ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stretch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stretch*, -stretch-

stretch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stretch (vi.) ขยายออก See also: ยืดออก Syn. extend, spread, unroll
stretch (vt.) เหยียดตัว See also: เหยียดแขนขา Syn. extend, strain
stretch (vt.) ทำให้ตึง See also: ขึงให้ตึง Syn. pull, stain, tighten
stretch (n.) การยืดเนื้อยืดตัว See also: การเหยียดแขนขา Syn. extent
stretch (n.) การขยายออก See also: การแผ่ขยาย Syn. extent, expanse
stretch (n.) โทษจำคุก (คำสแลง) Syn. prison term
stretch (n.) ความยืดหยุ่น Syn. elasticity
stretch (adj.) ยืดขยาย See also: ขยายออก Syn. elongate, extended, spread
stretch away (phrv.) (เวลา) ยืดออกไป
stretch forth (phrv.) ยืดแขนออกไปข้างหน้า See also: เหยียดแขนไปข้างหน้า Syn. put out
stretch out (phrv.) ยืดออกไป See also: ขยายออกไป
stretch out (phrv.) นอนแผ่ See also: นอนแผ่หลา Syn. spread out
stretch to (vi.) เอื้อม See also: ยื่นถึง, เอื้อมถึง Syn. grasp
stretchable (adj.) ยืดได้ See also: ขยายได้ Syn. extensible
stretched (adj.) ตึง See also: แน่น, พันแน่น Syn. firm, tense Ops. loose, loosened
stretched (adj.) ตึงเครียด See also: เคร่งเครียด, เครียด Syn. tight Ops. relaxed
stretcher (n.) เปลหาม Syn. litter, pallet, portable bed
stretching (n.) การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร) See also: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน Syn. spread
stretchy (adj.) ซึ่งยืดหยุ่น See also: ซึ่งแผ่ออกได้ Syn. elastic, flexible
English-Thai: HOPE Dictionary
stretch(สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้., See also: stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace
stretchy(สเทรช'ชี) adj. ยืด (กาง,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ออกได้ (โดยเฉพาะที่มากเกินไป) ,ยืนหยุ่น., See also: stretchiness n., Syn. extendable
English-Thai: Nontri Dictionary
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stretcherเปลหาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stretching exercisesกายบริหารแบบยืดเส้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหยียดแขนเหยียดขา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว
แผ่สองสลึง (adv.) lie face up with both hands and feet stretch out See also: lie stretched out, lie sprawled out Syn. เหยียดยาว
แผ่หลา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว, เหยียดแขนเหยียดขา
กางออก (v.) stretch See also: spread, extend, widen Syn. เงื้อง่า, อ้า Ops. หุบ, ปิด
ขยาย (v.) stretch See also: extend, spread, unroll, put forth Syn. แผ่, ยืด Ops. งอ
ขึง (v.) stretch See also: pull tight, tauten Syn. กาง Ops. หย่อน
ง่า (v.) stretch See also: spread, extend, widen Syn. เงื้อง่า, อ้า, กางออก Ops. หุบ, ปิด
บิดขี้เกียจ (v.) stretch See also: stretch oneself
ยาวเหยียด (v.) stretch See also: extend, spread, reach Syn. ยาว
ยืด (v.) stretch See also: expand Syn. ยาน Ops. หด
ยืดหยุ่น (v.) stretch See also: expand Ops. ตายตัว
สัก (v.) stretch See also: tighten
เหยียด (v.) stretch See also: extend, spread, unroll, put forth Syn. แผ่, ขยาย, ยืด Ops. งอ
ทอดกาย (v.) stretch oneself on
ยื่นมือ (v.) stretch out one´s hand See also: hold out one´s hand, reach out one´s hand Ops. หดมือ
กางแขน (v.) stretch the arms See also: extend the arms
ยาวเหยียด (adj.) stretching Syn. ยาว
เหยียดยาว (adj.) stretching Syn. ยาวเหยียด
ตะลุย (adv.) at a stretch See also: in a breath, at one sitting, at one go
นอนเหยียดยาว (adv.) lie stretched out See also: lie face up with both hands and feet stretched out Syn. นอนแผ่สองสลึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย
We're right in the stretch where he's been feeding.บริเวณที่มันออกหาอาหาร
Feels good to stretch my legs.รู้สึกดีที่จะยืดขาของฉัน
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.และผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ ก็สำหรับเก็บอาหารที่เหลือด้วย เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารของคุณ
That's a lot of kids, Jack. My father has stretch marks. There's a bunch of us.ลูกดกมาก พ่อท้องลายเลย
The closest tendril was now only a few feet from his face, and it could surely stretch no further.ตอนนี้หนวดของมันอยู่ประชิดตัวเขา และยื่นได้ไม่ถึงเขา
And down the stretch they come! Tumbleweed is holding on..." เข้าทางตรงแล้ว จี้กันมาติด ๆ ทัมเบิลวีด เป็นตัวนำ "
But my, oh, my, the odds-on favorite showed his true colors with that late stretch run. - Tumbleweed held on momentarily, but realistically, only a fool would put their money on Tumbleweed." ตัวเต็งโชว์ทีเด็ดของมัน ในช่วงท้ายจริง ๆ "
And you'd be amazed how far Andy could stretch it.และคุณจะต้องประหลาดใจ วิธีการที่แอนดี้จะยืดมัน
Hey, you've done a stretch in Cashman, right?เดี๋ยวก่อนคุณได้ทำยืดใน Cashman ใช่มั้ย?
It's the longest damn stretch I ever heard of.มันยืดยาวที่สุดยี้ผมเคยได้ยิน
Well, by no stretch of my imagination... do I believe you've all come here to hear me lecture.ชั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้จะมีคน อยากเรียนวิชาของชั้นมากขนาดนี้

stretch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 楦] block (hat); stretch (shoe)
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 通融] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
横跨[héng kuà, ㄏㄥˊ ㄎㄨㄚˋ, 横跨 / 橫跨] stretch across; stretch over
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, 上网 / 上網] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish)
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ, 绵亘 / 綿亘] stretching in an unbroken chain (esp. mountains)
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 庹] length of 2 outstretched arms
中游[zhōng yóu, ㄓㄨㄥ ㄧㄡˊ, 中游 / 中遊] the middle stretches of a river; middle state
[kōu, ㄎㄡ, 彄] nock at end of bow; stretch
[shēn, ㄕㄣ, 伸] to stretch; to extend
张开[zhāng kāi, ㄓㄤ ㄎㄞ, 张开 / 張開] stretch
懒腰[lǎn yāo, ㄌㄢˇ ㄧㄠ, 懒腰 / 懶腰] stretch
担架床[dān jià chuáng, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄨㄤˊ, 担架床 / 擔架床] stretcher

stretch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch
ストレッチパンツ[, sutorecchipantsu] (n) stretch pants
ストレッチ織物[ストレッチおりもの, sutorecchi orimono] (n) stretch fabric
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine)
伸び広がる[のびひろがる, nobihirogaru] (v5r) to stretch out
伸べ広げる[のべひろげる, nobehirogeru] (v1,vt) to stretch out
平沙万里[へいさばんり, heisabanri] (n) vast stretch of desert; vast expanse of sandy plain
引き延ばす(P);引き延す(P);引延ばす(io)(P);引延す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P)
引き渡す(P);引渡す;引きわたす[ひきわたす, hikiwatasu] (v5s,vt) to deliver; to extradite; to stretch across; to hand over; (P)
張り巡らす;張りめぐらす[はりめぐらす, harimegurasu] (v5s,vt) to stretch around (e.g. a fence, dragnet, etc.); to lay out (e.g. a wiring system, network, etc.); to string up (e.g. an antenna, ship's rigging, etc.)
手足を伸ばす[てあしをのばす, teashiwonobasu] (exp,v5s) to stretch out
拡がり[ひろがり, hirogari] (n) expanse; extent; spread; stretch
横たわる[よこたわる, yokotawaru] (v5r,vi) to lie down; to stretch out; (P)
洗い張り[あらいはり, araihari] (n,vs) lay or stretch out to dry
猿臂を伸ばす[えんぴをのばす, enpiwonobasu] (exp,v5s) (obsc) to stretch one's arms; to elongate one's arms
糸を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on
蟠る[わだかまる, wadakamaru] (v5r) (1) (uk) to lurk; to hover in the background; (2) to be coiled up; to stretch tortuously
足を伸ばす[あしをのばす, ashiwonobasu] (exp,v5s) (1) to (relax and) stretch one's legs out; (2) to go for a further walk
連なる(P);列なる[つらなる, tsuranaru] (v5r,vi) to extend; to stretch out; to stand in a row; (P)
長汀曲浦[ちょうていきょくほ, chouteikyokuho] (n) long stretch of winding beach
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry
ストレッチ[, sutorecchi] (n) stretch; (P)
ストレッチャー[, sutoreccha-] (n) stretcher
ストレッチング[, sutorecchingu] (n) stretching
ストレッチ体操[ストレッチたいそう, sutorecchi taisou] (n) stretching exercise
バックストレッチ[, bakkusutorecchi] (n) backstretch
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
リムジン(P);リムジーン[, rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
伸す[のす, nosu] (v5s) to stretch; to spread; to smooth out; to roll out; to iron; to extend; to gain influence; to knock out
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
伸び上がる[のびあがる, nobiagaru] (v5r,vi) to stretch; to reach to; to stand on tiptoe
伸張;伸暢;伸長[しんちょう, shinchou] (n,vs,adj-no) expansion; extension; elongation; stretching; uncompression
咫;尺[あた;た(咫), ata ; ta ( shi )] (n,n-suf,ctr) (arch) distance between outstretched thumb and middle finger (approx. 18 cm)
大の字[だいのじ, dainoji] (n,vs) shape of the "dai" kanji (esp. person with arms and legs outstretched); sprawling; lying spread-eagled
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเส้นยืดสาย English: to stretch (vt)
延ばす[のばす, nobasu] Thai: เหยียด English: to stretch

stretch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself FR: s'étirer ; se détendre
เดินทุ่ง[v. (loc.)] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch FR:
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand FR: atteindre de la main
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart FR: ouvrir ; forcer
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut FR: diriger vers ; porter à
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางเกงยืด[n. exp.] (kāngkēng ye) EN: stretch trousers ; stretch pants (Am.) FR:
กางขา[v. exp.] (kāng khā) EN: stretch one's legs FR: étendre les jambes
กางแขน[v. exp.] (kāng khaēn) EN: stretch the arms ; extend the arms ; stretch out one's arms FR: ouvrir les bras ; tendre les bras
ขยายไปทาง[v. exp.] (khayāi pai ) EN: stretch FR: s'étendre en direction de
ขึง[v.] (kheung) EN: stretch ; pull tight ; tauten FR: tendre ; tirer
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
โค้งสุดท้าย[n. (loc.)] (khōngsutthā) EN: final bend ; final curve ; home stretch FR:
ก่ง[v.] (kong) EN: stretch ; extend ; raise ; bend FR: arquer ; courber ; couder ; recourber ; tendre
ง่า[v.] (ngā) EN: raise to strike ; stretch FR:
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
ระเบิดรองเท้า[v. exp.] (raboēt røng) EN: stretch a shoe FR:
รอยแตกลาย[n. exp.] (røi taēk lā) EN: stretch marks ; striae [pl] FR:
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once FR: d'un trait ; en une fois
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: intent to ; aim at ; stretch out for FR:
สัก[v.] (sak) EN: stretch ; tighten FR: renforcer
ตะลุย[adv.] (talui) EN: at a stretch ; all at once ; in one sitting FR: sans hésitation
ทอด[n.] (thøt) EN: section ; stretch ; span ; period FR:
ทอด[v.] (thøt) EN: prolonge ; delay ; stretch ; extend FR: étendre ; prolonger ; allonger ; perpétuer
ทอดเดียว[X] (thøt dīo) EN: single stretch FR:
ทอดขา[v. exp.] (thøt khā) EN: stretch the legs FR: allonger les jambes
ยื่นมือ[v.] (yeūnmeū) EN: extend one's hand ; stretch out one's hand ; hold out one's hand ; reach out one's hand FR: tendre la main
ยืด[v.] (yeūt) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืดขา[v. exp.] (yeūt khā) EN: stretch one's legs FR: allonger les jambes ; étendre les jambes
ยืดแข้งยืดขา[v.] (yeūtkhaengy) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre
ยืดเส้นยืดสาย[v.] (yeūtsenyeūt) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre
ยืดตัว[v.] (yeūttūa) EN: stretch FR: s'étirer
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch FR: prolonger ; faire durer
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink FR: étendre ; déployer
เหยียดขา[v. exp.] (yīet khā) EN: stretch ; take a stretch ; stretch one's legs FR:
เหยียดแขน[v. exp.] (yīet khaēn) EN: stretch one's arm FR:
เหยียดเท้า[v. exp.] (yīet thāo) EN: stretch one's leg FR:
หย่ง[v.] (yong) EN: raise ; stretch FR:

stretch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body
Schuhspange {f}shoe stretcher
Läuferverband {m} im Mauerwerkstretcher course
Bruchdehnung {f}tensile stretch; breaking elongation; elongation at break

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stretch
Back to top