ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

standardbred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *standardbred*, -standardbred-

standardbred ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
standardbred (n.) ม้าแข่งพันธุ์หนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า standardbred
Back to top