ; staircase function FR:
กระไดเลื่อน[n. exp.] (kradai leūo) EN: escalator ; moving staircase FR: escalier roulant [m] ; escalier mécanique [m] ; Escalator [m] (TM)
กระไดเวียน[n. exp.] (kradai wīen) EN: circular staircase FR: escalier circulaire [m]

staircase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rolltreppe {f}moving staircase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า staircase
Back to top