ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sphinx

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sphinx*, -sphinx-

sphinx ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sphinx (n.) รูปปั้นสัตว์ประหลาดในนิยายกรีก ลำตัวเป็นสิงโตแต่มีหัวเป็นคน See also: สฟิงซ์
English-Thai: HOPE Dictionary
sphinx(สฟิงคฺซฺ) n. รูปปั้นประหลาดมีร่างเป็นสิงโต ที่มีหัวเป็นคนหรือสัตว์อื่น,บุคคลลึกลับ,สิ่งที่ลี้ลับ pl. sphinxes,sphinges
English-Thai: Nontri Dictionary
sphinx(n) รูปปั้นสฟิงซ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did the Sphinx give Oedipus a clue?สฟิงซ์ เคยบอกใบ้ให้ โอเอดิปุ มั้ยล่ะ
Sphinx Sphinx beats cockfighting.สฟิงค์ สฟิงค์ เอาชนะไก่ชนก็ทำได้
Sphinx Sphanx Sphunx Sphinx beats cockfighting.สฟิงค์ สแฟงค์ สฟังค์ สฟิงค์ เอาชนะไก่ชนก็ทำได้
The fraternity who decidedly control the empire who share the belief of kings, pharaohs and emperors of old that the Sphinx was a door to another dimension.บรรดาภราดรซึ่งคุม จักรวรรดิ์อย่างเงียบๆ มีความเชื่อเหมือนฟาโรห์ จักรพรรดิ์โบราณ ว่าสฟิ้งค์คือ ประตูเพื่อไปสู่มิติ
♪ We've seen the sphinx and we've seen the Cliffs of Dover ♪#เห็นมาทั้งสฟิงค์ เห็นมาทั้งฝั่งผาแห่งโดเวอร์#
In 1903, a huge hawk moth, called the Morgan's sphinx was discovered in Madagascar.ในปี 1903, มอดเหยี่ยวขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าสฟิงซ์มอร์แกน ถูกค้นพบในประเทศมาดากัสการ์
It's even more amazing that the Morgan's sphinx was discovered when you consider that more than 90% of Madagascar's rain forest had been destroyed.ก็จะยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น ที่สฟิงซ์มอร์แกนถูกค้นพบ เมื่อคุณพิจารณาว่ากว่า 90% ของป่าฝนของมา ดากัสการ์ได้ถูกทำลาย
Sphinx Sphanx Sphunx Sphinxสฟิงค์ สแฟงค์ สฟังค์ สฟิงค์
The Monster had a name, Sphinx-สัตว์ประหลาดตัวนี้มีชื่อว่า สฟิงค์
Such as the winged scarab, sphinxes and cursed mummies.อย่างพวก แมลงปีกแข็ง สฟิงค์ และ มัมมี่ที่ถูกคำสาป
Are we gonna do this? Give me something here. -You're like a sphinx.ตกลงเอาไง ใบ้นิดนึง นิ่งเป็นรูปปั้น
"Oedipus and the sphinx" by Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1808."เอดิปุสและสฟิงซ์" วาดโดย ฌอง ออกุสต์ โดมินิก แองเกรอส์

sphinx ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯芬克斯[sī fēn kè sī, ㄙ ㄈㄣ ㄎㄜˋ ㄙ, 斯芬克斯] sphinx (myth.)
人头狮身[rén tóu shī shēn, ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄕ ㄕㄣ, 人头狮身 / 人頭獅身] sphinx
狮身人面像[shī shēn rén miàn xiàng, ㄕ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 狮身人面像 / 獅身人面像] sphinx

sphinx ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雀蛾;天蛾[すずめが;スズメガ, suzumega ; suzumega] (n) (uk) hawk moth (any moth of family Sphingidae); hawkmoth; sphinx moth
獅子女[すふぃんくす(gikun);スフィンクス(P), sufinkusu (gikun); sufinkusu (P)] (n) (uk) Sphinx; (P)
鵺的;ぬえ的;ヌエ的[ぬえてき(鵺的;ぬえ的);ヌエてき(ヌエ的), nueteki ( nue teki ; nue teki ); nue teki ( nue teki )] (adj-na) mysterious; strange; sphinx-like; enigmatic; noncommital

sphinx ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สฟิงซ์[n.] (safing) EN: sphinx FR: sphinx [m]
สฟิงซ์แห่งกีซ่า[n. exp.] (safing haen) EN: FR: Sphinx de Gizeh [m]

sphinx ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sphinx {f}sphinx

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sphinx
Back to top