ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stain*, -stain-

stain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stain (n.) คราบ See also: รอยเปื้อน, รอยเลอะ Syn. blot, mark, spot
stain (n.) สีทา See also: สีแต้ม Syn. cloour, tinge
stain (n.) สีย้อม Syn. dye
stain (n.) ด่างพร้อย See also: มลทิน Syn. blemish, disgrace, shame
stain (vi.) เป็นคราบ See also: เปรอะเปื้อน Syn. blot, mark, spot
stain (vt.) ทำให้เป็นรอยเลอะ See also: ทำให้เป็นคราบ, ทำให้เปื้อน Syn. blot, mark, spot
stain with (phrv.) เปื้อนด้วย See also: แต้มด้วย, เปรอะไปด้วย
stain with (phrv.) ทำให้แปดเปื้อนด้วย See also: ทำให้ด่างพร้อยด้วย Syn. stake off, stake out
stainable (adj.) ซึ่งเป็นคราบ See also: ซึ่งเปรอะเปื้อน
stained (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, soiled, spotted
stainer (n.) ผู้เป็นคราบ
stainless (adj.) ไร้คราบ
stainless steel (n.) เหล็กที่ไม่เป็นสนิม
staintint (vt.) ย้อม See also: ย้อมสี Syn. enamel, paint, stain Ops. bleach
English-Thai: HOPE Dictionary
stain(สเทน) vt.,vi. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นรอยด่าง,แต้มสี,ทำให้มีมลทิน. n. สีแต้ม,สีย้อม,สีที่เปรอะเปื้อน,ด่างพร้อย,สิ่งสกปรก,แต้มสกปรก., See also: stainability n. stainable adj. stainer n., Syn. speck,blot,tarnish,st
stainless(สเทน'ลิส) adj. ไม่สกปรก,ไม่เปื้อนสี,ไม่มีจุดด่างพร้อย,ไม่ขึ้นสนิม,ไม่เปรอะเปื้อน. n. วัสดุเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กกันสนิม
English-Thai: Nontri Dictionary
stain(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,สิ่งสกปรก
stainless(adj) ไม่มีมลทิน,ไม่เปื้อน,ไม่ด่างพร้อย,ไม่สกปรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stain๑. สีย้อม๒. การย้อมสี [มีความหมายเหมือนกับ staining ๒ และ tinction ๑]๓. ย้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stainable; tinctable; tingible-ย้อมสีติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stainless steelเหล็กกล้าไร้สนิม, โลหะผสมระหว่างเหล็ก โครเมียม และธาตุบางชนิด เช่น นิกเกิล มีความต้านทานสูงต่อการเกิดสนิมโดยปกติจะมีโครเมียมผสมอยู่เกิน 12% [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราบ (n.) stain See also: mark, spot, blot, blemish Syn. รอยเปื้อน, รอยสกปรก, รอยด่าง
รอยด่าง (n.) stain See also: bad mark, spot, smut, smudge, blemish
รอยสกปรก (n.) stain See also: mark, spot, blot, blemish Syn. รอยเปื้อน, รอยด่าง
รอยเปื้อน (n.) stain See also: grime, blot, spot
เปรอะ (adj.) stained See also: dirty, foul Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ Ops. สะอาด
เปรอะเปื้อน (adj.) stained See also: dirty, foul Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ Ops. สะอาด
กระจกสี (n.) stained glass See also: coloured thin and quadrangular glass
กระจกหุง (n.) stained glass See also: coloured thin and quadrangular glass Syn. กระจกสี
ผุดผ่อง (adj.) stainless See also: flawless, pure, clear Syn. ผ่องใส, ผ่องแผ้ว
พิมล (adj.) stainless See also: flawless, pure, clear Syn. ผ่องใส, ผุดผ่อง, ผ่องแผ้ว
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม (n.) stainless steel Syn. เหล็กกล้าไร้สนิม
เหล็กกล้าไร้สนิม (n.) stainless steel Syn. เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม
ขี้เกลือ (n.) sweat stain
คราบเลือด (n.) bloodstain Syn. รอยเลือด
จรรโลง (v.) sustain See also: maintain, support Syn. ส่งเสริม Ops. ทำลาย
ติด (v.) be stained See also: sully, blemish
ทรง (v.) sustain See also: support, bear Syn. รองรับ
ทับสิทธิ์ (v.) abstain from voting See also: sleep on one´s rights, lose one´s right, abandon one´s right, neglect one´s right Syn. นอนหลับทับสิทธิ์
ประคองตัว (v.) sustain oneself See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps
รอยเลือด (n.) bloodstain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if he used the boy to get you, it would stain the aristocrat's honor.ถ้าเขาใช้เด็กเพื่อล่อเธอ มันจะเสียเกียรติราชสกุล
The urine stain on your pants would signify that you're a single-shaker!รอยปัสสาวะบนกางเกง... ...แสดงว่าสะบัดครั้งเดียวก่อนเก็บ
No, it's to stain a slide.เปล่า ผมจะเอาไปแต้มแผ่นสไลด์น่ะ
At least we could die honorably, not as a stain on the face of History.อย่างน้อยก็ตายอย่างมีเกียรติ ไม่เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์
Hurry and wipe it! You'll stain the desk!รีบ ๆ เช็ดซะ เดี๋ยวโต๊ะจะเปื้อน
There's the legend of the Templar treasure, and the stain effects the legend.มันเป็นตำนานของอัศวินเทมปร้า ขุมทรัพย์, และรอยคราบของคำจารึก.
"The stain effected" could refer to a dye or a reagent used to bring about a certain result."รอยคราบ" คงหมายถึงการย้อมสีหรือวิธีทางเคมี ใช้ เพื่อให้ได้ผลที่แน่นอน.
I'm going to start eating less soy sauce so it won't stain the baby too darkแม่คงต้องเพลาๆ ลงหน่อย เดี๋ยวลูกออกมาตัวดำปี๋
There's a small red stain on the back where I once spilled cherry cough syrup.มันจะมีรอยเปื้อนสีแดง อยู่ด้านหลัง ตรงที่ฉันเคยทำ ยาแก้ไอหกใส่น่ะ
They're in the cabinet with the water stain that looks like Abraham Lincoln.อยู่ในตู้น่ะ ใบที่มีลายเป็นรูปอับราฮัม ลินคอร์นน่ะ
Carpet's unremarkable, except for a stain beneath a thrift-store painting of a schooner lost at sea.พรมพื้นๆ เว้นแต่จะมีรอยด่างอยู่บนพรม ภายใต้ภาพเขียนโหลๆ เรือใบที่หลงในทะเล
There is a stain on the filter.มีคราบอยู่ที่ก้นกรอง

stain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
革兰氏[Gé lán shì, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ, 革兰氏 / 革蘭氏] Mr Gram; Dr. Hans Christian Jaochim Gram (1953-1938), Danish doctor and inventor of the Gram stain 革蘭氏染色法|革兰氏染色法
瑞氏染料[ruì shì rǎn liào, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄖㄢˇ ㄌㄧㄠˋ, 瑞氏染料] Wright's stain (used in studying blood)
瑞氏染色[ruì shì rǎn sè, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ, 瑞氏染色] Wright's stain (used in studying blood)
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
血污[xuè wū, ㄒㄩㄝˋ , 血污] bloodstain
血渍[xuè zì, ㄒㄩㄝˋ ㄗˋ, 血渍 / 血漬] bloodstain
血衫[xuè shān, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄢ, 血衫] bloodstained shirt; bloody garment
血迹[xuè jī, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧ, 血迹 / 血跡] bloodstain
血迹斑斑[xuè jī bān bān, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧ ㄅㄢ ㄅㄢ, 血迹斑斑 / 血跡斑斑] bloodstained
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)
血证[xuè zhèng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, 血证 / 血證] evidence of murder; bloodstain evidence
色斑[sè bān, ㄙㄜˋ ㄅㄢ, 色斑] stain; colored patch; freckle; lentigo
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
斑点[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, 斑点 / 斑點] spot; stain; speckle
不锈钢[bù xiù gāng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˋ ㄍㄤ, 不锈钢 / 不鏽鋼] stainless steel
污渍[wū zì, ㄗˋ, 污渍 / 污漬] stain
污点[wū diǎn, ㄉㄧㄢˇ, 污点 / 污點] stain; taint
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 可持续发展 / 可持續發展] sustainable development

stain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルステイン[, oirusutein] (n) oil stain
グラム染色[グラムせんしょく, guramu senshoku] (n) gram stain
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass
サステイナビリティ;サステナビリティ[, sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability
サステイナブル[, sasuteinaburu] (adj-f) sustainable
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme
サステイン[, sasutein] (n) sustain
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
サセプロ[, sasepuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
ステインドグラス[, suteindogurasu] (n) stained glass
ステンドグラス[, sutendogurasu] (n) stained glass; (P)
ステンレス[, sutenresu] (n) stainless; (P)
ステンレススチール[, sutenresusuchi-ru] (n) stainless steel
ステンレス鋼[ステンレスこう, sutenresu kou] (n) stainless steel
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices
べそ[, beso] (n) child's tear-stained face
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
下洗い[したあらい, shitaarai] (n,vs) pre-washing to combat stains
不銹鋼[ふしゅうこう, fushuukou] (n) stainless steel
不錆鋼[ふせいこう, fuseikou] (n) stainless steel
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
地球に優しい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] (adj-na) sustainable
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] (n) {comp} sustainable cell rate
持続可能な開発[じぞくかのうなかいはつ, jizokukanounakaihatsu] (exp,n) sustainable development
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P)
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted
断つ(P);絶つ(P);截つ;斷つ(oK)[たつ, tatsu] (v5t,vt) to sever; to cut off; to suppress; to abstain (from); (P)
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen
木食上人[もくじきしょうにん, mokujikishounin] (n) holy men who abstain from meat and cooked food
染みを付ける[しみをつける, shimiwotsukeru] (exp,v1) to blot; to stain; to smudge
棄権[きけん, kiken] (n,vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR)

stain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
ขี้เกลือ[n. exp.] (khī kleūa) EN: salt stain FR:
คราบ[n.] (khrāp) EN: stain ; sludge ; dirt FR:
คราบน้ำ[n. exp.] (khrāp nām) EN: deposit in water ; water stain FR:
คราบน้ำหมาก[n. exp.] (khrāp nāmmā) EN: betel juice stain FR:
คราบน้ำมัน[n. exp.] (khrāp nāmma) EN: oil film ; oil stain FR:
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; stigma ; cause for suspicion FR: souillure [f] ; impureté [f]
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach FR: souillure [f] ; tache [f] ; impureté [f]
รอยเปื้อน[n. exp.] (røi peūoen) EN: stain ; grime ; blot ; spot FR: tache [f] ; souillure [f]
ย้อม[v.] (yøm) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer FR: teindre ; colorer
ย้อมสี[v. exp.] (yøm sī) EN: dye ; colour ; color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer FR: teindre ; colorer
แบบยั่งยืน[adj.] (baēp yangye) EN: sustainable FR: durable ; soutenable
ดำเนินต่อไป[adj.] (damnoēn tøp) EN: sustainable FR:
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: sustainable growth FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development ; sustainability FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
กันสนิม[adj.] (kan sanim) EN: rustproof ; stainless FR: antirouille ; anticorrosion
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān thǿngth) EN: sustainable tourism FR: tourisme durable [m]
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān thǿngth) EN: sustainable tourism FR: tourisme durable [m]
การเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān toēptō ) EN: sustainable growth FR: croissance durable [f]
ค้ำชู[v.] (khamchū) EN: support ; sustain FR:
ขันน้ำสเตนเลส ; ขันน้ำสแตนเลส[n. exp.] (khan nām sa) EN: stainless dipper FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
คนงดออกเสียง[n. exp.] (khon ngot ø) EN: abstainer FR:
คราบเลือด[n. exp.] (khrāp leūat) EN: bloodstain FR:
เขรอะ[adj.] (khroe) EN: dirty ; stained with FR:
ความยั่งยืน[n.] (khwām yangy) EN: sustainability ; permanence FR: durabilité [f]
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khwām yangy) EN: environmental sustainability FR: développement durable [m]
ความยั่งยืนทางการคลัง[n. exp.] (khwām yangy) EN: fiscal sustainability FR:

stain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blaufäule {f}blue stain
Tintenfleck {m}ink stain
erneuerbar {adj}sustainable
Fleckwasser {n}stain remover
fleckenfrei {adj}stainless
Edelstahl {m}; rostfreier Stahlhigh-grade steel; stainless steel
makellos {adv}stainlessly
fleckig; schmutzig {adj} | ganz fleckigstained | full of stains
Stütze {f}sustainer
Temperenzler {m}abstainer
Niro-Lager {n} [techn.]stainless steel bearing
makellos; tadellos {adj} | makelloser | am makellosestenstainless | more stainless | most stainless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stain
Back to top