ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strict*, -strict-

strict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strict (adj.) เข้มงวด See also: กวดขัน, เคร่งครัด Syn. severe, stern, stringent
strict (adj.) แน่นอน See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ Syn. exact, accurate, precise
strict (adj.) ถ้วนทั่ว See also: สมบูรณ์ Syn. absolute, complete, utter
striction (n.) การหด See also: การจำกัด
strictly (adv.) อย่างเคร่งครัด See also: อย่างเข้มงวด Syn. severely, sternly
strictly (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างแน่นอน Syn. exactly, precisely
strictness (n.) ความเคร่งครัด Syn. sternness, severity
strictness (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. priggishness
strictness (n.) การอยู่ในกฎระเบียบ Syn. uniformity, regulation
stricture (n.) การตำหนิอย่างรุนแรง See also: การวิจารณ์อย่างรุนแรง Syn. blame, censure, criticism
stricture (n.) การจำกัด See also: การบังคับ, การควบคุม Syn. limit, restriction
stricture (n.) การตีบตัน See also: การตีบของอวัยวะ Syn. stenosis
English-Thai: HOPE Dictionary
strict(สทริคทฺ) adj. เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน,แม่นยำ,แน่นอน,สมบูรณ์,ถ้วนทั่ว,ถูกต้อง,รอบคอบ., See also: strictness n., Syn. close,exacting,stern
striction(สทริค'เชิน) n. การหด,การหดตัว,การหดแคบ,การจำกัด,การควบคุม,การทำให้คับแคบ,ความคับแคบ
stricture(สทริค'เชอะ) nการกล่าวหา,การกล่าวโทษ,การตำหนิอย่างรุนแรง,การตีบตัว,การหดตัว,การจำกัด,การควบคุม., See also: strictured adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
strict(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,ถูกต้อง,สมบูรณ์
stricture(n) การหดตัว,ข้อวิจารณ์,การควบคุม,การกล่าวหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strictตั้งตรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strictly decreasing functionฟังก์ชันลดโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stricture๑. การตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stenochoria; stenosis]๒. ส่วนตีบ, ส่วนคอด, รอยคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครัดเคร่ง (adj.) strict See also: austere, rigorous, serious, severe, stern, tense, strenuous, stringent Syn. เคร่งครัด Ops. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย
เข้มงวด (v.) strict See also: be rigid, be stiff, be severe Syn. เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง Ops. ผ่อนปรน
เข้มงวดกวดขัน (v.) strict See also: be rigid, be rigorous, be stiff, be severe, be stern Syn. เข้มงวด
เคร่ง (adj.) strict See also: severe, austere, rigorous, serious, stringent, earnest, stern, tense
เคร่งครัด (adj.) strict See also: serious, stiff, rigorous, stringent, austere
เจ้าระเบียบ (adj.) strict See also: meticulous, scrupulous Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน
ไม้แข็ง (n.) strict method See also: hard tactics, tough tactics Syn. Ops. ไม้นวม
อย่างเคร่งครัด (adv.) strictly See also: rigidly, conscientiously
อย่างเด็ดขาด (adv.) strictly See also: completely, absolutely, without leniency Syn. โดยเด็ดขาด
เคร่งครัด (adv.) strictly See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely
โดยเด็ดขาด (adv.) strictly See also: completely, absolutely, without leniency
ความตึง (n.) strictness See also: tightness, severity Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด Ops. ความยืดหยุ่น
ความเข้มงวด (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเคร่งครัด, ความเข้มงวดกวดขัน Ops. การปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
ความเข้มงวดกวดขัน (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเคร่งครัด Ops. การปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
ความเคร่ง (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเข้มงวด Ops. ความปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
ความเคร่งครัด (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่ง Ops. ความปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
ความโหด (n.) strictness See also: rigorousness Syn. ความเข้มงวด
DA (abbr.) อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
กระหมิบ (v.) constrict See also: close lightly Syn. ขมิบ
กวดขัน (v.) be strict See also: be stern, be severe Syn. เข้มงวด, เอาจริงเอาจัง Ops. ละเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're in a restricted area, sirคุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้
I must have strict assurance from Corleone.I must have strict assurance from Corleone.
Pardon me... but we do have a strict policy concerning handling the instruments:ให้อภัย แต่พวกเรามีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จับ
Guo'er, Aunty Guo and I have been strict with you for your own good.ลูกก้วย ท่านป้าของเจ้ากับข้าเข้มงวดต่อเจ้ามาก.
Please do not hesitate to be strict with him in the future.อย่าได้ลังเลที่จะเข้มงวดต่อเขาในอนาคต.
They respect our strict teachings.พวกเขานับถือการสอนอันเคร่งครัดของเรา.
They have strict rules. No press.พวกเขามีกฎระเบียบที่เข้มงวด ไม่มีการกด
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้
Our guides have strict orders to escort us... to the Indian border some 40 kilometers away... and to shoot us if we attempt escape.ผู้นำทางมีคำสั่งชัดเจนว่า ให้พาพวกเรา... ไปให้ถึงชายแดนอินเดีย ที่อยู่ห่างออกไป 40 กิโลกว่าๆ และถ้าเราพยายามหนี ก็ให้ยิงได้เลย
Your Majesty, a box has arrived with strict instructions... that its contents are for your eyes alone.ฝ่าบาท หีบใบนี้มีคำสั่งมาด้วยว่า ให้พระองค์ทอดพระเนตรเป็นการลับ
His mother was strict with him, but I can't believe he'd hurt a fly.แม่เขาค่อนข้างจะเข้มงวดกับเขามากทีเดียว แต่แม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขา เขาไม่เคยแม้แต่จะตีแมลงวันซักตัว
I would, but the airlines have got rather strict on hand luggage lately.ผมก็อยากลักพาตัวนะ แต่สายการบิน ค่อนข้างกวดขันเรื่องกระเป๋าเดินทางน่ะ

strict ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严慈 / 嚴慈] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother
律诗[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, 律诗 / 律詩] strict poetic form with eight lines of 5, 6 or 7 syllables and even lines rhyming
行政区[xíng zhèng qū, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, 行政区 / 行政區] administrative district
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
高山区[gāo shān qū, ㄍㄠ ㄕㄢ ㄑㄩ, 高山区 / 高山區] alpine district
安源[Ān yuán, ㄢ ㄩㄢˊ, 安源] Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi
安源区[Ān yuán qū, ㄢ ㄩㄢˊ ㄑㄩ, 安源区 / 安源區] Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
[qū, ㄑㄩ, 区 / 區] area; region; district; small; distinguish
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, 区域 / 區域] area; region; district
地域[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, 地域] area; district; region
八道江[Bā dào jiāng, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ, 八道江] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin
八道江区[Bā dào jiāng qū, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, 八道江区 / 八道江區] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin
束缚[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, 束缚 / 束縛] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
蚺蛇[rán shé, ㄖㄢˊ ㄕㄜˊ, 蚺蛇] boa constrictor
蟒蛇[mǎng shé, ㄇㄤˇ ㄕㄜˊ, 蟒蛇] boa constrictor
商业区[shāng yè qū, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, 商业区 / 商業區] business district; downtown
[bó, ㄅㄛˊ, 亳] name of district in Anhui; capital of Yin
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
城区[chéng qū, ㄔㄥˊ ㄑㄩ, 城区 / 城區] city district; urban district
保护区[bǎo hù qū, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 保护区 / 保護區] conservation district
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
地方法院[dì fāng fǎ yuàn, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 地方法院] county court; district court
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 县 / 縣] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
大东[Dà dōng, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ, 大东 / 大東] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning
大东区[Dà dōng qū, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, 大东区 / 大東區] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning
區旗[qū qí, ㄑㄩ ㄑㄧˊ, 區旗] district flag
区议会[qū yì huì, ㄑㄩ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 区议会 / 區議會] district council
硚口区[qiáo kǒu qū, ㄑㄧㄠˊ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, 硚口区 / 硚口區] district in the city of Wuhan in central China
保税区[bǎo shuì qū, ㄅㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄑㄩ, 保税区 / 保稅區] duty free district
东区[Dōng qū, ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, 东区 / 東區] east zone; east end; east district (of Taiwanese town)
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, 选区 / 選區] electoral district
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
银座[Yín zuò, ˊ ㄗㄨㄛˋ, 银座 / 銀座] Ginza (district in Tokyo)
古塔[Gǔ tǎ, ㄍㄨˇ ㄊㄚˇ, 古塔] Guta district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning
古塔区[Gǔ tǎ qū, ㄍㄨˇ ㄊㄚˇ ㄑㄩ, 古塔区 / 古塔區] Guta district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning
哈桑[Hā sāng, ㄏㄚ ㄙㄤ, 哈桑] Hassan (person name); Hassan District

strict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざい;うざったい[, uzai ; uzattai] (adj-i) (1) (col) annoying; noisy; (2) strict
不犯[ふぼん, fubon] (n) strict observance of the Buddhist commandment that all priests should be celibate
厳命[げんめい, genmei] (n,vs) strict order; peremptory command
厳守[げんしゅ, genshu] (n,vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P)
厳探[げんたん, gentan] (n,vs) strict search; sharp lookout
厳禁[げんきん, genkin] (n,vs) strict prohibition; ban; interdiction; (P)
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
激辛[げきから, gekikara] (n,adj-na,adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P)
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
ショッピング街[ショッピングがい, shoppingu gai] (n) (See 商店街) shopping street; shopping district
どや街[どやがい, doyagai] (n) flophouse area; flophouse district; flophouse quarter
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei
ボアコンストリクター[, boakonsutorikuta-] (n) boa constrictor (Boa constrictor)
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
リンクフリー[, rinkufuri-] (n) used on the web to indicate that people may link to that page or site without restriction (wasei
一円[いちえん, ichien] (adv,n) whole district; one yen; throughout; (P)
一区[いっく, ikku] (n) district; ward; lot
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town)
中店[ちゅうみせ, chuumise] (n) (1) mid-sized store; (2) middle-class brothel (in a red-light district)
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
制統[せいとう, seitou] (n,vs) restricting and controlling
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P)
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure
厳密に言うと;厳密にいうと[げんみつにいうと, genmitsuniiuto] (exp) (See 厳密に言えば) strictly speaking
厳密に言えば;厳密にいえば[げんみつにいえば, genmitsuniieba] (exp) (See 厳密に言うと) strictly speaking
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na,n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P)
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction

strict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious ; put one's foot down (loc.) FR: être strict ; être sérieux
เอาเรื่อง[adj.] (aoreūang) EN: strict FR:
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive FR: strict ; rigoureux
เฮี้ยบ[v.] (hīep) EN: be strict ; be authoritarian FR:
เฮี้ยบ[adj.] (hīep) EN: strict ; exacting ; harsh FR:
เข้มงวด[v.] (khem-ngūat) EN: strict ; tighten FR: appliquer avec sévérité
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เข้มงวดกวดขัน[v. exp.] (khem-ngūat ) EN: strict FR: avoir la dent dure
ครัดเคร่ง[adj.] (khratkhreng) EN: strict FR:
เคร่ง[v.] (khreng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent FR: être sérieux ; être strict
เคร่ง[adj.] (khreng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัด[v.] (khrengkhrat) EN: be strict ; be serious ; be stiff ; be rigorous ; be stringent; FR:
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
เคร่งครัดมากขึ้น[adj.] (khrengkhrat) EN: stricter FR: plus strict ; plus sévère
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline FR:
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīe) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest FR:
เคร่งเครียด[adj.] (khrengkhrīe) EN: strict ; serious ; strenuous FR: tendu ; crispé
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:
เกรี้ยวกราด[v.] (krīokrāt) EN: be strict with ; be cruel ; oppress FR:
เกรี้ยวกราด[adv.] (krīokrāt) EN: strict ; severe FR:
กวดขัน[v.] (kūatkhan) EN: be strict (with) ; tighten FR:
กวดขัน[adj.] (kūatkhan) EN: tight ; very strict and firm FR:
พิถีพิถัน[adj.] (phithīphith) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous ; painstaking FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon
สิ่งจำเป็น[n. exp.] (sing jampen) EN: necessity ; necessities [pl] ; requirement FR: chose indispensable [f] ; chose nécessaire [f] ; le strict nécessaire [m]
ถือเคร่ง[v. exp.] (theū khreng) EN: observe strictly ; be strict FR: observer strictement
อากาศอำนวย ; อำเภออากาศอำนวย = อ.อากาศอำนวย[n. prop.] (Ākāt Amnūay) EN: Akat Amnuai ; Akat Amnuai District FR: Akat Amnuai ; district de Akat Amnuai
อัมพวา ; อำเภออัมพวา = อ.อัมพวา[n. prop.] (Amphawā ; A) EN: Amphawa ; Amphawa District FR: Amphawa ; district de Amphawa
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
อำเภอพระนครศรีอยุธยา[n. prop.] (Amphoē Phra) EN: Phra Nakhon Si Ayutthaya District FR: district de Phra Nakhon Si Ayutthaya
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
อ่าวลึก ; อำเภออ่าวลึก = อ.อ่าวลึก[n. prop.] (Āo Leuk ; A) EN: Ao Luek ; Ao Luek District FR: Ao Luek ; district de Ao Luek
อรัญประเทศ ; อำเภออรัญประเทศ = อ.อรัญประเทศ[n. prop.] (Aranyaprath) EN: Aranyaprathet ; Aran (inf.) ; Aranyaprathet District FR: Aranyaprathet ; district de Aranyaprathet
อาจสามารถ ; อำเภออาจสามารถ = อ.อาจสามารถ[n. prop.] (Āt Sāmāt ; ) EN: At Samat ; At Samat District FR: At Samat ; district de At Samat
บาเจาะ ; อำเภอบาเจาะ = อ.บาเจาะ[n. prop.] (Bājǿ ; Amph) EN: Bacho ; Bacho District FR: Bacho ; district de Bacho
บำเหน็จณรงค์ ; อำเภอบำเหน็จณรงค์ = อ.บำเหน็จณรงค์[n. prop.] (Bamnet Naro) EN: Bamnet Narong ; Bamnet Narong District FR: Bamnet Narong ; district de Bamnet Narong
บ้านบึง ; อำเภอบ้านบึง = อ.บ้านบึง[n. prop.] (Bān Beung ;) EN: Ban Bueng ; Ban Bueng District FR: Ban Bueng ; district de Ban Bueng
บ้านฉาง ; อำเภอบ้านฉาง = อ.บ้านฉาง[n. prop.] (Bān Chāng ;) EN: Ban Chang ; Ban Chang District FR: Ban Chang ; district de Ban Chang
บ้านด่าน ; อำเภอบ้านด่าน = อ.บ้านด่าน[n. prop.] (Bān Dān ; A) EN: Ban Dan ; Ban Dan District FR: Ban Dan ; district de Ban Dan
บ้านด่านลานหอย ; อำเภอบ้านด่านลานหอย = อ.บ้านด่านลานหอย[n. prop.] (Bān Dān Lān) EN: Ban Dan Lan Hoi ; Ban Dan Lan Hoi District FR: Ban Dan Lan Hoi ; district de Ban Dan Lan Hoi

strict ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbaubeschränkung {f}acreage restriction
Amtsbezirk {m}administrative district
Verwaltungsbezirk {m}administrative district
Fernheizung {f}district heating
Fernwärmeversorgung {f}district heating supply
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.]
Drosselrückschlagventil {n} [techn.]one-way-restrictor
strikt {adj}strict; categorical
monoton {adj} [math.] | streng monoton fallend | streng monoton wachsendmonotonic | strictly monotonic decreasing | strictly monotonic increasing
sittenstreng {adj}morally strict; puritanical
Produktionsbeschränkung {f}output restriction
Wohnbezirk {m}residential district
Reduzierstück {n}restricted fitting
Beschränkung {f} (Maßnahme)restrictive measure; restraint
einschränkend; restriktiv {adj} | nicht einschränkend; nicht restriktivrestrictive | nonrestrictive
Revier {n} (Polizei-)district; precinct [Am.]
streng; genau; unnachsichtig; konsequent {adj} | strenger; genauer; unnachsichtiger; konsequenter | am strengsten; am genauesten; am unnachsichtigsten; am konsequentestenstrict | stricter | strictest
streng {adv} | streng genommenstrictly | strictly speaking
Bundesgerichtshof {m} für BundesbezirkeU.S. District Court [Am.]
Vasokonstriktion {f} [med.]vasoconstriction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strict
Back to top