ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick*, -stick-

stick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick (n.) ไม้เท้า
stick (vi.) แทง
stick (vt.) แทง
stick about (phrv.) คอย See also: รอ, อยู่ในที่เดียวกัน, อยู่กับคนเดียวกัน Syn. stick around
stick around (phrv.) คอย See also: รอ, อยู่ในที่เดียวกัน, อยู่กับคนเดียวกัน Syn. stick about
stick at (phrv.) ยังอดทนต่อ See also: ทนต่อ, ยังยืนหยัดต่อ Syn. be at, keep at
stick by (phrv.) จงรักภักดีกับ Syn. stand by, stick to
stick down (phrv.) ยึดไว้ See also: ตรึงเอาไว้ Syn. glue down, gum down, stick on
stick fast (phrv.) ยึดมั่น Syn. stand fast, stand firm, stand pat
stick fast (phrv.) ยืนยัน See also: ยืนหยัด (ในความคิดหรือการกระทำ) Syn. hold firm, stand firm, stand pat
stick fast (phrv.) ยืนหยัด See also: ตั้งอยู่ในที่มั่น Syn. hold firm, stand fast, stand pat
stick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน
stick for (phrv.) ขาด
stick in (phrv.) ล้วงเข้าไป See also: ใส่เข้าไป, สอดเข้าไป Syn. fit in, get in, go in, poke in, put in
stick in (phrv.) แปะใน See also: ติดใน
stick in with (phrv.) ไปเป็นเพื่อน (คำไม่เป็นทางการ)
stick indoors (phrv.) อยู่แต่ข้างใน See also: อยู่แต่ในบ้าน อาคารหรือสถานที่อื่น Syn. keep in
stick into (phrv.) ล้วงใน See also: สอดเข้าไป Syn. fit into, get in, get into, go in, go into, lay in, place in, poke in, put into
stick on (phrv.) ติดบน See also: แปะบน Syn. glue down, gum down
stick on (phrv.) เคลือบแคลงเกี่ยวกับ See also: สงสัยใน
stick out (phrv.) ยื่นออกมา See also: โผล่ออกมา Syn. jut out, poke out, project from, protrude from, stand out
stick out against (phrv.) คัดค้านต่อไป Syn. stand out against
stick out for (phrv.) ยืนกรานเพื่อ Syn. hang out for, hold out of, stand out for
stick someone (phrv.) โกง See also: ฉ้อโกง
stick to (phrv.) ติดกับ See also: แปะกับ Syn. adhere to, cleave to, cling to
stick together (phrv.) ยึดไว้ด้วยกัน See also: ติดไว้ด้วยกัน Syn. cling together
stick up (phrv.) ยกขึ้น See also: ทำให้ตั้งตรง Syn. put up
stick up for (phrv.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ Syn. stand up for
stick with (phrv.) แทงด้วย See also: ทิ่มด้วย, ปักด้วย
stick within (phrv.) ยึดติดกับ See also: ติดแน่นกับ Syn. keep within, remain within, stay within, stop within
stick-in-the-mud (idm.) คนหัวเก่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนหัวโบราณ, เต่าล้านปี
stick-to-itiveness (sl.) ความดื้อรั้น
sticker (n.) ผู้เคร่งครัด
stickiness (n.) การเกาะติดกัน Syn. conherence
stickle at (phrv.) ยืนกรานใน See also: ยึดแน่นกับ
stickler (n.) ความยุ่งยาก See also: ผู้ยึดติด
stickup (n.) การปล้น
sticky (adj.) เหนียว
sticky note (n.) กระดาษโน้ตแบบมีกาว
sticky-fingered (adj.) ชอบขโมย
English-Thai: HOPE Dictionary
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก
sticky(สทิค'คี) adj. เหนียว,ติดแน่น,ยึดติด,เกี่ยวกับอากาศร้อนและชื้น,ต้องรับการรักษาอย่างระมัดระวัง,ยุ่งยาก., See also: stickily adv. stickiness n., Syn. tenacious,adhesive
English-Thai: Nontri Dictionary
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา
sticky(adj) หนืด,เหนียว,ติดแน่น,เป็นตังเม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stick electrodeลวดเชื่อมแบบแท่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sticky clutchคลัตช์ไม่จาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stick fightingการต่อสู้ด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Stickerสติกเกอร์, สติกเกอร์ มักเขียนเป็น สติ๊กเกอร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระถางธูป (n.) joss stick pot See also: incense burner
กอเอี๊ยะ (n.) Chinese plaster used to stick on skin to release sprain
ยมทัณฑ์ (n.) the stick of absolute power of the god of the world of the dead See also: sceptre of the god of Death
คัน (n.) stick See also: bow, rod, wand, long handle
คา (v.) stick See also: remain, strand, obstruct, be stuck, be pending, remain stuck, lodge in Syn. ค้าง, ติดอยู่
ตรัง (v.) stick See also: attach Syn. ติดอยู่
ติด (v.) stick See also: glue, past, pin up, affix, attach, adhere, adjoin Syn. แปะ Ops. แกะ, ดึง
ติดอยู่ (v.) stick See also: remain, strand, obstruct, be stuck, be pending, remain stuck, lodge in Syn. ค้าง
ติดอยู่ (v.) stick See also: attach
ปัก (v.) stick See also: plunge down, stab down, put in, pitch
ปิดแปะ (v.) stick See also: paste, glue Syn. ประสาน, แนบ Ops. ลอก, หลุด
แปะ (v.) stick See also: paste, glue Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ Ops. ลอก, หลุด
แหมะ (v.) stick See also: put, attach, set, place Syn. วาง, แปะ
ไม้เรียว (n.) stick See also: rod, cane
จุกคอ (v.) stick in one´s throat See also: lodge in one´s throat
พลุ้ย (v.) stick out See also: bulge, be embonpoint Syn. ยุ้ย
ยุ้ย (v.) stick out See also: bulge, be embonpoint
พูดไม่ออก (v.) stick to one´s throat Syn. อ้ำอึ้ง, อึ้ง, พูดไม่ถูก
ติดผม (v.) stick to the hair See also: fastened with the hair
ติดกัน (v.) stick together See also: adhere together, cling Syn. เกาะกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน
I'll stick it out the window.ฉันจะติดมันออกไปนอกหน้าต่างแล้ว
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา
I don't care whose blood it is. Stick it in your mate.คุณสามารถติดไว้ในคู่ของคุณ หากคุณต้องการ
"Throw out your hands, stick out your tush.♪ Throw out your hands, stick out your tush. ♪
One time, I caught a 16-footer off Montauk. Had to stick two barrels in him.ครั้งนึงผมจับได้ตัวนึงยาว 5 เมตร ต้องใช้ถังสองใบเเน่
The Staff is just a stick about this big, nobody knows for sure how high.มันเป็นไม้เท้า ใหญ่ประมาณเท่านี้, ไม่มีใครรู้แน่ว่ามันยาวแค่ไหน
Well, stick to it, Windows, stick to it.Well, stick to it, Windows. Stick to it.

stick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juē, ㄐㄩㄝ, 撅] break off; stick up (as a tail)
[tū, ㄊㄨ, 凸] convex; to stick out
球竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 球竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey)
拨弄[bō nòng, ㄅㄛ ㄋㄨㄥˋ, 拨弄 / 撥弄] to move to and fro (with hand, foot, stick etc); to fiddle with; to stir up
丧棒[sāng bàng, ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 丧棒 / 喪棒] funeral stick (held by the son as a sign of filial piety)
[qiān, ㄑㄧㄢ, 扦] graft (tree); stick in
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
香烛[xiāng zhú, ㄒㄧㄤ ㄓㄨˊ, 香烛 / 香燭] joss stick and candle
银丹[yín dān, ˊ ㄉㄢ, 银丹 / 銀丹] lunar caustic (fused silver nitrate, shaped into a stick and used as a cauterizing agent)
不主故常[bù zhǔ gù cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ ㄔㄤˊ, 不主故常] not to stick to the old conventions
发贴[fā tiē, ㄈㄚ ㄊㄧㄝ, 发贴 / 發貼] to stick sth up (on the wall); to post (on a noticeboard or website)
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 搢] shake; stick into; strike
泥古[nì gǔ, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ, 泥古] stick-in-the-mud; to stick to old ways; stubbornly conservative
探头探脑[tàn tóu tàn nǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄢˋ ㄋㄠˇ, 探头探脑 / 探頭探腦] to stick one's head out and look around (成语 saw)
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, 株守] to stick to sth stubbornly; never let go
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 翘 / 翹] to stick up; to rise on one end; to tilt
创可贴[chuāng kě tiē, ㄔㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄊㄧㄝ, 创可贴 / 創可貼] band-aid; sticking plaster
曲棍[qū gùn, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ, 曲棍] bent stick; hockey stick
大棒[dà bàng, ㄉㄚˋ ㄅㄤˋ, 大棒] big-stick
[zhù, ㄓㄨˋ, 炷] candlewick; incense stick
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 梜] chopstick
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 筷] chopstick
筷子[kuài zi, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙, 筷子] chopsticks
[zhù, ㄓㄨˋ, 箸] chopsticks
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, 借箸] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else
[qǐ, ㄑㄧˇ, 敧] to pick up thing with chopsticks or pincers.
日本竹筷[Rì běn zhú kuài, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄎㄨㄞˋ, 日本竹筷] disposable chopsticks
[yíng, ˊ, 籯] slender basket for chopsticks
骨朵[gǔ duǒ, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄛˇ, 骨朵] club (stick-like weapon)
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, 饺子 / 餃子] dumpling; pot-sticker
饺饵[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, 饺饵 / 餃餌] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子
各执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 各执所见 / 各執所見] each sticks to his own view
荧光棒[yíng guāng bàng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄅㄤˋ, 荧光棒 / 熒光棒] glow stick; glowstick; light stick; lightstick
[gùn, ㄍㄨㄣˋ, 棍] stick; truncheon
棍子[gùn zi, ㄍㄨㄣˋ ㄗ˙, 棍子] stick; rod
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, 香火] incense burning in front of a temple; burning joss sticks
插入[chā rù, ㄔㄚ ㄖㄨˋ, 插入] insert; stick; thrust
口红[kǒu hóng, ㄎㄡˇ ㄏㄨㄥˊ, 口红 / 口紅] lipstick
唇膏[chún gāo, ㄔㄨㄣˊ ㄍㄠ, 唇膏] lipstick
小槌[xiǎo chuí, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄟˊ, 小槌] mallet; drumstick

stick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
グロースティック[, guro-suteikku] (n) (See 光る棒) glowstick; neon light stick
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to
サイリューム[, sairyu-mu] (n) light stick (from Cyalume (tradename)); glow stick
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree
チック[, chikku] (n) (1) (abbr) cosmetic; stick pomade; (2) chick; (3) tic; (suf) (4) (col) (See 的・てき) -tic
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely
マドラー[, madora-] (n) muddler; stir stick
一木一草[いちぼくいっそう, ichibokuissou] (n) a single tree or blade of grass; every stick and stone (of a place)
一本漬け;一本漬[いっぽんつけ, ippontsuke] (n) pickle on a stick (usually a cucumber)
七節;竹節虫[ななふし;ナナフシ, nanafushi ; nanafushi] (n) (uk) walking stick (any insect of order Phasmatodea); walkingstick; stick insect; leaf insect
三つ股[みつまた, mitsumata] (n) forked stick
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
三股[さんまた, sanmata] (n) forked stick
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious
割を食う[わりをくう, wariwokuu] (exp,v5u) to be put at a disadvantage; to get the short end of the stick
吸い付く;吸いつく;吸付く[すいつく, suitsuku] (v5k) to stick to
差し出る;差出る(io)[さしでる, sashideru] (v1,vi) (1) to be forward; to stick one's nose into; to meddle; to be intrusive; (2) to jut out; to protude; to overhang
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P)
引っ付く(P);引っつく[ひっつく, hittsuku] (v5k) to stick to; to flirt with; (P)
張り出す(P);張出す;貼り出す[はりだす, haridasu] (v5s,vi) (1) (張り出す, 張出す only) to project; to overhang; to stick out; to jut out; to overlie; (v5s,vt) (2) to put up (a notice); to post; (P)
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P)
手杖[しゅじょう;ちゅうじょう, shujou ; chuujou] (n) staff (esp. one used by a monk, i.e. as a walking stick during a pilgrimage)
打ち下ろす[うちおろす, uchiorosu] (v5s,vt) to strike someone a blow; to bring down (a stick on someone's head)
抉る[くじる, kujiru] (v5r,vt) (uk) to stick into and move around; to dig around in; to pick (i.e. one's teeth)
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette)
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible
松煙[しょうえん, shouen] (n) soot of burnt pine; ink stick (made from burnt pine)
根っ木[ねっき, nekki] (n) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it
根っ木打ち[ねっきうち, nekkiuchi] (n) (See 根っ木) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it
棒術[ぼうじゅつ, boujutsu] (n) bojutsu (art of using a stick as a weapon); cudgels
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber
泥む[なずむ, nazumu] (v5m) to cling to; to stick to; to be wedded to
痛棒[つうぼう, tsuubou] (n) (1) severe attack; bitter (harsh) criticism; (2) stick used to strike inattentive Zen meditators
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick
スティッキービット[すていっきーびっと, suteikki-bitto] sticky bit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] Thai: เหนียวยืด English: to be sticky

stick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; beat with a stick ; lambaste ; drub ; maul FR: matraquer ; bâtonnner
ใช้ต่อไป[v. exp.] (chai tøpai) EN: stick with FR:
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards ; stick up one's nose (at) FR: porter la tête haute ; relever le front
ชุมเห็ดเทศ[n. exp.] (chumhet thē) EN: ringworm bush ; seven golden candle stick ; candle bush ; Candelabra ; Senna alata FR: Senna alata
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment FR: bout [m] ; bâton [m]
ฝนแท่งหมึกจีน[v. exp.] (fon thaeng ) EN: rub an ink stick FR:
จลา[n.] (jalā) EN: joss stick FR:
กำพราก[n.] (kamphrāk) EN: bamboo stick FR:
ก้านธูป[n. exp.] (kān thūp) EN: joss stick ; incense stick FR:
กัฐ[n.] (kat) EN: measuring stick ; yardstick FR:
กาษฐะ[n.] (kātsatha) EN: measuring stick ; yardstick FR:
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished FR: bloquer ; coincer
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar ; pole FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
คันบังคับ[n.] (khanbangkha) EN: lever ; joystick ; control stick FR: manche à balai [m] ; manche [m]
คันเบ็ด[n. exp.] (khan bet) EN: fishing rod ; fishing stick ; fishing pole FR: canne à pêche [f]
ขันชะเนาะ[v.] (khanchanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick ; twist tight by means of a lever FR: garroter ; poser un garrot
ขนมปังฝรั่งเศส[n. exp.] (khanompang ) EN: French loaf ; baguette ; French stick FR: baguette [f]
โคมไฟจากไม้ไอติม[n. exp.] (khōm fai jā) EN: popsicle stick lamp ; ice cream stick lamp FR:
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
เกาะ[v.] (kǿ) EN: stick (to) ; adhere ; cling (to) ; depend on FR: adhérer
เกาะเหมือนปลิง[v. exp.] (kǿ meūoen p) EN: stick like a leech FR:
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick FR: s'agripper ; se cramponner
กอดคอ[v. exp.] (køt khø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together FR: accoler
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; billy ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
กระเดิด[v.] (kradoēt) EN: stick up unevenly FR:
กระเดิด ๆ = กระเดิดๆ [v.] (kradoēt-kra) EN: stick up unevenly FR:
กระถางธูป[n.] (krathāngthū) EN: incensory ; censer ; joss stick pot FR:
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; project ; let out ; show ; flash ; spark FR: faire surgir ; faire apparaître
แลบลิ้น[v. exp.] (laēp lin) EN: put on one's tongue (at) ; stick out one's tongue FR: tirer la langue
แหมะ[v.] (mae) EN: stick on FR:
ไม้[n.] (māi) EN: log ; stick ; plank FR: bâton [m] ; bâtonnet [m] ; crosse [f]
โคมไฟจากไม้ไอติม[n. exp.] (māi aitim) EN: popsicle ; ice cream stick FR: bâtonnet de glace [m]
ไม้เมตร[n.] (māimēt) EN: one-meter measuring stick ; measuring stick FR:
ไม้เรียว[n.] (māirīo) EN: stick ; rod ; cane FR: baguette [f] ; canne [m]
ไม้ตะพด[n. exp.] (māi taphot) EN: walking stick ; cane ; stick FR: canne [f] ; bâton [m]
ไม้เท้า[n.] (māithāo) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut FR: canne [f] ; bâton [m]
ไม้ถือ[n. exp.] (māi theū) EN: wand ; walking stick FR: bâton [m]
ไม้ตีคลี[n. exp.] (māi tī khlī) EN: polo mallet ; polo stick FR: maillet de polo [m]
ไม้วา[n.] (māiwā) EN: two-meter stick FR: double mètre en bois [m]
ไม้วัด[n. exp.] (māi wat) EN: measuring stick ; yardstick ; leveling rod FR:

stick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Zimtstange {f} [cook.]cinnamon stick
Cocktailspieß {m}cocktail stick
Winkelhaken {m}composing stick
Hockeyschläger {m}hockey stick
Räucherstäbchen {n}joss stick
Pinnenausleger {m}hiking stick
Runenstab {m}rune staff; rune stick
Rasierseife {f}shaving stick
Stockschwamm {m}sponge on a stick
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Erstickung {f} | Erstickungen
Autoaufkleber {m}bumper sticker
Steuerknüppel {m} (Flugzeug)control stick; control column; joystick; sidestick
Stickerei {f} | Stickereien
Ersatzaufkleber {m}spare sticker
Geigenbogen {m}fiddlestick
Joystick {m} [comp.]joystick
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker
Stabdrucker {m}stick printer
Stickerin {f} | Stickerinnen
stickig {adj} | stickiger | am stickigstenstuffy | stuffier | stuffiest
klebrig; pappig {adj} | klebriger | am klebrigstensticky | more sticky; stickier | most sticky; stickiest
anhängen; befestigen; stecken; stechen | anhängend; befestigend; steckend; stechend | angehängt; befestigt; gesteckt; gestochento stick {stuck; stuck} | sticking | stuck
haften; haften bleiben; haftenbleiben [alt] (an; auf) | haftend; haften bleibend; haftenbleibend | gehaftet; haften geblieben | haftet; klebtto stick {stuck; stuck} (to) | sticking | stuck | sticks
kleben; festkleben | klebend; festklebend | geklebt; festgeklebtto stick {stuck; stuck} | sticking | stuck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick
Back to top