ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

selectness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *selectness*, -selectness-

selectness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
selectness (n.) การเลือกเฟ้น See also: การคัดเลือก

selectness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวเลือก[n. exp.] (tūa leūak) EN: option ; choice ; alternative ; way ; selectness FR: option [f] ; alternative [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า selectness
Back to top