ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surpassing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surpassing*, -surpassing-

surpassing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surpassing (adj.) โดดเด่น See also: เลิศ Syn. exceeding, excelling
English-Thai: HOPE Dictionary
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น
To be an action actor surpassing Jackie Chan and make movies 'til I get old and die.เป็นนักแสดงที่เก่งกาจ เหมือนแจ๊คกี้ ชาน และสร้างหนัง จนกว่าสังขารจะโรยราและตายจากโลกนี้ไปในที่สุด
And generating one of the world's largest private fortunes, surpassing Bill Gates practically, over night.นั่นทำให้ก่อกำเนิด อภิมหาเศรษฐี อันดับหนึ่ง Nใหม่ล่าสุด ที่เอาชนะ บิลเกตส์ ได้ Nเพียงแค่ในเวลาชั่วข้ามคืนเท่านั้น
The brain has corridors surpassing material place."สมองเป็นมีทางเดินที่ดีเลิศ สู่สถานที่ที่เหมาะสม"
The only real measure of a father's success is by how far his children end up surpassing him in life.เพียง แต่วัดจริง ของความสำเร็จของพ่อ โดยวิธีการที่ลูก ๆ ของเขา จบลงด้วยการที่เหนือกว่าเขาในชีวิต.

surpassing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ˋ ㄌㄧˇ, 超物理] surpassing the physical world; metaphysical
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 智谋过人 / 智謀過人] surpassingly resourceful; super-intelligent
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, 超群] surpassing; preeminent; outstanding

surpassing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour)

surpassing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
เหลือใจ[adj.] (leūajai) EN: surpassing ; incomparable FR:
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adj.] (leūalon) EN: infinite ; surpassing FR:
ภิญโญ[adj.] (phinyō) EN: surpassing ; supreme ; excellent ; best ; elevated FR:
เลอ[adv.] (loē) EN: surpassingly ; indescribably ; in a superior manner FR: incroyablement
เลอโฉม[adj.] (loēchōm) EN: indescribably beautiful ; surpassingly beautiful ; superlative beauty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surpassing
Back to top