ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrunken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrunken*, -shrunken-

shrunken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrunken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, a shrunken giant.ใช่ ยักษ์ตัวเล็กๆที่ตื่นกลัว
This black hole enshrouds the shrunken corpse of a supergiant star.หลุมดำนี้ศพหด ของดาวมหายักษ์
...shrunken capillaries.เส้นเลือดฝอยหดตัว หูใบนี้ถูกตัดจากศพ

shrunken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
จู๋[adj.] (jū) EN: very short ; shrunken ; wee FR: très court

shrunken ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrumpfkopf {m}shrunken head

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrunken
Back to top