ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suppression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suppression*, -suppression-

suppression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suppression (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, elimination, quashing, destruction
suppression (n.) การอดกลั้น See also: การระงับ, การข่มจิต Syn. constraint, repression, restraint
English-Thai: HOPE Dictionary
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
English-Thai: Nontri Dictionary
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suppression๑. การห้ามไหล๒. การกด๓. การพยายามลืม (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองปราบ (n.) Crime Suppression Department
การยับยั้ง (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การระงับ (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหยุด (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหยุดยั้ง (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหักห้าม (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การห้าม, การขวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, sir. Suppression measures have failed. We can't contain it.ท่านครับ เราไม่สามารถตรึงกำลังไว้ได้แล้ว
My Celtic ancestors, all the way back rebelled against the suppression of the feminine.บรรพบุรุษชาวเคลท์ของฉัน ทุกคนไม่มียกเว้น ต่อต้านการกดขี่เพศหญิง
The sound suppression is superb. I could not place the direction of fire.เก็บเสียงได้เยี่ยมมากไม่รู้ทิศทางการยิงเลย
Negative, but medics and fire suppression are on the way.ไม่มีค่ะ แต่หน่วยกู้ภัยและ หน่วยดับเพลิงกำลังไปที่นั่น
Wilkes, suppression fire. Shut them down.วิลส์ ยิงคุ้มกัน หยุดพวกนั้น
It's a suppression spell of some kind.มันเป็นเวทย์ปราบชนิดหนึ่ง
Like a suppression spell.ฉันคิดว่าตรานี่หมายถึง สะกดไม่ให้ความชั่วร้ายออกมา
And we have a state-of-the art fire suppression system.และเรามีระบบกันไฟที่ทันสมัยที่สุด
I supplied them with a targeted suppression program, one that took it out of their conscious and unconscious control.ผมจัดให้เขาเช้าร่วมในโปรแกรม การอำพรางจุดหมาย ซึ่งนำออกนอกการควบคุม ของจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก
Phase Three Suppression Door with a Draycon XL-1218 keypad.เจาะรหัสประตูสามด้วย Draycon XL-1218
That's including 20 miles an hour off for the sound suppression.นั่นหัก 20 ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วเพื่อลดเสียง
Since its invention in 1831 by Silas W. Mangold, dodgeball has been used as a schoolyard instrument of suppression.มันถูกคิดขึ้นในปี 1831 โดย ไซลาส ดับเบิลยู แมนโกลด์ ดอดจ์บอลถูกใช้เป็น อุปกรณ์ปราบจลาจลในบริเวณโรงเรียน

suppression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, 镇压 / 鎮壓] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell

suppression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor)
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
討匪[とうひ, touhi] (n) suppression of bandits
骨髄抑制[こつずいよくせい, kotsuzuiyokusei] (n) bone marrow suppression
鬱積;欝積[うっせき, usseki] (n,vs) accumulation (e.g. of emotions, grievances, etc.); buildup; suppression (e.g. of anger)
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P)
弾圧[だんあつ, dan'atsu] (n,vs) oppression; suppression; pressure; (P)
抑圧[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P)
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
隠滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) destruction; suppression; (P)
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression

suppression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปราบปราม[n.] (kān prāpprā) EN: suppression FR: suppression [f]
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement FR:
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto FR:
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]
กองบังคับการปราบปราม[org.] (Køng Bangkh) EN: Crime Suppression Division FR:
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department FR:

suppression ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antidröhnblech {n}noise suppression plate
Rauschunterdrückung {f}noise suppression
Funkentstörung {f}radio interference suppression
Entstörung {f}suppression of interference; suppressing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suppression
Back to top