ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

streetwalker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *streetwalker*, -streetwalker-

streetwalker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
streetwalker (n.) โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. prostitute, strumpet, whore
English-Thai: HOPE Dictionary
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You sold yourself out like a common streetwalker!เปล่า ฉันไม่ได้ทำเพื่อเงิน
"Danielle, you dress like a streetwalker."แดเนียล ลูกแต่งตัวเหมือนคนข้างถนน
I'd like thank the lord for you, but you're dressing like a streetwalker.ฉันอยากขอบคุณพระองค์ ที่ฟังคำภาวนาฉันเกี่ยวกับเธอ แต่เธอยังคงแต่งตัวเหมือนผู้หญิงข้างถนน
You look like a streetwalker.เธอดูเหมือนผู้หญิงหากินเลยนะ
When the girls were performing during Guilty Pleasures Week, you used those googly, thyroid-conditioned eyeballs of yours and ogled me like I was a Taiwanese streetwalker.ตอนที่พวกผู้หญิง แสดงในสัปดาห์ความรู้สึกดีจาาการทำเรื่องผิดๆ นายใช้ลูกตากลมบ๊อก เหมือนต่อมไทรอยด์เน่าๆนั่น มาเล่นหูเล่นตาใส่ฉัน อย่างกับฉันเป็นอีตัวข้างถนน

streetwalker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリートウォーカー[, sutori-touo-ka-] (n) streetwalker
惣嫁;総嫁[そうか, souka] (n) (Edo period) streetwalker
街の女[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker
街娼[がいしょう, gaishou] (n) prostitute; whore; streetwalker
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
辻君[つじぎみ, tsujigimi] (n) streetwalker; nightwalker; prostitute

streetwalker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hāk) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet FR: prostituée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า streetwalker
Back to top