ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-defense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-defense*, -self-defense-

self-defense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-defense (n.) สิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตัวเองและทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย) See also: การป้องกันตัวเอง Syn. resistance, self-protection
self-defense (n.) ศิลปะการป้องกันตัว See also: วิธีการป้องกันตัว Syn. fight
self-defense (n.) การปกป้องความคิดของตัวเอง See also: การเข้าข้างตัวเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
self-defense(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง,การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive,self-defencive adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-defenseการป้องกันตัว [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is a lengthy legal precedent, Your Honor, going back to 1789, whereby a defendant can claim self-defense against an agent of the government... if that act is deemed a defense against tyranny, a defense of liberty.มีรายละเอียด สิทธิตามกฎหมาย ครับใต้เท้าเมื่อปี 1 789 ในการที่จำเลยสามารถอ้างสิทธิ์ป้องกัน ตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าการกระทำนั้นถือว่าเป็นการถูกข่มเหง สิทธิในการป้องกันตัว
You are learning self-defense as you hide in prison.เจ้าเรียนเพื่อป้องกันตัวเองในขณะที่เจ้าซ่อนตัวอยู่ในคุก
And if a weapon was found, then that lends real credence to self-defense as a motive.ถ้าเราเจออาวุธ เอามาเทียบ ก็อาจจะถือว่าเปนการป้องกันตัวได้
Uh, you know, it's a self-defense thing I took at the Y.เอ่อ.. คือ มันก็แค่ศิลปะป้องกันตัวที่เคยเรียนมาน่ะ
I took a self-defense course.I took a self-defense course.
Down at the hospital where I work, they offer a self-defense class.โรงพยาบาลที่ฉันทำงานอยู่ มีคลาสเปิดสอนการป้องกันตัวนะ
Oh, hey, honey. We're all gonna take a self-defense class. You wanna come with us?โอ้ เฮ้ ที่รัก เรากำลังจะไปเรียนคลาสป้องกันตัวน่ะ
Learned that in self-defense class.โอ้ โอ๊ยๆๆๆๆๆๆ เรียนมาจากคลาสป้องกันตัวน่ะ
I got an A in my self-defense class!ฉันได้ A วิชาป้องกันตัว
I do believe that martial arts are for self-defense only.ผมเชื่อว่าศิลปะการป้องกันตัว มีไว้ป้องกันตัวเท่านั้น
Sentence which I hereby suspend since no one can say whether it was self-defense or not.คำตัดสินนั้น ฉันจะให้รอลงอาญาไว้ก่อน เพราะไม่มีใครบอกได้ว่า เป็นการป้องกันตัวหรือไม่
I took self-defense classes.ฉันเรียนการต่อสู้ปกป้องตัวเองด้วย

self-defense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自卫队[zì wèi duì, ㄗˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 自卫队 / 自衛隊] self-defense force; the Japanese armed forces
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
正当防卫[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, 正当防卫 / 正當防衛] reasonable self-defense; legitimate defense
自卫[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, 自卫 / 自衛] self-defense

self-defense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海自[かいじ, kaiji] (n) (abbr) (See 海上自衛隊) Maritime Self-Defense Force
自衛隊[じえいたい, jieitai] (n) (1) self-defence force; self-defense force; (2) Japan Self-Defence Force; JSDF; (P)
自衛隊員[じえいたいいん, jieitaiin] (n) Self-Defense Forces personnel
航空自衛隊[こうくうじえいたい, koukuujieitai] (n) Air Self-Defense Force (Defence); (P)
護身刀[ごしんとう, goshintou] (n) (See 守り刀) sword used for self-defense
過剰防衛[かじょうぼうえい, kajoubouei] (n) excessive or unjustifiable self-defense (defence)
陸自[りくじ, rikuji] (n) (abbr) (See 陸上自衛隊) Japan Ground Self-Defense Force; JGSDF
守り刀[まもりがたな, mamorigatana] (n) sword for self-defense; sword for self-defence
正当防衛[せいとうぼうえい, seitoubouei] (n) legitimate self-defence; legitimate self-defense; (P)
自衛[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) self-defense; self-defence; (P)
自衛手段[じえいしゅだん, jieishudan] (n,vs) measures to defend oneself (for self-defense) (defence)
護身の術[ごしんのじゅつ, goshinnojutsu] (n) art of self-defense; art of self-defence
護身術[ごしんじゅつ, goshinjutsu] (n) art of self-defense; art of self-defence

self-defense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่ไม้[n. exp.] (maē māi) EN: basic moves in the art of self-defense FR:
แม่ไม้มวยไทย[n. exp.] (maē māi mūa) EN: Thai boxing basic techniques ; basic moves in the art of self-defense FR: techniques de boxe thaïe [fpl] ; techniques de boxe thailandaise [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-defense
Back to top