ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shorts

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shorts*, -shorts-

shorts ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shorts (n.) กางเกงขาสั้น Syn. briefs, underpants
shorts (n.) กางเกงในชาย Syn. underwear
shorts (n.) พันธบัตรระยะสั้น
shortsighted (adj.) ซึ่งมีสายตาสั้น Syn. nearsighted Ops. farsighted
shortsighted (adj.) ไม่รอบคอบ See also: ไม่สุขุม, ไม่ฉลาด
shortsightedness (n.) ภาวะสายตาสั้น Syn. nearsightedness
shortsightedness (n.) การมีสายตาสั้น Syn. myopia
shortstop (n.) ตำแหน่งผู้เล่นเบสบอลในสนาม
English-Thai: Nontri Dictionary
shorts(n) กางเกงขาสั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กางเกงขาก๊วย (n.) kind of shorts in Chinese style
ขาก๊วย (n.) kind of shorts in Chinese style Syn. กางเกงขาก๊วย
กางเกงขาสั้น (n.) shorts See also: short pants
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are those shorts or a skirt?นั่นมันกางเกงขาสั้นหรือกระโปรง
I need a father who's a role model, not some horny geek boy... who's going to spray his shorts whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน
Look at that. Shorts were shorter. Hair was longer.ดูสิ เมื่อก่อนกางเกงสั้นจุ๊ดจู๋ ผมงี้ยาวเชียว
You think them shorts should still be on?คุณคิดว่าพวกกางเกงขาสั้นควรอยู่บนไหน
Thought you had some shorts on earlier.คุณมีกางเกงขาสั้นให้ฉันใส่ไหม
I can see my own boxer shorts in my pants.ผมมองเห็นกางเกงในตัวเองด้วยซ้ำ
Wow, your shorts are like especially gold today.ว้าว กางเกงเธอวันนี้ ทองเป็นพิเศษเลยนะ
I have seen many striped shorts but never seen one with criss crossed stripes..ฉันเห็นกางเกงลายกริซเยอะแยะ แต่ไม่เคยเห็นลายกริซไขว่...
Last week when we worked out, you forgot your shorts in my car.อาทิตย์ก่อนตอนออกกำลังกายกัน เธอลืมกางเกงขาสั้นในรถฉัน
They're like shorts on you.ใส่เเล้วเหมือนกางเกงขาสั้นเลย
I have heels and shorts on! I'm not going outside!เข้าใจหน่อยซิ ฉันใส่ส้นสูงมา แล้วกางเกงก็สั้นด้วย
I promise to wear my shorts to bed so that if you bring any young ladies home, there won't be any embarrassing moments.ผมสัญญาจะสวม ขาสั้นเข้านอน ถ้าเผื่อเกิดนาย นำสาวเข้ามาบ้าน จะได้ไม่มีความตื่นตกใจ ในตอนนั้น

shorts ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, 短裤 / 短褲] shorts; breechcloth; knee breeches
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 急功近利] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return
目光短浅[mù guāng duǎn qiǎn, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧㄢˇ, 目光短浅 / 目光短淺] shortsighted
短打扮[duǎn dǎ ban, ㄉㄨㄢˇ ㄉㄚˇ ㄅㄢ˙, 短打扮] shorts; tight-fitting clothes
近视[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 近视 / 近視] shortsighted; nearsighted; myopia

shorts ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーパン[, ha-pan] (n) (abbr) (sl) shorts
ハーフパンツ[, ha-fupantsu] (n) (See 半ズボン) shorts (wasei
バーミューダショーツ[, ba-myu-dasho-tsu] (n) Bermuda shorts
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[, buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts
海パン[かいパン, kai pan] (n) trunks; shorts (e.g. seaside use)
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
ショーツ[, sho-tsu] (n) shorts; (P)
ショートストップ[, sho-tosutoppu] (n) shortstop
ショートパンツ[, sho-topantsu] (n) short pants; shorts; (P)
ショートライナー[, sho-toraina-] (n) line drive to the shortstop (baseball)
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P)
仮性近視[かせいきんし, kaseikinshi] (n) false shortsightedness; pseudomyopia
半ズボン[はんズボン, han zubon] (n) short pants; shorts; breeches; knickerbockers
半パン[はんパン, han pan] (n) (See 短パン) shorts; short pants
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
短パン[たんパン, tan pan] (n) shorts; short pants
視野の狭い[しやのせまい, shiyanosemai] (n) shortsighted; narrow-minded
近眼(P);近目[きんがん(近眼)(P);ちかめ, kingan ( kingan )(P); chikame] (n,adj-na,adj-no) nearsightedness; shortsightedness; myopia; (P)
近視[きんし, kinshi] (n,adj-no) myopia; shortsightedness; nearsightedness; (P)
遊失[ゆうしつ, yuushitsu] (n) shortstop error
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
遊撃手[ゆうげきしゅ, yuugekishu] (n) shortstop; (P)
鼻元思案[はなもとじあん;はなもとしあん, hanamotojian ; hanamotoshian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先分別[はなさきふんべつ, hanasakifunbetsu] (n) (See 鼻先思案) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先思案[はなさきじあん;はなさきしあん, hanasakijian ; hanasakishian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea

shorts ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กางเกงขาสั้น[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: shorts ; short pants ; boxer shorts FR: short [m] ; bermuda [m]
กางเกงขาสั้นเบอร์มิวดา[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: Bermuda shorts ; walking shorts FR: bermuda [m]
กางเกงใน[n.] (kāngkēng na) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties ; underwear FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f] ; calbar [m] = calebar [m] (pop.) ; calcif [m] = calecif [m] (pop.) ; calbute [m]
ขาก๊วย[n.] (khākūay) EN: Chinese-style shorts FR:
กางเกงลิง[n. exp.] (kāngkēng li) EN: underpants ; trunks ; legless-shorts FR: slip [m] ; caleçon [m] ; calbar [m] = calebar [m] (pop.) ; calcif [m] = calecif [m] (pop.)

shorts ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lederhose {f}leather trousers; leather shorts; lederhosen
Shorts {pl}; kurze Hosenshorts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shorts
Back to top