ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superintend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superintend*, -superintend-

superintend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superintend (vt.) ควบคุม See also: ดูแล, จัดการ Syn. supervise, conduct, manage
superintendant (n.) หญิงผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในหน่วยงาน See also: แม่บ้าน Syn. housekeeper, housemother
superintendence (n.) ตำแหน่งบัญชาการ Syn. suzerainty, ascendance, ascendancy, lead, post, rulership, directorship, presidency, administration, mastery
superintendence (n.) พรหมลิขิต See also: เหตุการณ์ที่เชื่อว่ากำหนดโดยพระเจ้า Syn. destiny
superintendence (n.) การดูแลตรวจตรา See also: การควบคุม, การจัดการ Syn. guidance, management, control, direction
superintendent (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้อำนวยการ Syn. manager, controller, supervisor
superintendent (n.) คนเฝ้าอาคาร See also: คนเฝ้าประตู, คนดูแลอาคาร Syn. janitor, porter
superintendent (n.) เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง
superintendent (adj.) อยู่ในความควบคุมดูแล
English-Thai: HOPE Dictionary
superintend(ซูเพออินเทนดฺ') vt. ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ดูแล., Syn. supervise
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise
English-Thai: Nontri Dictionary
superintend(vi) ควบคุม,จัดการ,ดูแล,อำนวยการ
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Superintendenceการอำนวยการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นวกรรมิก (n.) superintendent See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector
ผู้กำกับการ (n.) superintendent See also: chief of police
ผู้กำกับการตำรวจ (n.) superintendent Syn. ผู้การ
ศึกษาธิการ (n.) superintendent See also: education officer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Superintendent, you've got a plan.คุณได้มีแผนไม่ได้คุณ
Is this the superintendent?นี่ใช่เจ้าหน้าที่ตึกไหม
Only Superintendent Wong and I know of your identityมีผมกับสารวัตรวองเท่านั้น ที่รู้ฐานะของคุณ
The police confirmed that one of the victims was superintendent in OCTB Mr. Wong Chi-shingตำรวจยืนยันว่าหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย.. คือ ผ.อ.OCTB / ผ.อ.วอง ชิชิง
We heard you're the illegitimate son of the superintendent, huh?? ผู้ปกครองของลูกค้าประจำของเรา
Our superintendent, Mr. Sedgwick, is paying us a visit, so for my sake, let's be on our best behavior.ผู้อำนวยการของเรา ผอ.เซดวิคได้มาเยี่ยมเรา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของครู และควบคุมพฤติกรรม ของพวกเราให้ดีที่สุด
I'm Nathan Gardner, your beloved principal, and this is our superintendent, Mr. Sedgwick, who made a special visit to meet you.ฉัน นาธาน การ์ดเนอร์ อาจารย์ใหญ่ของเธอ แล้วนี่ก็ผู้อำนวยการของเรา ผอ.เซดวิค คนที่เรียกเธอมาพบเป็นการพิเศษ
I'll have you reprimanded before the Superintendent.คุณจะถูกชั้นตำหนิก่อนที่ชั้น จะรายงานเบื้องบนนะ
William, last year, at West Dayton High, a photo circulated of school superintendent...ปีที่แล้ว ที่ ร.ร.เวสต์ เดย์ตัน - มีรูป ผอ.แพร่ออกไป - เขาใส่ชุดอะไร?
Mark North put in a call to Detective Chief Superintendent Teller.มาร์ค นอร์ทได้โทรศัพท์ ท่านผู้กำกับเทลเลอร์
DS Ripley, you'll assist Detective Chief Superintendent...ดีเอสริบลีย์ คุณจะได้ขึ้นมาเป็น รองสารวัตรหัวหน้านักสืบ...
You know, I always admired your mom making superintendent.ฉันชื่นชมแม่เธอ ที่ไต่เต้าเป็น ตร.ระดับสูง

superintend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提学御史[tí xué yù shǐ, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄕˇ, 提学御史 / 提學御史] superintendent of education (formal title)
监督人[jiān dū rén, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄖㄣˊ, 监督人 / 監督人] superintendent

superintend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] (n) superintendent; supervisor; warden
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P)
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P)
警察署長[けいさつしょちょう, keisatsushochou] (n) head of a police station; chief of a police station; superintendent
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P)
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.)
警視総監[けいしそうかん, keishisoukan] (n) Superintendent General of the Metropolitan Police
館長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent; director; curator; chief librarian; (P)

superintend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend FR: contrôler
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
นวกรรมิก[n.] (nawakanmik) EN: superintendent FR:
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ (ผกก.)[n.] (phūkamkapkā) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; commander ; chief of police FR: chef [m]
ผู้กำกับการตำรวจ[n. exp.] (phūkamkapkā) EN: superintendent of a police precinct FR:
ผู้กำกับการโยธา[n. exp.] (phūkamkapkā) EN: superintendent of works FR:
ศึกษาธิการ[n.] (seuksāthikā) EN: superintendent ; education officer FR:

superintend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezirksdirektor {m}agency superintendent
Kriminalkommissar {m}detective superintendent
Oberaufsicht {f}superintendence
Superintendent {m}superintendent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superintend
Back to top