ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scriptural

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scriptural*, -scriptural-

scriptural ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scriptural (adj.) เกี่ยวกับคัมภีร์ See also: เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล, เกี่ยวกับการเขียน Syn. ecclesiastical, canonical, divine
scriptural (n.) พระคัมภีร์ไบเบิล See also: ข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล, พระคัมภีร์, หนังสือ, บทประพันธ์
scripturally (adv.) ตามพระคัมภีร์ไบเบิล
English-Thai: HOPE Dictionary
scriptural(สคริพ'เชอเริล) adj. เกี่ยวกับคัมภีร์,เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล,เกี่ยวกับการเขียน.
English-Thai: Nontri Dictionary
scriptural(adj) เกี่ยวกับคัมภีร์

scriptural ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
経文;經文(oK)[きょうもん, kyoumon] (n) {Buddh} scriptural text; scriptures; sutras

scriptural ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันถธุระ[n.] (khanthathur) EN: burden of studying the Scriptures ; burden of the books ; scriptural studies FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scriptural
Back to top