ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superfine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superfine*, -superfine-

superfine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superfine (adj.) ประณีตเป็นพิเศษ See also: มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ Syn. fine
superfine (adj.) ดีเยี่ยม See also: ยอดเยี่ยม Syn. excellent
English-Thai: Nontri Dictionary
superfine(adj) ดีเยี่ยม,ดีเหลือ,เป็นพิเศษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superfine
Back to top