ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scholar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scholar*, -scholar-

scholar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scholar (n.) นักวิชาการ See also: นักการศึกษา, ผู้คงแก่เรียน Syn. philosopher, pundit, professor, savant
scholar (n.) นักเรียน (คำทางการ) See also: นักศึกษา, ศิษย์ Syn. schoolboy, schoolgirl, student
scholar (n.) ผู้ได้รับทุนการศึกษา See also: นักเรียนทุน
scholarly (adj.) คงแก่เรียน See also: เป็นนักวิชาการ, เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นนักศึกษา Syn. cultured, erudite, studious
scholarship (n.) ความเป็นนักวิชาการ See also: ความเป็นผู้คงแก่เรียน Syn. resrarch, widom, learning
scholarship (n.) ทุนการศึกษา See also: ทุนเล่าเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
scholar(สคอล'เลอะ) n. ผู้คงแก่เรียน,นักวิชาการ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเรียน,นักศึกษา,ลูกศิษย์,ผู้ได้รับทุนการศึกษา.
scholarly(สคอล'เลอลี) adj.,adv. คงแก่เรียน,เป็นนักวิชาการ,เป็นผู้เชี่ยวชาญ,เป็นนักศึกษา., See also: scholarliness n., Syn. erudite,learned
scholarship(สคอล'เลอะชิพ) n. ความเป็นผู้คงแก่เรียน,ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ,ทุนการศึกษา,ความรู้., Syn. erudition,learning,education,enlightment
English-Thai: Nontri Dictionary
scholar(n) นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ได้รับทุน,นักวิชาการ
scholarly(adj) คงแก่เรียน,เป็นนักศึกษา,เป็นนักวิชาการ
scholarship(n) ทุนเล่าเรียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scholarship holderผู้รับทุนการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scholarนักวิชาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scholarly publishingการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ [TU Subject Heading]
Scholarshipsทุนการศึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเรียนทุน (n.) scholar
ปัญญาชน (n.) scholar See also: graduate, intellectual, knowledgeable person Syn. นักปราชญ์, บัณฑิต
ผู้รอบรู้ (n.) scholar See also: learned man, savant, intellectual Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์
พหูสูต (n.) scholar See also: learned person, well-read person Syn. ผู้รู้, ผู้รอบรู้, ปราชญ์
พหูสูต (n.) scholar See also: learned man
พิชญ์ (n.) scholar See also: savant, wise person Syn. นักปราชญ์
ทุนการศึกษา (n.) scholarship See also: education fund Syn. ทุนเล่าเรียน
ทุนเล่าเรียน (n.) scholarship See also: educational capital Syn. ทุนการศึกษา
ชิงทุน (v.) compete for a scholarship
ทุนรัฐบาล (n.) government scholarship
ทุนเล่าเรียนหลวง (n.) king´s scholarship
มอบทุน (v.) give a scholarship
ให้ทุน (v.) give a scholarship Syn. มอบทุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is my pleasure that you help make her a fine scholar also.เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับหม่อมฉัน ได้โปรดชี้แนะด้วย
A scholar studying Oh Daesu An expert on Oh Daesuศึกษาเกี่ยวกับ โอ แดซู ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง โอ แดซู
Just like me, even though I am a scholar I can't just think about earning moneyนี่ตามความเห็นของเด็กเรียนอย่างฉันนะ เราไม่สามารถหากำไรได้จาก
I just want everyone here to know... that I am the preeminent Proust scholar in the United States.ฉันอยากบอกทุกคนที่นี่ให้รู้ว่า... ฉันเป็นนักวิชาการทรงคุณวุฒิที่สุดในอเมริกา
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา
I was a scholar warrior in training.ข้าเล่าเรียน ฝึกฝนวิชายุทธ
To pass would place me in a very short line of scholar immortals.ถ้าผ่านได้ จะเป็นทางลัด ให้ข้าฝึกฝนความเป็นอมตะต่อได้
I can't imagine anyone destroying an artifact like that, especially a scholar like Turnbull.ฉันไม่คิดฝันเลยว่า จะมีใครกล้าทำลาย วัตถุโบราณ ยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นถึง นักวิชาการที่ชื่อเทิร์นบูล
Aren't you an East team's player, Scholar Gu Yong Ha?ท่านเป็นผู้เล่นฝ่ายตะวันออกไม่ใช่เหรอ, บันฑิตกูยองฮา?
For him to go around as if he's a Sungkyunkwan scholar is a disgrace to us all.การที่เขาไปทั่วเหมือนเขาเป็นนักเรียนในSungkyunkwan เช่นนี้ เป็นเรื่องเสื่อมเสียแก่พวกเราทั้งหมดเลย
How could the ever so upright Scholar Lee Sun Joon resort to jealousy?ทำไมนิสิตที่ตรงอย่าง ลีซุนจูนต้องอิจฉา?
It's to let all countrymen know that a Sungkyunkwan scholar who commits a wrong... will be punished, without exception.และการปล่อยให้ประชาชนรู้ว่า บัณฑิตของซังคยูนกวานผู้ที่ทำความผิด จะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น

scholar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 才子佳人] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction)
司马谈[Sī mǎ tán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄊㄢˊ, 司马谈 / 司馬談] Sima Tan (-110 BC), Han dynasty scholar and historian, and father of Sima Qian 司馬遷|司马迁
札马剌丁[Zhá mǎ lá dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄚˊ ㄉㄧㄥ, 札马剌丁 / 札馬剌丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
札马鲁丁[Zhá mǎ lǔ dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˇ ㄉㄧㄥ, 札马鲁丁 / 札馬魯丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
泰斗[tài dǒu, ㄊㄞˋ ㄉㄡˇ, 泰斗] leading scholar of his time; magnate
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 太极图说 / 太極圖說] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes
甘巴里[Gān bā lǐ, ㄍㄢ ㄅㄚ ㄌㄧˇ, 甘巴里 / 甘巴裡] Professor Ibrahim Gambari (1944-), Nigerian scholar and diplomat, ambassador to UN 1990-1999, UN envoy to Burma from 2007
生员[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, 生员 / 生員] scholar preparing for imperial examinations (in former times)
茂才[mào cái, ㄇㄠˋ ㄘㄞˊ, 茂才] equivalent to 秀才, scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, 学识 / 學識] erudition; scholarly knowledge
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿儒] experienced scholar; old expert in the field
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
今文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, 今文经 / 今文經] former Han dynasty school of Confucian scholars
今文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 今文经学 / 今文經學] former Han dynasty school of Confucian scholars
才子[cái zǐ, ㄘㄞˊ ㄗˇ, 才子] gifted scholar
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 饱学 / 飽學] learned; erudite; scholarly
夫子[fū zǐ, ㄈㄨ ㄗˇ, 夫子] Master; (old form of address for teachers, scholars); pedant
杂家[zá jiā, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄚ, 杂家 / 雜家] miscellaneous scholars; the Eclectic school of pre-Han China represented by Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, 状元 / 狀元] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field)
[rú, ㄖㄨˊ, 儒] scholar; Confucian
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
[shì, ㄕˋ, 士] scholar; warrior; knight
学家[xué jiā, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 学家 / 學家] scholar
学者[xué zhě, ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 学者 / 學者] scholar
文人[wén rén, ㄨㄣˊ ㄖㄣˊ, 文人] scholar; literati
奖学金[jiǎng xué jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ, 奖学金 / 獎學金] scholarship
秀才[xiù cai, ㄒㄧㄡˋ ㄘㄞ˙, 秀才] scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam
才学[cái xué, ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 才学 / 才學] talent and learning; scholarship

scholar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900)
低能児;低脳児(iK)[ていのうじ, teinouji] (n) feeble-minded child; poor scholar
俗儒[ぞくじゅ, zokuju] (n) mediocre scholar
[じゅ, ju] (n) Confucianism; Confucianist; Chinese scholar
先学[せんがく, sengaku] (n) academic predecessor; scholars of the past; senior scholar
古典学者[こてんがくしゃ, kotengakusha] (n) classicist; classical scholar
和算家[わさんか, wasanka] (n) (See 和算) scholar of Japanese mathematics; expert of Japanese maths
学習者[がくしゅうしゃ, gakushuusha] (n) learner; student; scholar
学者振る[がくしゃぶる, gakushaburu] (exp,v5r) to be pedantic; to assume the air of a scholar
家塾[かじゅく, kajuku] (n) (historical) government-backed school operated by a scholar out of his home
居士[こじ, koji] (n) (1) {Buddh} grhapati (layman; sometimes used as a posthumous suffix); (2) private-sector scholar
御用学者;ご用学者[ごようがくしゃ, goyougakusha] (n) a scholar beholden to the government
憲法学者[けんぽうがくしゃ, kenpougakusha] (n) constitutional scholar (lawyer); expert in constitutional law
文学者[ぶんがくしゃ, bungakusha] (n) (1) scholar of literature; literary person; man of letters; (2) writer; (P)
易簀[えきさく, ekisaku] (n) (hon) (obsc) the death of a scholar
村夫子[そんぷうし, sonpuushi] (n) rural scholar or pedagogue; pedant
腐儒[ふじゅ, fuju] (n) pedant; worthless scholar
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara
スカラシップ(P);スカラーシップ[, sukarashippu (P); sukara-shippu] (n) scholarship; (P)
似非学者;えせ学者[えせがくしゃ, esegakusha] (n,adj-no) pseudo-scholar; fake scholar; would-be expert
坑儒[こうじゅ, kouju] (n) burying Confucian scholars alive
大儒[たいじゅ, taiju] (n) (1) great Confucian (scholar); (2) great scholar; person of great erudition
大学者[だいがくしゃ, daigakusha] (n) great scholar; savant; polymath
天府[てんぷ, tenpu] (n) fertile land; deep scholarship
奨学金[しょうがくきん, shougakukin] (n) (1) scholarship; stipend; bursary; (2) student loan; (P)
委託生[いたくせい, itakusei] (n) scholarship student sent by government office or business
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P)
学力[がくりょく, gakuryoku] (n) scholarly ability; scholarship; knowledge; literary ability; (P)
学問[がくもん, gakumon] (n,vs) scholarship; study; learning; (P)
学問的[がくもんてき, gakumonteki] (adj-na) scholarly
学殖[がくしょく, gakushoku] (n) scholarship; learning; knowledge
学理[がくり, gakuri] (n) scholarly principle; scientific principle
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship
学研[がっけん, gakken] (n) study and research; scholarship and research
学究[がっきゅう, gakkyuu] (n) scholar; student; (P)
学者肌;学者膚[がくしゃはだ, gakushahada] (n) scholarly bent of mind
学者貧乏[がくしゃびんぼう, gakushabinbou] (exp) good scholars are seldom rich
学術[がくじゅつ, gakujutsu] (n) science; learning; scholarship; (P)
学識[がくしき, gakushiki] (n) scholarship; scientific attainments; (P)
定評[ていひょう, teihyou] (n) established opinion; established reputation; acknowledged authority; recognized scholar; (P)

scholar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บัณฑิตย[n.] (bandittaya) EN: pundit ; scholar FR:
ให้ความรู้นักศึกษา[v. exp.] (hai khwāmrū) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นักเรียนทุน[n. exp.] (nakrīen thu) EN: scholar FR: boursier [m] ; étudiant boursier [m] ; élève boursier [m]
นักศึกษา[n.] (nakseuksā) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นักธรรม[n.] (naktham) EN: dharma scholar ; one learned in the Doctrine ; Doctrine-knower ; [one who has passed the examination of any of the three grades of Dhamma study] FR:
นักวิชาการ[n.] (nakwichākān) EN: academician ; scholar ; academic FR: académicien [m]
นักวิชาการแห่งจุฬาฯ[n. exp.] (nakwichākān) EN: Chula Scholar FR:
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]
พหูสูต[n.] (phahūsūt) EN: scholar ; savant FR: savant [m]
พิชญ์[n.] (phit) EN: scholar FR:
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert FR:
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; wise person ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
บัณฑิตย[n.] (bandittaya) EN: cleverness ; erudition ; scholarship FR:
ฉัตรบรรณ[n.] (chattraban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ชิงทุน[v. exp.] (ching thun) EN: compete for a scholarship FR:
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīe) EN: erudite ; learned ; highly educated ; knowledgeable ; scholarly FR: érudit
พญาสัตบรรณ[n.] (phayasattab) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
สัตบรรณ[n.] (sattaban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ทางวิชาการ[adj.] (thāng wichā) EN: academic ; scholarly FR: académique
ทุน[n.] (thun) EN: scholarship ; grant FR: bourse d'études [f] ; bourse [f]
ทุนการศึกษา[n. exp.] (thun kānseu) EN: scholarship ; education fund ; educational grant FR: bourse d'études [f]
ทุน ก.พ.[n. exp.] (thun Kø.Phø) EN: Civil Service Commission grant ; Civil Service Commission scholarship FR:
ทุนวิจัย[n. exp.] (thun wijai) EN: research scholarship ; grant FR: bourse de recherche [f]
ตีนเป็ด[n.] (tīnpet) EN: Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ต้นสัตบรรณ[n. exp.] (ton sattaba) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
วิชา[n.] (wichā) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science FR: connaissance [f] ; savoir [m] ; science [f] ; érudition [f] ; bagage [m]

scholar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scholar {m}scholar; itinerant scholar
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.]
Stipendiat {m}scholarship holder
Stipendium {n} (als Auszeichnung)scholarship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scholar
Back to top