ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

see

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *see*, -see-

see ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see (vt.) เห็น See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา Syn. visualize, behold, know, recognize
see (vi.) เห็น See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา
see (vt.) ดู See also: มอง, จ้องมอง, แล Syn. look at, view, gaze, pay attention to, stare
see (vi.) ดู See also: มอง, จ้องมอง, แล
see (vt.) เข้าใจ See also: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง
see (vi.) เข้าใจ See also: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง Syn. comprehend, understand, perceive
see (vt.) ไปหา See also: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ Syn. attend, escort, speak to, have a conference with, consult, discuss, visit
see (vi.) คบหา See also: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ
see (vt.) พบ See also: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน
see (vt.) จินตนาการ See also: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก Syn. imagine, dream
see (vt.) เชื่อ See also: เชื่อว่า Syn. believe
see (vi.) ตรวจสอบ See also: ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู Syn. inspect, observe, notice, ascertain, ensure
see (vt.) พิจารณา See also: มีความเห็น Syn. consider, decide
see (vi.) พิจารณา See also: มีความเห็น Syn. consider, decide
see a man about a dog (idm.) ออกไปโดยไม่บอกว่าจะไปทำอะไร
see about (phrv.) พูดกับ (บางคน) เกี่ยวกับ
see about (phrv.) สอบถาม See also: จัดหา, จัดเตรียม
see about (phrv.) จัดการกับ Syn. look to, look towards
see across (phrv.) พาข้าม (ถนน) อย่างปลอดภัย
see after (phrv.) ดูแล See also: รับผิดชอบ, เอาใจใส่ Syn. care for, look after
see against (phrv.) มองด้านของ
see against (phrv.) เห็นความสัมพันธ์ของ
see ahead (phrv.) มองเห็นข้างหน้า See also: มองเห็นล่วงหน้า Syn. look ahead
see ahead (phrv.) คิด เตรียม หรือวางแผนล่วงหน้า
see an end of (phrv.) เห็นจุดจบหรือจุดสิ้นสุดของ Syn. see to
see an end to (phrv.) เห็นจุดจบ See also: จุดสิ้นสุด
see around (phrv.) เห็นเป็นประจำ See also: เห็นบ่อยๆ, เห็นอยู่
see around (phrv.) มองไปไกล See also: เห็นไปไกล Syn. see round
see around (phrv.) พาชมรอบๆ See also: ชมรอบๆ Syn. go round, look over
see as (phrv.) พิจารณาว่าเป็น See also: มองเห็นว่าเป็น
see as (phrv.) ยอมรับ
see back (phrv.) ส่งกลับบ้าน See also: ไปเป็นเพื่อนกลับบ้าน Syn. see home
see below (abbr.) ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
see beyond (phrv.) มองไปไกลกว่า
see beyond (phrv.) เล็งเห็น See also: มองเห็น, เข้าใจ Syn. look beyond
see double (idm.) เห็นภาพซ้อน
see eye to eye (sl.) เห็นพ้องกัน
see fit (phrv.) คิดว่าเหมาะสม Syn. think fit
see for (phrv.) ตัดสินด้วยตัวเอง
see home (phrv.) ส่งกลับบ้าน See also: ไปเป็นเพื่อนกลับบ้าน Syn. see back
English-Thai: HOPE Dictionary
see(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
seeable(ซี'อะเบิล) adj. เห็นได้, See also: seeableness n.
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
seed coatn. เปลือกเมล็ด,เปลือกนอกของเมล็ด
seed cornn. เมล็ดข้าว,เมล็ดพันธุ์
seed cottonเมล็ดฝ้าย
seed leaf = cotyledon(ดู) ,ใบยาสูบที่กว้างชนิดหนึ่งที่ใช้ทำบุหรี่ซิการ์
seed pearln. ไข่มุกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1/4grain
seed plantn. พืชให้เมล็ด,พืชเมล็ด,=spermatophyte (ดู)
seedbedn. แปลงสำหรับหว่านเมล็ด,แปลงเพาะ,แหล่งกำเนิด
seedcasen. เปลือกเมล็ด,ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ,= pericarp (ดู)
seeded(ซีด'ดิด) adj. หว่านเมล็ดไว้แล้ว, (ผลไม้) มีเมล็ด, (ผลไม้) สุก,ซึ่งเอาเมล็ดออกแล้ว, (นักกีฬา) ถูกจัดให้เป็นผู้แข่งขันชั้นนำ
seeder(ซีด'เดอะ) n. ผู้หว่านเมล็ด,ผู้หว่านพืช,เครื่องหว่านเมล็ด,พืชที่ให้เมล็ดมาก,เครื่องมือคว้านเมล็ดออก (เช่นจากผลองุ่น)
seedling(ซีด'ลิง) n. พืชที่ปลูกด้วยเมล็ด,พืชที่ยังสูงไม่เกิน3ฟุต,ต้นอ่อน, Syn. young plant
seedsman(ซีดซ'เมิน) n.ผู้หว่านเมล็ด,พ่อค้าขายเมล็ดพืช, Syn. seedman
seedtime(ซีด'ไทมฺ) n. ฤดูหว่านเมล็ด
seedy(ซี'ดี) adj. มีเมล็ดมาก,มีเมล็ดในมาก,ให้เมล็ด,เก็บไว้ในสภาพที่เลว,ขาดรุ่งริ่ง,มอมแมม,โกโรโกโส,สุขภาพเสื่อม., See also: seedily adv. seediness n., Syn. shabby,ragged
seeing(ซี'อิง) conj. ตามความเป็นจริง,ตราบที่,เมื่อพิจารณาถึง. n. การมอง,การเห็น,ประสาทตา, Syn. considering,inasmuch as
seek(ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for,request,inquire
seem(ซีม) vi. ดูเหมือน,ดูคล้าย,ดูราวกับ,ดูท่าทาง,ปรากฎเป็น,ประหนึ่ง, Syn. look,manifest
seeming(ซีม'มิง) adj. ตามโฉมภายนอก,ตามผิวเผิน,ตามที่ปรากฎ., See also: seemingly adv. seemingness n., Syn. apparen
seemly(ซีม'ลี) adj. เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,บังควร,น่ารัก,น่าชม,หล่อ,งาม., See also: seemliness n., Syn. proper,attractive
seen(ซีน) v. กริยาช่อง 3 ของ see (ดู)
seep(ซีพ) vi. ซึมออก,ไหลซึม,ซึมรั่ว,รั่ว,แผ่,แพร่. n. น้ำที่ซึมออก,บ่อน้ำที่มีน้ำไหลซึมออกมา,น้ำพุเล็ก, Syn. soak through,ooze
seepage(ซี'พิจฺ) n. การซึมออก,การไหลซึม,การซึมรั่ว,การรั่ว,สิ่งที่ซึมออก,ปริมาณที่ซึมออก
seer(ซี'เออะ) n. ผู้มอง,ผู้เห็น,ผู้สังเกต,ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า,โหร
seeress(เซีย'ริส) n. seer (ดู) ที่เป็นผู้หญิง
seesaw(ซี'ซอ) n. ไม้กระดานหก,กระดานหก,การเล่นกระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลง adj. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง vi.,vt. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง,ผลัดกันนำ,หันไปหันมา,แกว่งไปมา, Syn. alternate,teeter,shuttle
seesaw battlen. สงครามที่ผลัดกันรุกผลัดกันถอย
seethe(ซีธ) vi. เป็นฟอง,กลายเป็นฟอง,เดือด,พล่าน,คึกคัก,เร่าร้อน,ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เดือด,ความเดือดพล่าน,ความคึกคัก,ความเร่าร้อน,ความตื่นเต้น, Syn. foam,boil
English-Thai: Nontri Dictionary
see(n) ที่ทำการของสังฆราชา
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน
seedling(n) ต้นอ่อน
seedsman(n) คนหว่านเมล็ด,คนขายเมล็ดพันธุ์
seedy(adj) ที่ให้เมล็ด,มีเมล็ดมาก
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง,ด้วยเหตุว่า,ตามความเป็นจริง
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง
seem(vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย
seeming(adj) ตามที่เห็น,ตามที่ปรากฏ
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ
seemly(adj) สมควร,เหมาะสม,บังควร,น่าชม,น่ารัก
seen(vt) pp ของ see
seep(vi) รั่ว,ซึม,ไหลออก,เยิ้มออก,แพร่ออก
seepage(n) การรั่ว,การซึม,การไหลออก
seer(n) โหร,ผู้ทำนาย,คนพยากรณ์
seesaw(n) ไม้กระดานหก
seethe(vi) เดือดพล่าน,เป็นฟอง,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seedเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seed coat; spermodermเปลือกเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seedlingกล้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seekแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seepage๑. การซึมไหล๒. การหยดน้ำเข้าทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
See "reference"ดูที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำที่ไม่ใช้เป็นคำหลักสู่คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
Seed เมล็ดพันธุ์ เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล [สิ่งแวดล้อม]
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Seeding การเติมหัวเชื้อ หมวดคุณภาพน้ำ seed หมายถึง จุลินทรีย์ที่เติมลงในระบบบำบัด เพื่อให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล [สิ่งแวดล้อม]
Seedlingกล้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seep Water น้ำซึม น้ำที่ไหลซึมผ่านหรือลอดใต้เขื่อน [สิ่งแวดล้อม]
Seepage การรั่วซึม การสูญเสียน้ำในรูปของการซึมออกจากทางน้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาถั่ว (n.) be unable to see or find things See also: turn a blind eye to
ตามที่เห็นสมควร (adv.) as one see / think fit
ฤกษ์บน (n.) period that we can see the moon
คอยดู (v.) see See also: observe, watch, look Syn. เฝ้า, คอยเฝ้า
คอยเฝ้า (v.) see See also: observe, watch, look Syn. เฝ้า, คอยดู
ชม (v.) see See also: watch, look Syn. ดู
ดู (v.) see See also: observe, watch, look Syn. เฝ้า, คอยเฝ้า, คอยดู
ทัศนา (v.) see See also: take a look, watch, view, look, appreciate Syn. ดู, เห็น, สังเกต, แลดู, มองดู, เพ่ง, ชม, พิศ, มอง, ทัศนะ, ทรรศนะ, ทัศน์
ทัศน์ (v.) see See also: take a look, watch, view, look, appreciate Syn. ดู, เห็น, สังเกต, แลดู, มองดู, เพ่ง, ชม, พิศ, มอง, ทัศนะ, ทรรศนะ
มลัก (v.) see See also: behold Syn. เห็น
มองเห็น (v.) see See also: catch sight of, sight, behold Syn. เห็น, แลเห็น
หา (v.) see See also: meet, call on, visit, drop in Syn. พบ
เข้าพบ (v.) see See also: meet, to call on Syn. เข้าหา, ไปพบ
เห็น (v.) see See also: catch sight of, sight, behold Syn. แลเห็น
เห็น (v.) see See also: take a look, watch, view, look, appreciate Syn. ดู, สังเกต, แลดู, มองดู, เพ่ง, ชม, พิศ, มอง, ทัศนะ, ทรรศนะ, ทัศน์
เห็น (v.) see See also: behold
แล (v.) see See also: look, glance, take a look, watch Syn. ดู, แลดู, มอง
ไปพบ (v.) see See also: meet, to call on Syn. เข้าหา
เห็นควร (v.) see as appropriate See also: view as proper, approve of Syn. เห็นสมควร
เห็นควร (v.) see as appropriate See also: view as proper, approve of Syn. เห็นสมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
When will he come to see you?เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
So I'll see you at lunchtimeงั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
I don't understand what you see in himฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
They should not have to see the things we doพวกเขาไม่ควรจะต้องเห็นสิ่งที่พวกเราทำ
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
It's good to see all of you againดีที่ได้พบคุณทุกคนอีกครั้ง
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
How nice to see youดีจังที่ได้เจอคุณ
I'll see you at the feastแล้วเจอกันที่งานเลี้ยงนะ
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
I'll see you later at my houseแล้วเจอกันทีหลัง ที่บ้านฉันนะ
I'll see what I can doฉันจะดูว่าฉันจะสามารถทำอะไรได้บ้าง
We never see you these daysพวกเราไม่ได้เจอคุณเลยหมู่นี้
A Mr John has called to see youคนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
A Mrs Mary will come to see you tomorrowคนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
She came to see you a moment agoเธอมาพบคุณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
I want to see an end to the troublesฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
It's boring to see the same film againมันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
Come to see me whenever you like!มาหาฉันเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากมา
He never misses a chance to see a movieเขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะดูหนังเลย
You'd better destroy this letter so that no one else would see itคุณควรทำลายจดหมายนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครเห็นมัน
I've come to see the showฉันมาเพื่อดูการแสดง
A Mr John has called to see youผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นโทรมาขอพบคุณ
I'm going to see a film tonightฉันกำลังจะไปดูหนังคืนนี้
I don't see what you meanฉันไม่ทราบว่าคุณหมายความว่าอย่างไร?
Do you see anything you like?คุณเจอสิ่งที่ชอบหรือยัง?
When did you last see them?คุณพบเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
Okay, I’ll see you outsideตกลง เจอกันข้างนอกนะ
I am glad to see you're wellฉันดีใจที่เห็นว่าคุณสบายดี
It's just nice to see you smilingดีที่ได้เห็นคุณยิ้ม
I was so eager to see youฉันอยากเจอคุณเหลือเกิน
Maybe I'll see you around?อาจได้พบคุณอีกบ่อยๆ นะ
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
It's nice that you see me so much nowดีที่ตอนนี้เธอไปมาหาสู่ฉันมากจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me see thy face.ให้ฉันเห็นพระพักตร์ของ พระองค์
Let's see what's upstairs.ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่ชั้นบน
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย
Anyway, it's nice to see you back.แต่ก็ดีใจที่นายกลับมา
B76 to see Herr Herring.B76 ต้องการพบ เฮอ เฮอลิง
I can't see it like that.ฉันไม่เห็นความแตกต่างเลย
Come here. They'll see you.มานี่ เดี๋ยวพวกมันเห็นคุณ
Tell the press to see that our Phooey is well photographed.ถ่ายรูปให้มันดีๆนะ ผู้นำสวะๆ ของเราอยากให้รูปออกมาดี
You're a nice-a little man. I'm so glad to see you again.คุณนี่ไม่หล่อเอาซะเลย ผมดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้ง
Sure. They like to see new faces.แน่นอน พวกเขาต้องการคนหน้าใหม่ๆ

see ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, 一望无际 / 一望無際] as far as the eye can see (成语 saw)
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 颞 / 顳] bones of the temple (on the human head); see 顳顬|颞颥, temple
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 常见 / 常見] commonly seen; common; to see sth frequently
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
不送[bù sòng, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 不送] don't bother to see me out
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, 拒之门外 / 拒之門外] to lock one's door and refuse to see sb
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 不识大体 / 不識大體] fail to see the larger issues; ignore the general interest
头昏眼花[tóu hūn yǎn huā, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 头昏眼花 / 頭昏眼花] to faint with blurred vision; to see stars
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 餮] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
[tāo, ㄊㄠ, 饕] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
[pī, ㄆㄧ, 劈] to hack; to chop; to split open; see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
有目无睹[yǒu mù wú dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ˊ ㄉㄨˇ, 有目无睹 / 有目無睹] has eyes but can't see (成语 saw); unable or unwilling to see the importance of sth; blind (to sth great)
[kāng, ㄎㄤ, 康] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠
洞见[dòng jiàn, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 洞见 / 洞見] insight; to see clearly
吹糠见米[chuī kāng jiàn mǐ, ㄔㄨㄟ ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧˇ, 吹糠见米 / 吹糠見米] instant results; lit. blow the husk and see the rice
忽隐忽现[hū yǐn hū xiàn, ㄏㄨ ˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄢˋ, 忽隐忽现 / 忽隱忽現] intermittent; now you see it, now you don't
[lāng, ㄌㄤ, 啷] onomat. bang; clank; see 哐啷, clatter
[jù, ㄐㄩˋ, 苣] lettuce, see 萵苣|莴苣
[wō, ㄨㄛ, 莴 / 萵] lettuce, see 萵苣|莴苣
[nà, ㄋㄚˋ, 肭] see 膃肭|腽肭, fur seal or its blubber
腽肭[wà nà, ㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, 腽肭 / 膃肭] fur seal or its blubber; see 膃肭獸|腽肭兽 and 膃肭臍|腽肭脐
[xiū, ㄒㄧㄡ, 貅] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貅 was the female
[pí, ㄆㄧˊ, 貔] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貔 was the male
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 哐] phonetic; onomat. clang; see 哐啷, clatter
下面请看[xià miàn qǐng kàn, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˇ ㄎㄢˋ, 下面请看 / 下面請看] please see below
留步[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, 留步] please stay; no need to see me out
参见[cān jiàn, ㄘㄢ ㄐㄧㄢˋ, 参见 / 參見] refer to; see also; pay respect to
包衣种子[bāo yī zhǒng zi, ㄅㄠ ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, 包衣种子 / 包衣種子] see enclosed in artificial capsule
[bǔ, ㄅㄨˇ, 卟] see 卟啉, porphyrin; see 卟吩, porphin
[yǐn, ˇ, 吲] see 吲哚, indole C8H7N
[fū, ㄈㄨ, 呋] see 呋喃 furan or 呋喃西林 furacilinum
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 哚] see 吲哚, indole C8H7N
[láo, ㄌㄠˊ, 哰] see 囒哰 lan2 lao2, confused talk
[zhā, ㄓㄚ, 哳] see 嘲哳, onomat., twitter; twittering sound
欢送[huān sòng, ㄏㄨㄢ ㄙㄨㄥˋ, 欢送 / 歡送] see off; send off

see ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
WYSIWYG[ウィジウィグ, uijiuigu] (n) what you see is what you get; WYSIWYG
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back)
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got
こりゃ[, korya] (exp) (from これは) hey there; I say; see here
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens!
じゃあね;じゃね;じゃーね[, jaane ; jane ; ja-ne] (exp) See you then; Bye; Ciao
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
バイバイ[, baibai] (int) (1) bye-bye; good-bye; see you; so long; (n,vs) (2) saying goodbye; parting
はてさて[, hatesate] (exp) (id) Let me see
またね(P);じゃまたね[, matane (P); jamatane] (exp) good-bye; see you later; (P)
また来週;又来週[またらいしゅう, mataraishuu] (exp) See you next week
ようこそ[, youkoso] (int) welcome!; nice to see you!; (P)
よしなに[, yoshinani] (adv) at your own discretion; as you see fit
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
儚む;果敢なむ;果敢無む[はかなむ, hakanamu] (v5m) to despair of; to see the vanity of
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see
委細面談[いさいめんだん, isaimendan] (exp) details when I see you
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit
後出し[あとだし, atodashi] (n) waiting to see one's opponent's move before doing anything (e.g. as a disallowed act in rock-paper-scissors)
御覧なさい;ご覧なさい[ごらんなさい, gorannasai] (exp) (1) (hon) (pol) (See 御覧なさる) (please) look; (2) see (used to emphasize that an earlier prediction was correct); (aux-v) (3) (hon) (pol) (after the -te form of a verb) (please) try to do
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
教皇庁[きょうこうちょう, kyoukouchou] (n) Vatican; Holy See
日光を見ずして結構と言うなかれ[にっこうをみずしてけっこうというなかれ, nikkouwomizushitekekkoutoiunakare] (exp) (id) (See ナポリを見てから死ね) see Nikko and die; don't say "wonderful" until you've seen Nikko
木を見て森を見ず[きをみてもりをみず, kiwomitemoriwomizu] (exp) to not see the wood for the trees; to be caught up with trivial matters and lose sight of the big picture
此れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
玄関払い[げんかんばらい, genkanbarai] (n) refusing to see a visitor
目からウロコが落ちる;目から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(目からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(目から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See 目からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes
目が見える[めがみえる, megamieru] (exp,v1) (See 見える・みえる・1,目・め・2) to be able to see (oft. used in the negative)
目に入る[めにはいる, menihairu] (exp,v5r) to catch sight of; to come into view; to happen to see
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
行ってらっしゃい[いってらっしゃい, itterasshai] (int) (uk) (often in response to いってきます) have a good day; take care; see you; (P)
見て見ぬ振り;見て見ぬふり[みてみぬふり, miteminufuri] (exp) pretending not to see something; turning a blind eye to; burying one's head in the sand
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off
インフォシーク[いんふぉしーく, infoshi-ku] Infoseek
エンハンストシーユーシーミー[えんはんすとしーゆーしーみー, enhansutoshi-yu-shi-mi-] Enhanced Cu-SeeMe
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time
シーユーシーミー[しーゆーしーみー, shi-yu-shi-mi-] CU-SeeMe
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
捜す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to seek

see ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī d) EN: glad to have met you ; so glad to see you FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see FR: regarder ; voir ; observer ; consulter ; zieuter (fam.)
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: see how someone feels ; understand someone else's reaction FR:
ดูนี่ซิ[v. exp.] (dū nī si) EN: look here! ; see this ; have a look FR: regardez ici !
ดูไปก่อน[v.] (dūpaikøn) EN: wait and see FR:
ดูเพิ่ม[v. exp.] (dū phoēm) EN: see also FR: voir aussi
อืมม[interj.] (eūm) EN: Hmm ; Mm ; I see FR:
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in FR: visiter ; rendre visite ; voir
เห็น[v.] (hen) EN: see ; catch sight of FR: voir ; distinguer
เห็นได้[v. exp.] (hen dāi) EN: see ; be in sight FR: voir ; être en vue
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นกับตา[v. exp.] (hen kap tā) EN: see with one's own eyes FR: voir de ses propres yeux ; constater de ses propres yeux
เห็นเต็มตา[v. exp.] (hen temtā) EN: get a good look (at) ; see distinctly FR:
เห็นถนัดถนี่[v. exp.] (hen thanat ) EN: see perfectly clearly FR:
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; meet each other ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer
เจอกัน[v. exp.] (joē kan) EN: see you again! ; see you FR: à la prochaine fois !
เจอกันพรุ่งนี้[v. exp.] (joē kan phr) EN: see you tomorrow FR: à demain
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see ; come to see ; go to see ; go and see FR: accoster ; aller à la rencontre de
เข้าใจ[v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see ; get it (inf.) FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข้าใจล่ะ[xp] (khaojai la) EN: I see FR: Je vois !
เข้าใจแล้ว[xp] (khaojai laē) EN: I see FR: j'ai bien compris ; compris ; je vois ; le franc est tombé
เข้าพบ[v. exp.] (khao phop) EN: met ; see ; have a meeting (with) FR: rencontrer
ขอดู...[v. exp.] (khø dū ...) EN: May I see ... FR: Puis-je voir ...
ขอเฝ้า[X] (khøfao) EN: ask for an audience ; ask to see someone (of high rank) FR:
คอยดู[v. exp.] (khøi dū) EN: see ; wait ; let's wait and see FR: voyons voir
คอยดูก็แล้วกัน[v. exp.] (khøi dū køl) EN: just wait and see ; I'll fix you FR:
คอยเฝ้า[v. exp.] (khøi fao) EN: see FR:
ขอคิดหน่อยนะ[xp] (khø khit nǿ) EN: let me see FR: voyons voir
ขอลาก่อน[v. exp.] (khø lākøn) EN: I would like to say goodbye ; bye, see you FR:
ค้นพบ[v.] (khonphop) EN: discover ; see about ; find out ; uncover ; rummage FR: découvrir ; dénicher ; identifier
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice FR:
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity FR:
กระทบไหล่คนดัง[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person FR:
แล[v.] (laē) EN: see ; look ; glance ; take a look ; watch ; keep an eye on FR: voir ; regarder
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot FR: apercevoir ; aviser

see ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
Ajowan-Kümmel {m} [cook.]thymol seed
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater
Anissamen {m}aniseed
Australien {n}; Neuseeland
Seepocke {f} [zool.] | Seepocken
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking
Vogelfutter {n}bird seed; birdseed; bird food
Seeräuber {m} | Seeräuber
Kümmel {m}caraway seed
Zimtpfäffchen {n} [ornith.]Chestnut Seedeater
Karmesinastrild {m} [ornith.]Crimson Seedcracker
Seereise {f}; Kreuzfahrt | Seereisen
Dickschnabelpfäffchen {n} [ornith.]Drab Seedeater
Duboispfäffchen {n} [ornith.]Dubois' Seedeater
Ausfluss {m} (eines Sees)effluent (from a lake)
Einreiseerlaubnis {f} | Einreiseerlaubnisse
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes
Fenchelsamen {m}fennel seed
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
durchgelattet {adj} (Seefaht)fully battened
Geist {m}; Seele
genusssüchtig {adj}pleasure-seeking
Senfgurke {f} [cook.]gherkin pickled with mustard seed
Grantastrild {m} [ornith.]Lesser Seedcracker
Versteckspiel {n}hide and seek
Indigopfäffchen {n} [ornith.]Blue Seedeater
Schwarzkopf-Reisknacker {m} [ornith.]Lesser Seed Finch
Schwarzschnabel-Reisknacker {m} [ornith.]Black-billed Seed Finch
Mohrenreisknacker {m} [ornith.]Large-billed Seed Finch
Dickschnabel-Reisknacker {m} [ornith.]Great-billed Seed Finch
Nicaraguareisknacker {m} [ornith.]Nicaraguan Seed Finch
See {m}; Binnensee
Balaton {m}; Plattensee
Zwerghöhenläufer {m} [ornith.]Least Seed Snipe
Sumpfpfäffchen {n} [ornith.]Marsh Seedeater
Museum {n} | Museen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า see
Back to top