ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scantness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scantness*, -scantness-

scantness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scantness (n.) ความขัดสน

scantness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knappheit {f}scantness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scantness
Back to top