ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stained*, -stained-

stained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stained (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, soiled, spotted
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกรอะ (v.) be stained with See also: be matted with, be crusted, be encrusted, be dirty Syn. เขรอะ, เขลอะ Ops. สะอาด, หมดจด
เขลอะ (v.) be stained with See also: be matted with, be crusted, be encrusted, be dirty Syn. เขรอะ Ops. สะอาด, หมดจด
เปื้อน (v.) be stained with See also: be blotted with, foul, smear, be soiled, be spattered Syn. เปรอะ, เลอะเทอะ, สกปรก, เขรอะ, เลอะ Ops. สะอาด
เปรอะ (adj.) stained See also: dirty, foul Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ Ops. สะอาด
เปรอะเปื้อน (adj.) stained See also: dirty, foul Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ Ops. สะอาด
กระจกสี (n.) stained glass See also: coloured thin and quadrangular glass
กระจกหุง (n.) stained glass See also: coloured thin and quadrangular glass Syn. กระจกสี
ติด (v.) be stained See also: sully, blemish
เปรอะเปื้อน (v.) be stained See also: blot, be spotted, soil, tarnish Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ Ops. สะอาด
เลอะเทอะ (v.) be stained See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ Ops. สะอาด
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน (v.) be stained See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะ Ops. สะอาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Akuma used the Dark Hadou and stained his hands with the blood of the old master, Goutetsu.อาคุม่า มีจิตสังหาร แถมมือของมันยังเปื้อนเลือดของ อาจารย์โกเท็ตสึ
That's a little too much for a game center and it'll get stained at a ramen place.จะไปที่เกมเซ็นเตอร์แล้วต่อจากนั้น ก็ไปเลอะที่ร้านราเม็งอย่างนั้นน่ะเหรอ
The stained glass needs to be cleaned every month.กระจกสีต้องทำความสะอาดทุกเดือน
Never get blood stained on your hands.อย่าให้เลือดเปอระเปื้อนมือ
Your soul is black, stained with the blood of the innocent.วิญญาณของคุณนั้นมืดดำ ยึดติดกับเลือดที่ไร้เดียงสา
The preservation of extinct marine animals, and the restoration of the red stained sea to its original state! This is a forbidden sanctuary that conducts experiments of divine magnitudes!เขาว่าสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธ์พวกนี้ มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูให้ทะเลกลับเป็นเหมือนเดิมได้
My feathers weren't always stained with these colors.ขนของข้าไม่เคยต้องแปดเปิ้อน โสมมอย่างนี้
Alexander had crooked teeth Stained from excessive smokingอเล็กซานเดอร์จะต้องมีฟันเอียง และสกปรกเพราะการสูบบุหรี่มากไป
It's stained and frayed in such distinctive ways.มันสีและหลุดลุ่ยในรูปแบบที่โดดเด่นดังกล่าว
I would not have you stained by such things.ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมาแปดเปื้อนจากสิ่งที่ข้าทำ
If he knew the child's blood stained my hands...หากเขารู้ว่าเลือดของเด็กมันเปรอะที่มือข้า
Are they not stained by the touch?พวกมันจะไม่เปรอะเปื้อนเวลาที่สัมผัสหรือ

stained ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血衫[xuè shān, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄢ, 血衫] bloodstained shirt; bloody garment
血迹斑斑[xuè jī bān bān, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧ ㄅㄢ ㄅㄢ, 血迹斑斑 / 血跡斑斑] bloodstained
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)

stained ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass
ステインドグラス[, suteindogurasu] (n) stained glass
ステンドグラス[, sutendogurasu] (n) stained glass; (P)
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained
煤ける[すすける, susukeru] (v1,vi) to be sooty; to be stained
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
べそ[, beso] (n) child's tear-stained face
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen
汗染みる[あせじみる, asejimiru] (v1,vi) to be sweat-stained
汚れた手[よごれたて;けがれたて, yogoretate ; kegaretate] (n) blood(-stained) hand; dirty hand
泣き濡れる;泣濡れる;泣きぬれる[なきぬれる, nakinureru] (v1,vi) to be tear-stained; to have one's face covered with tears
泣き顔[なきがお, nakigao] (n) tear-stained face; (P)
脂染みる;油染みる[あぶらじみる, aburajimiru] (v1,vi) to become greasy; to be oil-stained
血塗れ;血まみれ[ちまみれ, chimamire] (adj-na,adj-no) bloodstained; bloody
血染め[ちぞめ, chizome] (n,adj-no) bloodstained

stained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald FR:
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
เขรอะ[adj.] (khroe) EN: dirty ; stained with FR:
กระจกหุง[n.] (krajokhung) EN: stained glass ; rectangular bits of cooked glass for decoration FR: vitrail [m] ; morceaux de verre colorés [mpl]
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน[v. exp.] (loethoe pro) EN: be stained FR:
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
เปื้อนเลือด[adj.] (peūoen leūa) EN: blood-stained ; stained with blood FR: taché de sang ; souillé de sang
เปื้อนเปรอะ[adj.] (peūoenproe) EN: stained ; soiled ; dirty FR: sale
พร้อย[adj.] (phrøi) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled ; variegated FR:
เปรอะ[v.] (proe) EN: foul ; dirty ; be stained with FR: salir ; souiller ; polluer
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained ; dirty FR: souillé ; pollué ; sale
เปรอะเปื้อน[adj.] (proepeūoen) EN: stained ; blot ; spotted ; soiled ; tarnished FR: sale
เสื้อผ้าเปื้อนน้ำมัน[n. exp.] (seūa phā pe) EN: clothes stained with grease FR: vêtement taché de graisse [m]
มิช้ามินาน[X] (mi chā mi n) EN: long ; a long time ; sustained ; lasting FR:
นาน[adv.] (nān) EN: long ; for a long time ; extensively ; a long period ; sustained ; lasting FR: longtemps ; un long moment
ต่อเนื่อง[adj.] (tø neūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular ; constant ; succeeding ; successive ; incessant ; unending ; serial ; unabated ; straight FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant ; soutenu
อย่างต่อเนื่อง[adj.] (yāng tø neū) EN: sustainable ; continuing ; ongoing ; continuous ; sustained ; persistant FR: soutenu ; persistant

stained ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fleckig; schmutzig {adj} | ganz fleckigstained | full of stains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stained
Back to top