ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satyr

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satyr*, -satyr-

satyr ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satyr (n.) เทพารักษ์ที่อยู่ในป่ามีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ Syn. deity, faun, sylvan
satyr (n.) ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ Syn. libertine, rake, lech
satyriasis (n.) การที่ผู้ชายมีตัณหาราคะมากผิดปกติ Syn. lewdness
English-Thai: HOPE Dictionary
satyr(เซ'เทอะ) n. เทพารักษ์ที่อยู่ในป่า,มีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ ชอบหมุกมุ่นในตัณหาราคะ,ผู้ชอบหมกมุ่นในตัณหาราคะ,, See also: satyric,satyrical adj., Syn. lecher
English-Thai: Nontri Dictionary
satyr(n) เทพารักษ์,คนตัณหาจัด,คนราคะจัด,คนลามก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satyr playละครปิดท้ายคลายเครียด, ละครตลกแซเทอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satyriasisอาการใคร่ไม่รู้อิ่มของชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a good friend. He is a satyr named Grover.ผมมีเพื่อนสนิท เค้าเป็นเซเทอร์ ชื่อโกรเวอร์
Ah, too well to be discussed with one as boorish as a satyr.อ้า ดีจังที่ได้สนทนากับ .. ใครบางคนที่ เอ่อ หยาบคายราวกับซาไทร์
Put it in the correct term, it's satyr.ถ้าจะเรียกให้ถูกคือเซเทอร์
I haven't had a satyr... visit before.ฉันไม่เคยได้เซเทอร์ เป็นแขกมาก่อน

satyr ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サテュロス[, sateyurosu] (n,adj-no) satyr (gre
半獣神[はんじゅうしん, hanjuushin] (n) goat-god; satyr; Pan; Faunus
蛇の目蝶;蛇目蝶[じゃのめちょう;ジャノメチョウ, janomechou ; janomechou] (n) (uk) satyrid (any butterfly of subfamily Satyrinae, esp. the dryad, Minois dryas); grayling

satyr ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็ดสมองลิง[n. exp.] (het samøng ) EN: Hericium erinaceus ; Lion's Mane Mushroom ; Bearded Tooth Mushroom ; Satyr's Beard ; Bearded Hedgehog Mushroom ; pom pom mushroom ; Bearded Tooth Fungus FR:
วงศ์ย่อยผีเสื้อสีตาล[n. exp.] (Wong Yǿi Ph) EN: Subfamily Satyrinae FR:

satyr ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satyr {m}satyr
satyrartig {adj}satyric
Satyrtragopan {m} [ornith.]Satyr Tragopan
Geschlechtstrieb {m} | abnormer Geschlechtstrieb des Mannessexual instinct | satyriasis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satyr
Back to top