ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sermon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sermon*, -sermon-

sermon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sermon (n.) การเทศนา See also: การให้โอวาท, บทสวด Syn. address, doctrine, lecture
Sermon on the Mount (n.) การเทศนาและการอวยพรของพระเยซูคริสต์
sermonize (vi.) เทศนา See also: เทศน์, ให้โอวาท
sermonize (vt.) เทศนา See also: เทศน์, ให้โอวาท
English-Thai: HOPE Dictionary
sermon(เซอ'เมิน) n. การเทศนา,การเทศน์,การสอน,การให้โอวาท,การพูดยืดยาวที่น่าเบื่อ., Syn. homily,lecture
English-Thai: Nontri Dictionary
sermon(n) คำสอน,เทศน์,โอวาท
sermonize(vi) ให้โอวาท,เทศน์,สั่งสอน,แสดงธรรม,ตักเตือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sermonบทเทศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sermonsเทศนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทศน์แจง (n.) a sermon on the revision of the Buddhist scripture See also: homily, preach, sermon Syn. คำสั่งสอน, อบรม
เทศน์ (n.) sermon See also: homily, address Syn. เทศนา
ศาลาการเปรียญ (n.) sermon hall in a monastery
การฟังเทศน์ (n.) hearing a sermon See also: listening to a discourse or preaching
ติดกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering Syn. ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
ถวายภัณฑ์เทศน์ (v.) offer money or things to the monk who gives the sermon See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat Syn. ติดกัณฑ์เทศน์
ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (n.) Buddha´s first sermon See also: First Sermon of the Buddha
บูชากัณฑ์เทศน์ (v.) offer money or things to the monk who gives the sermon See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat Syn. ติดกัณฑ์เทศน์, ถวายภัณฑ์เทศน์
ปฐมเทศนา (n.) Buddha´s first sermon See also: First Sermon of the Buddha Syn. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon Syn. ปางปฐมเทศนา
ปางปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon
พระธรรมเทศนา (n.) Buddhist sermon See also: preaching
ฟังธรรม (v.) listen to sermon Syn. ฟังเทศน์ฟังธรรม
ฟังเทศน์ (v.) listen to sermon Syn. ฟังธรรม, ฟังเทศน์ฟังธรรม
ฟังเทศน์ฟังธรรม (v.) listen to sermon Syn. ฟังธรรม
เทศนา (v.) give a sermon See also: preach, sermonise, sermonize, teach Syn. แสดงธรรม, เทศน์
เทศน์ (v.) give a sermon See also: preach, deliver a sermon, Syn. เทศนา, แสดงธรรม
แสดงธรรม (v.) give a sermon See also: preach, sermonise, sermonize, teach Syn. เทศน์
แสดงธรรม (v.) give a sermon See also: preach, deliver a sermon, Syn. เทศนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go on preach me a sermon Pablo.เอาสิ เทศนาฉันเลย พาโบล
Father McKenzie, writing the words of a sermon that no-one will hearพ่อ มเคนซี, การเขียนคำ ของพระธรรมเทศนาที่ไม่มีใครจะได้ ยิน
I did hear that there was a time when sermon making was not so palatable to you as at present.ฉันได้ยินมาว่ามันมีช่วงเวลานึงที่การเป็นพระ ไม่เป็นที่พอใจสำหรับคุณเหมือนเช่นตอนนี้
I don't need another boring sermon from some frustrated glorified tour guide.ไม่อยากจะให้ไกด์ทัวร์ชื่อดัง ประสาทเสียมาเทศนาหรอกนะ
INTO A SERMON ON THE PASSAGE OF TIME.จะได้ทำให้หนูดูมีค่าขึ้นหน่อย
And your sermon was lovely, especially the part about the trees.เดี๋ยวเฉพาะส่วนที่เกียวกับต้นไม้
I found that sermon surprisingly thought-provoking--ผมว่าบทไว้อาลัยมันช่างน่าประทับใจ ฟังดูมีอำนาจ
That's the topic of my sermon today.คือหัวข้อที่พ่อจะพูดในวันนี้
This past Sunday. What do you think that sermon was about?วันอาทิตย์ที่แล้ว คุณคิดว่าการเทศนานั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไร?
What was Father Flynn's sermon about?หลวงพ่อฟลินน์เทศนาเกี่ยวกับอะไร?
Was your sermon directed at anyone in particular?ที่คุณเทศน์เจาะจงไปที่ใครโดยเฉพาะรึเปล่า?
That sermon you preached every year at Pentecost, about the gifts of the spirit?ในบทที่พ่อเทศน์ ทุกๆ ปีที่ Pentecost เกี่ยวกับ พรสวรรค์ จิตวิญญาญ และ การหญั่งรู้อนาคต

sermon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传道书[chuán dào shū, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄕㄨ, 传道书 / 傳道書] book of sermons; the biblical book of Ecclesiastes

sermon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon
山上の垂訓[さんじょうのすいくん, sanjounosuikun] (n) the Sermon on the Mount
法語[ほうご, hougo] (n) Buddhist sermon
談義[だんぎ, dangi] (n) (1) discussion; discourse; (2) lecture; sermon
転法輪堂[てんぼうりんどう, tenbourindou] (n) Buddhist sermon hall
法座[ほうざ, houza] (n) (1) dharma seat (seat from which one gives Buddhist sermons); (2) Buddhist religious service
説教[せっきょう, sekkyou] (n,vs,adj-no) propound; preach; sermon; (P)
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)
説法[せっぽう, seppou] (n,vs) {Buddh} lecture; sermon; preaching; moralizing; moralising
鹿野苑[ろくやおん, rokuyaon] (n) Magadaava (where Buddha delivered his first sermon); The Deer Park

sermon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthē) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat FR:
ฟังธรรม[v. exp.] (fang tham) EN: listen to sermon FR:
ฟังเทศน์[v. exp.] (fang thēt) EN: listen to sermon FR:
ฟังเทศน์ฟังธรรม[v. exp.] (fang thēt f) EN: listen to sermon FR:
กัณฑ์[n.] (kan) EN: sermon FR:
การฟังเทศน์[n. exp.] (kān fang th) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching FR:
การสั่งสอน[n.] (kān sangsøn) EN: FR: sermon [m]
กัณฑ์เทศน์[n.] (kanthēt) EN: offerings for a sermon ; offering of requisites to a preachnig bhikku FR:
การเทศนา[n.] (kān thētsan) EN: sermon FR:
เครื่องกัณฑ์[n.] (khreūangkan) EN: offerings for the monk who delivers a sermon FR:
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha FR: chapitre de sermon [m]
มฤคทายวัน[n. prop.] (Mareukkhath) EN: Marukathayawan ; the deer park where the Buddha first preached ; the deer park where the Buddha delivered his first sermon FR:
นักเทศน์[n.] (nakthēt) EN: preacher ; sermon giver FR:
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]
ปฐมเทศนา[n.] (pathommathē) EN: Buddha' s first sermon ; a style of Buddha in the attitude of giving a sermon FR:
ศาลาการเปรียญ[n. exp.] (sālākānparī) EN: sermon hall (in a monastery) FR: salle surélevée servant aux réunions et aux sermons
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร[n.] (thammajakka) EN: the discourse of setting in motion the Wheel of the Doctrine ; the Discourse of the Foundation of the Kingdom of Righteousness ; the First Sermon FR:
ธรรมสวนะ[n.] (thammasawan) EN: hearing of a sermon on a holy day ; holy day ; Buddhist sabbath ; hearing the Dhamma ; hearing the preaching of theDhamma FR:
ธัมมัสสวนมัย[n.] (thammasawan) EN: merit to be gained through hearing a sermon ; way of making merit consisting in listening to the Dhamma FR:
ธรรมเทศนา[n.] (thammathēsa) EN: expounding the Dhamma ; preaching ; exposition of the Doctrine ; sermon FR:
เทศนา[n.] (thēsanā = t) EN: sermon ; preaching ; discourse FR: sermon [m]
เทศนา[v.] (thēsanā = t) EN: give a sermon ; preach ; expound the Doctrine FR: faire un sermon
เทศน์[n.] (thēt) EN: sermon FR: sermon [m] ; prêche [m]
เทศน์[v.] (thēt) EN: give a sermon ; preach FR: prêcher
เทศน์แจง[n.] (thētjaēng) EN: sermon on the revision of the Buddhist scripture FR:
เทศน์มหาชาติ[n.] (thēt mahāch) EN: Great Birth Sermon ; sermon on the great birth story of the Bodhisatta Vessantara FR:
เทศนา[n.] (thētsanā = ) EN: sermon ; preaching ; discourse FR: sermon [m]
เทศนา[v.] (thētsanā = ) EN: give a sermon ; preach ; expound the Doctrine FR: faire un sermon
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
พระธรรม[n.] (phratham) EN: Buddha's teaching ; Buddhist doctrine FR: sermons du Bouddha [mpl]
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
ธรรมจักร[n.] (thammajak) EN: the Wheel of the Law ; the Wheel of Dharma ; the Wheel of the Doctrine ; the Wheel of Truth ; the Kingdom of Righteousness ; [the First Sermon] FR: la roue de la loi [f]

sermon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Traurede {f}marriage-sermon
Bergpredigt {f}sermon on the Mount

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sermon
Back to top