ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shout*, -shout-

shout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shout (vt.) ตะโกน See also: ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout (vi.) ตะโกน See also: ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout (n.) การตะโกน See also: เสียงตะโกน
shout about (phrv.) ตะโกนพูด See also: ตะเบ็งเสียงพูด
shout at (phrv.) ตะโกนใส่ Syn. roar at
shout down (phrv.) ตะโกนลงไป See also: ร้องเรียกลงไป
shout for (phrv.) ตะโกน (แสดงความรู้สึก) See also: ตะโกนเพื่อ, ร้องเรียกเพื่อ
shout of laughter (n.) การหัวเราะลั่น Syn. shriek, howl Ops. cry, whimper
shout out (phrv.) ตะโกนออกมา See also: ส่งเสียงร้องเรียก
English-Thai: HOPE Dictionary
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
English-Thai: Nontri Dictionary
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โห่ (int.) onomatopoeia from the sound of a long undulating shout of cheer
กระชากเสียง (v.) shout See also: bawl, holler, yell, bellow, roar Syn. พูดกระโชกโฮกฮาก, กระแทกเสียง
กระโชก (v.) shout See also: bawl, intimidate, threaten, speak in harsh tone, frighten Syn. ขู่กระโชก, กรรโชก
กระโวยกระวาย (v.) shout See also: scream, yell Syn. โวยวาย Ops. เงียบ, เฉย
ตะเบ็ง (v.) shout See also: yell, bellow, bowl Syn. ตะโกน, ตะเบ็งเสียง, เปล่งเสียง Ops. กระซิบกระซาบ, พึมพำ
ตะเบ็งเสียง (v.) shout See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell´ roar Syn. แผดเสียง, เบ่งเสียง
ตะโกน (v.) shout See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง
พูดกระโชกโฮกฮาก (v.) shout See also: bawl, holler, yell, bellow, roar Syn. กระแทกเสียง
เบ่งเสียง (v.) shout See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell´ roar Syn. แผดเสียง
แหกปาก (v.) shout See also: yell, bawl Syn. ตะโกน, ตะเบ็ง
โวยวาย (v.) shout See also: scream, yell Ops. เงียบ, เฉย
โว้เว้ (v.) shout See also: talk nonsense
พร้องเพรียก (v.) shout (out) See also: call (out), cry (out) Syn. เรียก, ร้องเรียก
ตะโกนสั่ง (v.) shout an order Syn. สั่ง
การตะโกน (n.) shouting See also: call, yell, bawl, holler Syn. การส่งเสียง, การเปล่งเสียง, การแผดเสียง
การเปล่งเสียง (n.) shouting See also: call, yell, bawl, holler Syn. การส่งเสียง, การแผดเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?จริงๆคุณคิดว่า boy'd ตะโกนมันออกเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งสามารถได้ยินเสียง?
Look, if you must shout, shout quietly.ดูถ้าคุณต้องตะโกนโห่ร้องอย่างเงียบ ๆ
When you wave those flags and shout you send fear into the hearts of your brothers.เวลาที่พวกเธอโบกธงนั่นแล้วตะโกน ทำให้พี่น้องของเรากลัว
You could shout it towards Moscow.พอเปิดหน้าต่าง... จะได้ได้ยินถึงมอสโควเลย
A shout big and strong screaming and screamingที่ทรงพลังอำนาจกู่ร้องและกู่ร้อง
Tell Keung to shout a loud that the cocaine is hisบอกมันตะโกนดังๆว่าเป็นสินค้าของมัน
Keung, the Boss asks you to shout aloud that the cocaine is yoursเคียง, เจ้านาย บอกให้แกตะโกนดังๆว่าโคเคนเป็นของแก
I heard you shout "Jack."ผมได้ยินคุณตะโกนว่า "แจ๊ค
About your peace within and how it's real and how you're gonna shout it?เกี่ยวกับความสงบข้างใน แล้วความจริงเป็นไง แล้วคุณล่ะ จะร้องแบบนั้นเหรอ
It's illegal here. You don't shout about it.มันผิดกฎหมายที่นี่ เลยต้องเงียบไว้
Let's see how many times I can shout out about your little hole in there before I bleed out, huh?มาดูว่าฉันจะแหกปากเรื่องรูนั่น ได้กี่ครั้งก่อนที่เลือดจะหมดตัว
They shout and curse stabbing wildly, more brawlers than warriors.อาสาสมัครผู้กล้า ต่างทำหน้าที่ของตน นักรบอมตะ

shout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
[hè, ㄏㄜˋ, 喝] shout applause
吆五喝六[yāo wǔ hè liù, ㄧㄠ ˇ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄡˋ, 吆五喝六] lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling
吆呼[yāo hū, ㄧㄠ ㄏㄨ, 吆呼] to shout (orders)
[yāo, ㄧㄠ, 吆] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares)
[rǎng, ㄖㄤˇ, 嚷] blurt out; to shout
[hǎn, ㄏㄢˇ, 喊] call; cry; to shout
喊叫[hǎn jiào, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄠˋ, 喊叫] cry out; shout
叫喊[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, 叫喊] exclamation; outcry; shout; yell
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
[zhà, ㄓㄚˋ, 咋] loud noise; shout; suddenly
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 噭] shout
吆喊[yāo hǎn, ㄧㄠ ㄏㄢˇ, 吆喊] to shout; to yell

shout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなり立てる[がなりたてる, ganaritateru] (v1) (See がなる) to yell; to shout
どなり立てる;怒鳴り立てる;呶鳴り立てる[どなりたてる, donaritateru] (v1) to stand and shout
どやす[, doyasu] (v5s) (1) to shout at; (2) (arch) to hit; to beat
呼ばわる[よばわる, yobawaru] (v5r,vi) to call out; to shout
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout
声を立てる[こえをたてる, koewotateru] (exp,v1) to let out a cry; to shout
大声疾呼[たいせいしっこ, taiseishikko] (n,vs) shout with a loud voice; fulminate; vociferate
快哉を叫ぶ[かいさいをさけぶ, kaisaiwosakebu] (exp,v5b) to shout with exultation; to shout for joy
怒鳴り付ける;怒鳴りつける;呶鳴り付ける[どなりつける, donaritsukeru] (v1,vt) to shout at
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P)
気合いを掛ける;気合いをかける[きあいをかける, kiaiwokakeru] (exp,v1) to cheer on; to raise a shout
エール[, e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P)
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys)
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] (n) {comp} parameterized abstract test case
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] (n) {comp} parameterized abstract test suite
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] (n) {comp} head crash
マルピーギ小体[マルピーギしょうたい, marupi-gi shoutai] (n) (See 腎小体) Malpighian corpuscle (i.e. renal corpuscle)
わめき声;喚き声[わめきごえ, wamekigoe] (n) yell; shout; outcry
三人称単数[さんにんしょうたんすう, sanninshoutansuu] (n) {ling} third person singular
三人称単数現在[さんにんしょうたんすうげんざい, sanninshoutansuugenzai] (n) {ling} third person singular present
三重焦点[さんじゅうしょうてん, sanjuushouten] (n) trifocal
事象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] (n) {comp} event projection
二重焦点[にじゅうしょうてん, nijuushouten] (n,adj-no) bifocal
二重焦点レンズ[にじゅうしょうてんレンズ, nijuushouten renzu] (n) bifocal lens
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P)
共焦点レーザ走査型顕微鏡[きょうしょうてんレーザそうさがたけんびきょう, kyoushouten re-za sousagatakenbikyou] (n) confocal laser scanning biological microscope
共焦点走査型顕微鏡[きょうしょうてんそうさがたけんびきょう, kyoushoutensousagatakenbikyou] (n) confocal scanning microscope
冷笑的[れいしょうてき, reishouteki] (adj-na) sarcastic; derisive
出来損ない;出来損い;でき損い[できそこない, dekisokonai] (n) failure; dead loss; washout; badly done; good-for-nothing
前照灯[ぜんしょうとう, zenshoutou] (n) headlights
叫び[さけび, sakebi] (n) shout; scream; outcry; (P)
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments
合唱隊[がっしょうたい, gasshoutai] (n) chorus; choir
合唱隊員[がっしょうたいいん, gasshoutaiin] (n) choir member
合唱隊長[がっしょうたいちょう, gasshoutaichou] (n) choir leader
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash
事象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] event projection
割付け対象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class
基本割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] empirical (an), positive
対象体クラス記述部[たいしょうたいクラスきじゅつぶ, taishoutai kurasu kijutsubu] object class description
対象体記述部[たいしょうたいきじゅつぶ, taishoutaikijutsubu] object description
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement
抽象的Nサービスプリミティブ[ちゅうしょうてきNサービスプリミティブ, chuushouteki N sa-bisupurimiteibu] (N)-ASP
抽象的試験方法論[ちゅうしょうてきしけんほうほうろん, chuushoutekishikenhouhouron] abstract testing methodology
抽象的試験項目[ちゅうしょうてきしけんこうもく, chuushoutekishikenkoumoku] abstract test case
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus
短縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration
衝突[しょうとつ, shoutotsu] collision
複合割付け対象体[ふくごうわりつけたいしょうたい, fukugouwaritsuketaishoutai] composite layout object
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite
電子商取引[でんししょうとりひき, denshishoutorihiki] electronic commerce
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: ตะโกน English: to shout

shout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl FR: hurler ; brailler ; beugler
กระเบญ[v.] (krabēn) EN: shout ; cry out FR:
กระเบง[v.] (krabēng) EN: shout ; cry out FR:
กระโชก[v.] (krachōk) EN: shout ; bark ; intimidate ; threaten FR:
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.) FR:
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
พร้องเพรียก[v.] (phrøngphrīe) EN: shout (out) FR:
พูดเอ็ดตะโร[v. exp.] (phūt ettarō) EN: shout FR:
พูดกระโชกโฮกฮาก[v. exp.] (phūt krachō) EN: shout FR:
เรียก[v.] (rīek) EN: call ; shout ; yell ; hail ; cry FR: appeler ; héler ; interpeller ; convoquer
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry FR: hurler ; gueuler (fam.)
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl FR:
ตะเบ็ง[v.] (tabeng) EN: shout ; yell FR: hurler ; beugler (fam.) ; brailler (fam.) ; gueuler (fam.) ; vociférer (vx)
ตะเบ็งเสียง[v. exp.] (tabeng sīen) EN: shout FR:
ตะคอก[v.] (takhøk) EN: shout at (s.o.) : yell at (s.o.) ; bawl ; raise one's voice ; shout menacingly FR: vociférer (vx) ; déclamer contre (litt.)
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly ; shout for someone FR: crier ; s'écrier
ตะโกนสั่ง[v. exp.] (takōn sang) EN: shout an order FR:
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)
ถะโกน[v.] (thakōn) EN: shout FR:
ตระเบ็ง ; ตรเบง[v.] (trabeng ; t) EN: shout ; yell FR: ?
โว้เว้[v.] (wōwē) EN: shout FR: gueuler (fam.)
กระโวยกระวาย[X] (krawōikrawā) EN: shouting FR:
ปาว ๆ = ปาวๆ[X] (pāo-pāo) EN: shouting FR:
ตะเพิด[v.] (taphoēt) EN: drive off by shouting ; scare away ; chase FR: faire fuir ; effaroucher ; rabrouer ; envoyer qqn au diable ; envoyer qqn aux cinq cents diables ; envoyer qqn à tous les diables
ตวาดไล่[v. exp.] (tawāt lai) EN: chase away by shouting (at) FR:
วิรวะ[n.] (wirawa) EN: shouting FR: cri [m]
วิราวะ[n.] (wirāwa) EN: shouting FR: cri [m]

shout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerzensschrei {m}shout of pain
Warnruf {m}warning shout; warning cry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shout
Back to top