ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smite*, -smite-

smite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smite (vi.) ตีอย่างแรง (คำโบราณ) See also: ฟาด, ทุบ Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite (vt.) ตีอย่างแรง (คำโบราณ) See also: ฟาด, ทุบ Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite (vt.) ทำให้เจ็บแปลบ See also: ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ใจ Syn. affect, plague, scourge Ops. comfort
smite on (phrv.) ตี See also: ตบ, ฟัน
smite upon (phrv.) ตี See also: ตบ, ฟัน Syn. knock at
smite with (phrv.) ได้รับผลกระทบของ (ทันที) See also: เกิดขึ้นฉับพลัน
English-Thai: HOPE Dictionary
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smitten (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smitten (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smote (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ smite
smote (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ smite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will smite him where he stands.ฉันจะฟาดมันตรงที่ ที่มันยืนอยู่
They smite first,and then they ask questions later.พวกเขาลงมือก่อน แล้วค่อยถามทีหลัง
But if you're gonna smite this whole town...แต่ถ้านายจะทำลายเมืองนี้ทิ้ง
Then you're gonna have to smite us with itก็ต้องทำลายเราไปด้วย
I smite thee, Sam Merlotte!ข้าขอสาบเจ้า แซม เมอร์ลอต!
I smite thee, Sam Merlotte!ข้าขอสาบส่งเจ้า แซม เมอร์ลอต!
That i don't smite you here and now.ที่ข้าไม่ได้ทำลายเจ้าที่นี่ ณ ตอนนี้
That god will bring cass back to life again and smite you, you candy-ass skirt.ที่พระเจ้าให้ชีวิตกับแคสอีกครั้ง แล้วทำลายนาย สาวน้อยเอ๊ย
Some people believe that God will smite you.คนบางคนเชื่อว่า พระเจ้าทำให้เธอเจ็บ
Because that God-awful Celine Dion song made me want to smite myself.เพราะว่าเพลงห่วยๆของ ซีลีน ดีออน ทำเอาฉันอยากจะทุบตัวเอง
I could reveal myself and smite the demons.แต่ยังไงๆ พวกเขาก็เคยเป็นเพื่อนของฉัน
Because he will smite you with swords, and rocks, and thunder.เพราะพระเจ้าจะลงโทษแก ด้วยดาบ ก้อนหิน และฟ้าร้อง

smite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite FR: cogner ; battre ; frapper ; marteler ; asséner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smite
Back to top