ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sullen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sullen*, -sullen-

sullen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sullen (adj.) บึ้งตึง See also: บูดบึ้ง, ไม่พูดไม่จา Syn. moody, morose, surly
sullen (adj.) อึมครึม See also: มืดครึ้ม Syn. dull, glum
sullen (adj.) เชื่องช้า See also: เฉื่อยชา Syn. awkward, slow-moving, sluggish
sullenness (n.) ความโกรธขึ้ง See also: อารมณ์บูดบึ้งไม่พูดไม่จา Syn. moodiness, scowl
English-Thai: HOPE Dictionary
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง,ไม่พูดไม่จา,โกรธ,เคือง,มีอารมณ์บูดบึ้ง,มืดสลัว,เชื่องช้า,เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose,glum
English-Thai: Nontri Dictionary
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้งเครียด (adj.) sullen See also: wry, sulky, grouchy Syn. บึ้ง, บึ้งตึง, บูด Ops. เบิกบาน, แจ่มใส
บึ้ง (adj.) sullen See also: serious Syn. บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, บึ้งตึง
บึ้งตึง (adj.) sullen See also: frowning, sulky, stern, morose, serious Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง Ops. ยิ้มระรื่น
บึ้งบูด (v.) sullen See also: serious, strained, unsmiling Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, บูดบึ้ง
บูดบึ้ง (adj.) sullen See also: wry, sulky, grouchy Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด Ops. เบิกบาน, แจ่มใส
บึ้งบูด (v.) be sullen See also: keep a straight face, look inscrutable Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง
หน้าตูม (adj.) look sullen See also: look morose Ops. หน้าบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wanted a cultural exchange, and instead I get another sullen teen.ฉันอยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แต่กลับได้วัยรุ่นไม่พูดไม่จา
And after school today, don't forget to visit the quad for the blood drive generously sponsored by the Sullen family.หลังเลือกเรียนอย่าลืมแวะไปน้ำพุเลือดสาด ของขวัญล้ำค่าจากครอบครัวซัลเลน
Don't forget the sullen college kid. He's the expendable one.อย่าลืมเจ้านักศึกษาท่าท่างซื้อบื้อคนนั้น เขาดูใช้ได้น่ะ
Stop with the sullen emo crap, all right?หยุดความคิดบ้าๆนั่นเลยนะ โอเค?
You've been really sullen with me recently, and now you're staring at me strangely, and I don't know why.คุณไม่พูดไม่จากับผมเลยช่วงหลัง ๆ และตอนนี้คุณก็จ้องผมแปลก ๆ และผมก็ไม่รู้ว่าทำไม
Well, apparently, "in love" Dorrit is just as sullen with my dad as she always is.เห็นได้ชัดเลยว่าเป็น ดอร์ริทแห่งรัก แค่ทำเป็นน่ากลัวต่อหน้าพ่อ ซึ่งเธอก็เป็นตลอด
She's sullen and stubborn and sinful.แต่แท้จริงนางบูดบึ้ง ดื้อดึง และเปี่ยมไปด้วยบาป
So, I've come to the sullen realization that I must close down the fund.ดังนั้นฉันได้มาสำนึกบูดบึ้ง ว่าฉันต้องปิดกองทุน
Long, sullen silences and an occasional punch in the face.ความเงียบแบบบึ้งตึง และการชกหน้าในบางครั้ง
I'm all about long sullen silences... followed by mean comments, followed by more silences.ฉันเป็นประเภทงอนแล้วไม่พูดไม่จา ตามด้วยประชดจิกกัด ตามด้วยงอนแล้วเป็นใบ้ต่อ
So sullen, brutal.แถมยังดูลึกลับ และรุนแรง
He drinks too much and he's getting sullen, and-เขาดื่มหนักไม่ยอมพูดยอมจาแถม..

sullen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭丧脸[kū sang liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄌㄧㄢˇ, 哭丧脸 / 哭喪臉] to pull a long face; sullen; also written 哭喪著臉|哭丧着脸
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 哭丧着脸 / 哭喪著臉] sullen; to scowl miserably
忧郁[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, 忧郁 / 憂鬱] sullen; depressed
紧绷绷[jǐn bēng bēng, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ ㄅㄥ, 紧绷绷 / 緊繃繃] tight; taut; strained; sullen

sullen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
渋い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp,vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen
渋面[じゅうめん(P);しぶづら;しぶつら, juumen (P); shibudura ; shibutsura] (n,adj-no) grimace; sullen face; (P)
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P)
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P)
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na,n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P)
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

sullen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling FR: grincheux ; hargneux
บึ้งตึง[adj.] (beungteung) EN: sullen ; scowling ; frowning FR: grognon
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
บูด[adj.] (būt) EN: wry ; sullen ; puckered FR: maussade
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy FR: morose ; morne
หน้างอ[v.] (nā-ngø) EN: frown ; look sullen ; pout ; look angry ; scowl FR:
หน้าตูม[adj.] (nātūm) EN: looking sullen FR: irrité
ปึ่ง[adj.] (peung) EN: icy ; frosty ; sullen FR:
ปึ่งชา[adj.] (peungchā) EN: icy ; frosty ; sullen FR:
ถมึงทึง[adj.] (thameungthe) EN: grave ; solemn ; serious ; angry looking ; dour ; sullen ; lowering FR: violent
ความมืดสลัว[n. exp.] (khwām meūt ) EN: sullenness ; haze FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sullen
Back to top