ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sack*, -sack-

sack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sack (n.) กระสอบ See also: ถุงขนาดใหญ่ Syn. sac, pouch, pocket
sack (n.) การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. discharge, notice
sack (n.) เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
sack (vt.) ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ปลดออก, ไล่ออก Syn. discharge, dismiss, kick out, terminate Ops. employ, hire
sack (vt.) เอาใส่ในกระสอบ
sack out (phrv.) หลับ See also: นอนหลับ
sack up (phrv.) ได้กำไร See also: ได้ผลประโยชน์
sackcloth (n.) ผ้ากระสอบ See also: ผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ Syn. canvas, hopsacking, homespun
sacking (n.) ผ้ากระสอบ See also: ผ้าป่านหรือผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ Syn. hemp
English-Thai: HOPE Dictionary
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch,bag
English-Thai: Nontri Dictionary
sack(n) กระสอบ,ถุง,การไล่ออก,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sack System ระบบถุงขยะ ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถลกบาตร (n.) removable alms-bowl sack with shoulder-strap Syn. ตลกบาตร
กระสอบ (n.) sack See also: bag
กุหนี (n.) gunny sack See also: bag Syn. งู่หนี
งู่หนี (n.) gunny sack See also: bag
เครื่องหลัง (n.) haversack See also: kit-bag, knapsack
เป้ (n.) rucksack See also: knapsack, kit-bag, packsack, haversack, infantry pack, backpack Syn. ย่าม, กระเป๋า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I got the sack of my fatherฉันถูกพ่อไล่ออกจากงาน
They're not sacking you!พวกเขาจะไม่ไล่คุณออกจากงานหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sad Sack was sitting on a block of stoneแซดแซค กำลังนั่งบนท่อนหิน
You ain't got the sack to shoot a woodchuck.นายคงไม่ได้เอากระสอบ มายิงหนูป่านะ
Without sarge, you ain't nothing but a sack of shit.ไม่มีจ่าแกก็เป็นผีไปแล้ว
You fill up that sack and you bring it in and you put it in the rabbit cage.นายเอาใส่ในกระสอบจนเต็ม เอามันมาแล้ว เทลงไปในคอกกระต่าย
I want you to put the sack on the floor.ฉันอยากให้เธอวางของนั่นลงบนพื้น
That little sack of shit...eighth from the front.ที่กระสอบเล็ก ๆ ของอึ ... ที่แปดจากด้านหน้า
Would you do an old man a favor and go out to the woodpile and fill the sack with woodchips?ทำอะให้คนแก่สักอย่างได้ไหม? ออกไปข้างนอก แล้ว เดิมขี้เลื้อยใส่ถุงให้ลุงหน่อยได้ไหม
You can let go of the sack now. Let go, let go.ปล่อยมือจากถุงได้แล้วนะ ปล่อยมือเถอะ ปล่อยได้แล้ว
Some people will lose a big hand like that and have the sack to ante up again.คนอื่นเขาก้แพ้เหมือนคุณ แต่เขายังลุกขึ้นสู้นี่
Next... sack races at the company picnic.ต่อไป แข่งวิ่งกระสอบที่งานปิคนิคของบริษัท
You'll have to send us home tied up in a sack to stop us.ถ้าจะหยุดพวกเราก็เห็นจะต้องจับมัดใส่ถุงล่ะ
I think I'm gonna hit the sack too. Sweet dreams everyone.ฉันคิดว่า ฉันจะไปชกกระสอบทราบด้วยนะ ฝันดีทุกคน

sack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花药[huā yào, ㄏㄨㄚ ㄧㄠˋ, 花药 / 花葯] anther (pollen sack on stamen)
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
哥萨克[Gē sà kè, ㄍㄜ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, 哥萨克 / 哥薩克] Cossack (people)
克沙奇病毒[kè shā qí bìng dú, ㄎㄜˋ ㄕㄚ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 克沙奇病毒] Coxsackievirus
柯沙奇病毒[kē shā qí bìng dú, ㄎㄜ ㄕㄚ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 柯沙奇病毒] Coxsackievirus
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, 黄麻 / 黃麻] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks
背包[bēi bāo, ㄅㄟ ㄅㄠ, 背包] knapsack; rucksack; infantry pack; field pack; blanket roll
免去职务[miǎn qù zhí wù, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩˋ ㄓˊ ˋ, 免去职务 / 免去職務] to relieve from office; to sack
[náng, ㄋㄤˊ, 囊] sack; purse; pocket (for money)
大袋子[dà dài zi, ㄉㄚˋ ㄉㄞˋ ㄗ˙, 大袋子] sack
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 橐] sack; tube for blowing fire
麻布[má bù, ㄇㄚˊ ㄅㄨˋ, 麻布] sackcloth

sack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南京袋[なんきんぶくろ, nankinbukuro] (n) gunny sack
コールサック[, ko-rusakku] (n) (See 石炭袋・1) Coalsack Nebula
コクサッキーウイルス[, kokusakki-uirusu] (n) Coxsackie virus
コサック[, kosakku] (n,adj-no) Cossack
サック[, sakku] (n) (1) sack; (2) (col) (abbr) condom
サブザック[, sabuzakku] (n) (See サブリュック) small knacksack (wasei
サブリュック[, saburyukku] (n) (See サブザック) small knapsack (eng
ナップザック(P);ナップサック[, nappuzakku (P); nappusakku] (n) knapsack (ger
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P)
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P)
段袋;駄袋[だんぶくろ, danbukuro] (n) (1) large cloth sack; (2) baggy trousers (worn in the late-Edo and early-Meiji periods by samurai while practising)
背嚢[はいのう, hainou] (n) knapsack
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P)
袋入り[ふくろいり, fukuroiri] (n) sacked; pouched
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads
首になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded

sack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
เข้านอน[v. exp.] (khao nøn) EN: go to bed ; go to sleep ; hit the sack ; retire FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit ; aller pieuter (pop.) ; aller se pieuter (pop.) ; se retirer
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel ; baggage ; luggage FR: sac [m] ; sacoche [f] ; bourse [f] ; bagage [m] ; valise [f] ; housse [f]
กระเพาะ[n.] (kraphǿ) EN: pouch ; bladder ; sack FR: poche [f]
กระสอบ[n.] (krasøp) EN: bag ; sack ; gunny bag FR: sac en grosse toile [m] ; sac [m]
กุหนี[n.] (kunī) EN: gunny sack FR:
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่ออก (ไล่...ออก)[v. exp.] (lai ... øk) EN: dismiss ... (s.o.) ; sack ... (s.o.) FR: licencier ... (qqn)
ไล่ออกจากงาน (ไล่...ออกจากงาน)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: give ... (sb) the sack FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack FR:
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot FR:
ปลดออกจากตำแหน่ง[v. exp.] (plot-øk jāk) EN: sack FR:
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery FR: piller ; dépouiller
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap ; bag with a sling (used for carrying an alms-bowl in) ; bowl-case ; bowl-bag FR:
ถูกไล่ออก[v. exp.] (thūk lai-øk) EN: be discharged ; be fired ; be sacked ; get the sack ; get the boot FR: être licencié ; se faire virer (fam.) ; être remercié ; se faire sacquer = se faire saquer (fam.)
ถุง[n.] (thung) EN: bag ; sack ; pouch FR: sac [m] ; sachet [m] ; bourse [f] ; poche [f]
ยื่นซองขาว[v. exp.] (yeūn søng k) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge FR:
โดนออกจากงาน[v. exp.] (dōn øk jāk ) EN: get sacked ; get fired FR:
จำปาสัก = จำปาศักดิ์[n. prop.] (Jampāsak) EN: Champasak ; Champassak ; Champasack FR: Champassak
ค้น[v.] (khon) EN: search ; seek ; look for ; look sth up ; ransack ; frisk FR: chercher ; fouiller
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ข้อปัญหาถุงเป้[n. exp.] (khø panhā t) EN: knapsack problem ; rucksack problem FR:
เครื่องหลัง[n.] (khreūanglan) EN: haversack FR:
แขวงจำปาสัก = แขวงจำปาศักดิ์[n. prop.] (Khwaēng Jam) EN: Champasak Province ; Champassak Province ; Champasack Province FR: province de Champassak [f]
กระเป๋าเป้[n.] (krapao pē) EN: backpack ; packsack ; knapsack ; rucksack ; pack FR: sac à dos [m] ; havresac [m]
เป้[n.] (pē) EN: backpack ; packsack ; knapsack ; rucksack ; pack FR: sac à dos [m] ; havresac [m]
ผ้ากระสอบ[n. exp.] (phā krasøp) EN: sackcloth FR: toile de jute [f]
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ถุง[n.] (thung) EN: [classif.: bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks] FR: [classif. : sacs, porte-monnaies]
ถุงเป้[n.] (thungpē) EN: knapsack FR:
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up FR: dérober ; cambrioler

sack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Sack {m} | vier Sack Kartoffelnsackful | four sackfuls of potatoes
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin
Dudelsack {m} [mus.] | Dudelsäcke
Sack {m} | Säcke
Dudelsackpfeifer {m}; Dudelsackpfeiferin
Jutesack {m} | Jutesäcke
Hodensack {m} | Hodensäcke
Sackgasse {f} | Sackgassen
Kopfbahnhof {m}; Sackbahnhof
Papiertüte {f}; Papiersack
Rucksack {m} | Rucksäcke
Sackhüpfen {n}sack race
Sackkarre {f}sack truck
Sackleinen {m}sackcloth
Sacktuch {n}sackcloth
Sandsack {n} | Sandsäcke
Schlafsack {m} | Schlafsäcke

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sack
Back to top