ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

single

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *single*, -single-

single ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
single (adj.) เดี่ยว See also: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว Syn. sole, singular, only, particular, Ops. many, numerous
single (adj.) โสด See also: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน Syn. companionless, bachelor, unwed Ops. married, united, wed
single file (n.) การเคลื่อนที่เป็นแถวเรียงหนึ่ง (ของคน, สัตว์, ยานพาหนะ) See also: การตั้งแถวเรียงหนึ่ง, การเข้าแถวเรียงหนึ่ง
single man (n.) ชายโสด See also: คนโสด Syn. unmarried man
single out (phrv.) เลือกเฉพาะ See also: เลือกจากกลุ่ม Syn. center out
single part (n.) เพลงร้องเดี่ยว Syn. aria
single step (n.) ขั้นบันได
single-foot (n.) การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า
single-handed (adv.) โดยลำพัง See also: โดยตัวคนเดียว, อย่างไม่ต้องมีใครช่วย Syn. without help, courageously
single-hearted (adj.) เด็ดเดี่ยว
single-minded (adj.) มุ่งมั่น
single-space (vt.) พิมพ์บรรทัดเดียว
singleness (n.) ความเป็นหนึ่งเดียว Syn. integrity
singlet (n.) เสื้อกล้าม
singleton (n.) คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
single in-line memory modใช้ตัวย่อว่า SIMM (อ่านว่า ซิม) หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมาย ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู single in-line processor เปรียบเทียบ
single in-line processorใช้ตัวย่อว่า SIP (อ่านว่า ซิป) หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ แผ่นวงจรซิม (SIMM) ผิดกันแต่ว่าแผ่นวงจร SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู single in-line memory module เปรียบเทียบ
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
single-heartedadj. ใจจริง,ซื่อสัตย์,เด็ดเดี่ยว,จงรักภักดี,มีน้ำใสใจจริง
single-sided diskจานบันทึกหน้าเดียวหมายถึง จานบันทึกที่สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว สมัยปัจจุบัน คงจะหาไม่ได้เพราะเลิกใช้ไปหมดแล้ว
singleness(ซิง'เกิลนิส) n. ความเป็นเอกเทศ,การเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความโดดเดี่ยว,ความเจาะจง
singlet(ซิง'กลิท) n. เสื้อซับเหงื่อของผู้ชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
single(adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
singlet(n) เสื้อยืด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
singleเดี่ยว, โสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
singletonเซตโทน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
single bondพันธะเดี่ยว, พันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ เช่น พันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนในสารประกอบมีเทน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single-lens reflex cameraกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนึ่ง (adj.) single See also: alone, lonely Syn. คนเดียว, โดดเดี่ยว
หนึ่งเดียว (adj.) single See also: sole, only Syn. เดียว, อันเดียว, อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว
อย่างเดียว (adj.) single See also: sole, only Syn. เดียว, อันเดียว, เพียงอย่างเดียว
อันเดียว (adj.) single See also: sole, only Syn. เดียว, อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว
เพียงอย่างเดียว (adj.) single See also: sole, only Syn. เดียว, อันเดียว, อย่างเดียว
เอกา (adj.) single See also: alone, lonely Syn. หนึ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว
แท่ง (n.) single
แท่ง (n.) single
แท่ง (n.) single
โสด (adj.) single Syn. เดี่ยว, ไร้คู่
ไร้คู่ (adj.) single Syn. เดี่ยว
เตียงเดี่ยว (n.) single bed
ครอบครัวเดี่ยว (n.) single family Ops. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย
เอกา (n.) single meal Syn. เอก้า
คนโสด (n.) single person See also: bachelor, unmarried person, spinster
อัญประกาศเดี่ยว (n.) single quotation mark
อัญประกาศเดี่ยว (n.) single quotation marks
สระเดี่ยว (n.) single vowel Syn. สระแท้
สระแท้ (n.) single vowel
คำเดี่ยว (n.) single word
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, I'm a single sonไม่ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
I'm single just nowฉันเป็นโสดอยู่ในตอนนี้
I don't know a single thing about youฉันไม่รู้อะไรสักนิดเกี่ยวกับคุณ
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
He would like his son to go to single-sex schoolเขาอยากให้ลูกชายไปโรงเรียนชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน
Everything-every single thing that took place in that courtroom says he's guilty.Everything-every single thing that took place in that courtroom says he's guilty.
He may be the single most popular man in his country today.{\cHFFFFFF}เขาอาจจะเป็นคนเดียวที่นิยมมากที่สุด คนที่อยู่ในประเทศของเขาในวันนี้
I bet Russian czars never paid that for a single horse.ฉันเดิมพัน Czars รัสเซียไม่เคยจ่ายที่ม้าเดียว
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว
We must restrict our impulses to a single gestureเราต้องจำกัด impulse to ของเรา การแสดงอากัปกิริยาเดี่ยว
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก!
This is actually the largest single collection of...นี้เป็นจริงคอลเลกชันเดียว ที่ใหญ่ที่สุดของ ...
Miss Porter, this is one of the largest single collections... of hummingbirds in Europe.นางสาวพอร์เตอร์นี้เป็นหนึ่ง ในคอลเลกชันเดียวที่ใหญ่ที่สุด ... ของฮัมมิ่งเบิร์ในยุโรป
Those who wish to get through, line up in single file, present your ID and go through the checkpoint.พวกเขาผู้ที่จะผ่านเส้นทางในแฟ้มเดี่ยว แจ้งรหัสของนาย แล้วตรงไปยังจุดตรวจ
The future doesn't proceed along a single course.อนาคตไม่สามารถกำหนดได้ ด้วยเส้นทางยาวเพียงเส้นเดียว

single ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单源多倍体[dān yuán duō bèi tǐ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 单源多倍体 / 單源多倍體] autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species)
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, 一身] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, 光棍] gangster; hoodlum; a single person; bachelor
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 一元论 / 一元論] monism, belief that the universe is made of a single substance
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow.
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, 一步登天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, 一神教] monotheism (belief in a single God)
光棍儿[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄖ˙, 光棍儿 / 光棍兒] single person; bachelor
冰冻三尺,非一日之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, 冰冻三尺,非一日之寒 / 冰凍三尺,非一日之寒] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, 星星之火] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
独行侠[dú xíng xiá, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ, 独行侠 / 獨行俠] loner; single person; bachelor
单子叶[dān zǐ yè, ㄉㄢ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 单子叶 / 單子葉] monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lillies)
单月[dān yuè, ㄉㄢ ㄩㄝˋ, 单月 / 單月] monthly; in a single month
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, 泛大洋] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago)
单人床[dān rén chuáng, ㄉㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, 单人床 / 單人床] single bed
单人间[dān rén jiān, ㄉㄢ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ, 单人间 / 單人間] single room (hotel)
单套[dān tào, ㄉㄢ ㄊㄠˋ, 单套 / 單套] single set
单层塔[dān céng tǎ, ㄉㄢ ㄘㄥˊ ㄊㄚˇ, 单层塔 / 單層塔] single storied pagoda
单晶硅棒[dān jīng guī bàng, ㄉㄢ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄟ ㄅㄤˋ, 单晶硅棒 / 單晶硅棒] single crystal silicon rod
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
单行本[dān xíng běn, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄣˇ, 单行本 / 單行本] single volume edition; offprint
经丝彩色显花[jīng sī cǎi sè xiǎn huā, ㄐㄧㄥ ㄙ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 经丝彩色显花 / 經絲彩色顯花] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp
经锦[jīng jǐn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ, 经锦 / 經錦] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, 单身 / 單身] unmarried; single; bachelorhood
[dān, ㄉㄢ, 单 / 單] bill; list; form; single; only; sole
[yī, ㄧ, 一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专注 / 專注] concentrated; single-mindedly devoted to
一次性[yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ, 一次性] one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods)
一步[yī bù, ㄧ ㄅㄨˋ, 一步] (single) step
单倍体[dān bèi tǐ, ㄉㄢ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 单倍体 / 單倍體] haploid (single chromosome)
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, 单一 / 單一] single; only; sole
单打[dān dǎ, ㄉㄢ ㄉㄚˇ, 单打 / 單打] singles (in sports)

single ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae)
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
シルバーシングル[, shiruba-shinguru] (n) silver single
シングルオーバーヘッドカムシャフト[, shinguruo-ba-heddokamushafuto] (n) single overhead camshaft
シングルクォーテーション[, shingurukuo-te-shon] (n) {comp} single quotation (mark); apostrophe
シングルステップ[, shingurusuteppu] (n) {comp} single step (debugging mode)
シングルソースサプライヤー[, shinguruso-susapuraiya-] (n) {comp} single source supplier
シングルプレーヤー[, shingurupure-ya-] (n) single player
シングルリフト[, shingururifuto] (n) single lift (ski)
シンママ[, shinmama] (n) (abbr) (See シングルマザー) single mother
ディアテッサロン[, deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative)
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
トラフザメ科[トラフザメか, torafuzame ka] (n) Stegostomatidae (family of Indo-Pacific carpet sharks containing a single species, Stegostoma fasciatum)
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens
一人乗り[いちにんのり, ichininnori] (n,adj-no) single seater (e.g. boat, aeroplane, airplane)
一人暮らし(P);一人暮し;独り暮らし;ひとり暮し[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n) a single life; a solitary life; living alone; (P)
一刀[いっとう;ひとかたな, ittou ; hitokatana] (n) (1) (いっとう only) sword; blade; (2) single stroke
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一字一句[いちじいっく, ichijiikku] (n) word for word; verbatim; a single word and a single phrase
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
一幅[ひとはば, hitohaba] (n) single breadth (cloth measurement, 30-38 cm)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
一挙に[いっきょに, ikkyoni] (adv) at a stroke; with a single swoop; (P)
一木一草[いちぼくいっそう, ichibokuissou] (n) a single tree or blade of grass; every stick and stone (of a place)
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move)
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
一行物[いちぎょうもの, ichigyoumono] (n) scroll containing a single line of calligraphy, often of Zen content (usu. found in a tea-ceremony room or house)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode)
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
シングルモード[しんぐるもーど, shingurumo-do] single mode
シングルユー[しんぐるゆー, shinguruyu-] single user
単一命令操作[たんいつめいれいそうさ, tan'itsumeireisousa] single step operation, step-by-step operation
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station
単密度[たんみつど, tanmitsudo] single density
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number
逐一命令操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] single step operation, step-by-step operation
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol
単一値属性[たんいつちぞくせい, tan'itsuchizokusei] single-valued attribute
単精度[たんせいど, tanseido] single-precision
単線式回線[たんせんしきかいせん, tansenshikikaisen] single-wire line
単適合決定表[たんてきごうけっていひょう, tantekigouketteihyou] single-hit decision table
片面ディスク[かためんディスク, katamen deisuku] single-sided disk
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house

single ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt ) EN: single quotation marks ; ' ' FR:
บาร์เดี่ยว[n. exp.] (bā dīo) EN: single bar FR: barre fixe [f]
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man FR: célibataire [m]
เชิงเดี่ยว[adj.] (choēngdīo) EN: simple ; single FR: simple
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adj.] (dīo = dio) EN: alone ; single ; sole FR:
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitary ; single-handed ; single ; singleton ; solo FR: solitaire ; isolé ; seul
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอกา ; เอ้กา[adj.] (ēkā) EN: alone ; single ; one ; solitary FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
ห้องเดี่ยว[n. exp.] (hǿng dīo) EN: single room FR: chambre simple [f] ; chambre individuelle [m]
ห้องแฝด[n. exp.] (hǿng faēt) EN: twin room ; room with two single beds FR:
ห้องเตียงเดี่ยว[n. exp.] (hǿng tīeng ) EN: single room FR: chambre simple [f]
เจ้าของคนเดียว[n. exp.] (jaokhøng kh) EN: single proprietorship FR:
เกตเวย์ [n.] (ketwe) EN: single gateway FR:
ขายเหมา[v.] (khāimao) EN: sell in bulk ; sell all together ; sell in a single lot FR:
คำโดด[n. exp.] (kham dōt) EN: single word FR:
คี่[adj.] (khī) EN: odd ; single ; uneven ; not even FR: impair
ข้อกฎหมาย[n.] (khøkotmāi) EN: matters of law ; points of law ; single rule FR:
คนเดียว[n.] (khon dīo) EN: one person ; single person ; lonely person FR: personne seule [f] ; une seule personne [f]
คนโสด[n. exp.] (khon sōt) EN: single person ; unmarried person ; bachelor ; spinster FR: célibataire [m, f]
ครองความเป็นโสด[v. exp.] (khrøng khwā) EN: remain single ; be single ; preserve one's independence FR: conserver son indépendance
ครอบครัวเดี่ยว[n. exp.] (khrøpkhrūa ) EN: single family ; nuclear family FR:
กระเทียมโทน[n. exp.] (krathīemthō) EN: single clove garlic FR: ail à gousse unique [f]
กรมธรรม์เดี่ยว[n. exp.] (krommathan ) EN: single policy FR:
ลูกโดด[n.] (lūkdōt) EN: single shot ; bullet ; slug FR:
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส = มอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส[n. exp.] (møtoē nīona) EN: single phase induction motor FR:
หนึ่งเดียว[adj.] (neung dīo) EN: single ; sole ; only FR:
ภาษีเดี่ยว[n. exp.] (phāsī dīo) EN: single tax FR:
พยางค์เดียว[n. exp.] (phayāng dīo) EN: single syllable ; monosyllable FR: monosyllabe [m]
เปล่า ๆ = เปล่าๆ[adj.] (plāo-plāo) EN: single ; unmarried FR: célibataire
รางเดียว[n. exp.] (rāng dīo) EN: single track FR: voie unique [f]
รัฐบาลพรรคเดียว[n. exp.] (ratthabān p) EN: single party government FR: gouvernement à parti unique [m]
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once FR: d'un trait ; en une fois
รูปเดี่ยว[n. exp.] (rūp dīo) EN: picture taken alone ; single photo FR:
สระเดี่ยว[n. exp.] (sara dīo) EN: single vowel ; simple vowel FR: voyelle simple [f]
ซิงเกิล[adj.] (singkoēn) EN: single FR:
ซิงเกิลเกตเวย์ [n. exp.] (singkoēn ke) EN: single gateway FR:
สิทธิ์ขาด[n.] (sitkhāt) EN: ownership ; possession ; single owner FR:

single ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelpreis {m}flat rate; price of a single piece (item)
Einheitsliste {n}single list; single ticket [Am.]
Stücktitel {m}title of a single item of a series
Monokristall {m}single crystal
Binnenmarkt {m}Single Market
Einfachstangenkopf {m} [techn.]single tie rod
Einheitswährung {f}single currency
Einphasenwechselstrom {m} [electr.]single phase alternating current
Einscheibenkupplung {f}single disc clutch
Einträger-Deckenkran {m}single girder underslung crane
Einträger-Laufkran {m}single girder overhead travelling cran
Einzelbeleg {m}single document
Einzelfund {m}single find
Einzelgerät {n}single device
Einzelkabine {f}single cabin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า single
Back to top