ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spinning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spinning*, -spinning-

spinning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spinning (n.) การปั่นด้าย Syn. revolving, whirling
spinning wheel (n.) เครื่องปั่นด้ายด้วยมือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spinningการปั่นด้าย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like they cloned some party in 1983... ..and kept spinning it out, again and again and again.ฉันไม่อยากออกไปไหนคืนนี้ หมายความว่าไง
I'm in too deep and the wheels keep spinning round...ฉันหลับสนิท และล้อก็ยังคงหมุนไป...
My head is spinning and can't see nothin' straight...ข้าเวียนหัว เห็นอะไรไม่ชัดด้วย
Illuminated in your infinite peace, a billion stars go spinning through the night, blazing high above your head.ส่องแสงอยู่ในความสงบที่ไร้เขตแดน ดาวนับล้านดวงหมุนไปข้ามคืนนี้ สูงขึ้นไป เหนือหัวของเธอ
That means the wheel may be spinning back.นี่หมายความว่ามันอาจจะเปลี่ยนมาเป็นโชคร้าย
Right. Yeah. I don't really have time for the whole spinning wheel thing.ใช่ ถูกต้อง ฉันไม่ค่อยมีเวลาสำหรับวงล้ออะไรนั่น
Hector, are we spinning yet?เฮกเตอร์ เดินกล้องหรือยัง ดีมาก
You remember that home movie of the Earth spinning in space?จำกันได้ไหมถึงหนังแบบถ่ายทำที่บ้าน ที่เป็นเรื่องโลกกำลังหมุนอยู่ในอวกาศ
I was spinning out of control.ถึงผมจะควบคุมไม่ได้นะ
Well, you are spinning yourself into circles, whoever you are.อืม คุณเข้าข่ายผู้ต้องสงสัย ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
There's a good deejay spinning down the street.มีดีเจเจ๋ง ๆ อยู่แถว ๆ นี้
The needle is spinning faster and faster.เข็มมันหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆ

spinning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陀螺[tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 陀螺] gyroscope; spinning top
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ, 纺织 / 紡織] spinning and weaving
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, 纺车 / 紡車] spinning wheel
织纴[zhī rèn, ㄓ ㄖㄣˋ, 织纴 / 織紝] spinning and weaving
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)

spinning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピニングリール[, supininguri-ru] (n) spinning reel
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers
ミュール[, myu-ru] (n) (1) mule (animal); (2) mule (women's footwear); (3) spinning mule; Compton's mule
上蔟[じょうぞく, jouzoku] (n,vs) spinning of cocoons; the silkworm's last sleep
出糸管[しゅっしかん, shusshikan] (n) (obsc) (See 糸疣) spinnerule (small spinning tube on a spinneret)
曲独楽[きょくごま, kyokugoma] (n) top; spinning tricks
空回り[からまわり, karamawari] (n,vs) racing (of an engine); spinning one's wheels; fruitless effort
糸車[いとぐるま, itoguruma] (n) spinning wheel
紡車[ぼうしゃ, bousha] (n) spinning wheel
絹糸紡績[けんしぼうせき, kenshibouseki] (n) silk spinning
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell)
貝独楽[ばいごま;べいごま;べえごま;ベーゴマ, baigoma ; beigoma ; beegoma ; be-goma] (n) (uk) spinning top (traditionally made of Japanese babylon shell)
転法輪[てんぼうりん, tenbourin] (n) (See 法輪) expounding the teachings of Buddha; spinning the dharma wheel
逆回転[ぎゃくかいてん, gyakukaiten] (n) spinning the opposite way; backspin (tennis, baseball); counter
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
皿回し[さらまわし, saramawashi] (n) plate-spinning trick; plate spinner
紡糸[ぼうし, boushi] (n) spinning; spun cotton (wool)
製糸[せいし, seishi] (n) spinning; silk reeling; filature
製麻[せいま, seima] (n) flax (hemp) spinning; hemp dressing

spinning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่าง[n.] (khāng) EN: top ; spinning top FR:
ไน[n.] (nai) EN: spinning wheel FR:

spinning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drücken {n} (Umformen)spinning (forming)
Färbung {f} auf Spinnkuchen [textil.]spinning cake dyeing
Spinnfaden {m}spinning thread
Drehsprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spinning
Back to top