ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sue*, -sue-

sue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sue (vt.) ฟ้องร้อง See also: ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี Syn. indict, prosecute
sue (vi.) ร้องขอ See also: ขอ, อ้อนวอน Syn. appeal, beg, entreat
sue for (phrv.) ฟ้องร้องค่าเสียหาย
sue to (phrv.) ฟ้องร้องค่าเสียหายต่อ
suede (n.) หนังกลับชนิดนิ่ม See also: หนังลูกแกะ
suede (n.) สิ่งทอที่คล้ายหนังกลับชนิดนิ่ม
suede (vt.) ทำให้มีขนนูนบนหนังหรือผ้า See also: ทำให้เป็นหนังกลับ
suer (n.) ผู้ฟ้องร้อง See also: ผู้เรียกร้อง Syn. courter, suitor
suer (n.) ผู้ขอความรัก See also: ผู้เกี้ยว Syn. suitor, wooer
suet (n.) มันแข็งที่อยู่รอบไตแกะและวัว ใช้สำหรับปรุงอาหาร Syn. fat, grease
Suez (n.) คลองสุเอซ
English-Thai: HOPE Dictionary
sue(ซู) vt.,vi. ฟ้อง,ฟ้องร้อง,ขอร้อง,เกี้ยวผู้หญิง, See also: suer n., Syn. ask
suede(สเวด) n. หนังนิ่ม,หนังลูกแกะ,หนังกลับชนิดนิ่ม,สิ่งทอคล้ายหนังดังกล่าว
suet(ซู'อิท) n. เนื้อเยื่อไขมันแข็งบริเวณเอวและไตของวัวแกะและสัตว์อื่น ๆ ,น้ำมันแผ่น
suez(ซูเอซ') n. เมืองท่าในอียิปต์ ใกล้ปลาย คลองสุเอซด้านใต้,
English-Thai: Nontri Dictionary
sue(vi,vt) ขอร้อง,ร้องขอ,เกี้ยว,ฟ้องร้อง
suede(n) หนังกลับ,ผ้าคล้ายกำมะหยี่
suet(n) มันสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sueฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sue for damagesฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suet; tallowมันแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Suez Canal Clauseข้อกำหนดคลองสุเอซ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suez Canal (Egypt)คลองสุเอซ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำเนินคดี (v.) sue See also: prosecute, charge, indict, go to court Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ฟ้องร้องคดี
ฟ้องร้อง (v.) sue See also: accuse, charge, file, make a prosecution, bring charge against Syn. กล่าวโทษ, ฟ้อง, ฟ้องคดี
ฟ้องร้องคดี (v.) sue See also: prosecute, charge, indict, go to court Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง
ฟ้องศาล (v.) sue See also: process
กระดาษซับมัน (n.) facial tissue See also: facial paper, oil clear sheet
กระดาษทิชชู (n.) tissue paper See also: toilet paper Syn. กระดาษชำระ
กำหนดประเด็น (v.) fix an issue
ข้อราชการ (n.) official issue Syn. เรื่องราชการ
ต่อความยาวสาวความยืด (v.) bring up a side issue to complicate the matter
ตั้งประเด็น (v.) fix an issue Syn. กำหนดประเด็น
ตาม (v.) pursue See also: chase, follow, trail, hunt, keep place with, keep up with, keep abreast with Syn. ไล่ตาม
ทิชชู (n.) tissue paper See also: toilet paper Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ
บางประเด็น (n.) some issues See also: some main points/ideas Ops. ทุกประเด็น
ประเด็นสำคัญ (n.) main issue See also: main point Syn. ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก (n.) main issue See also: main point
ปัญหาโลกแตก (n.) unsolvable issue
มันเปลว (n.) soft fatty tissue See also: adipose tissue
ออกโฉนด (v.) issue a title deed
เนื้อเยื่อ (n.) tissue Syn. เยื่อ
ออกหมายเรียก (v.) issue a warrant for
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is 1874. You'll be able to sue her.นี่ปี 1874 คุณฟ้องเธอได้
So I cheat. Sue me!ถ้าฉันโกง ก็ฟ้องฉันสิ
See, if you don't, they'll come and take Tom and Sue into care,ถ้าลูกไม่ทำ จะมีคนมาเอาทอมกับซูไปดูแล
It says so in this book Sue gave me.ในหนังสือที่ซูให้เขียนเอาไว้
Hey, you give Sue and me five quid each to last us the whole week and then you go out and blow 85 quid on a pair of clumsy boots!แต่เธอให้ฉันกับซูใช้แค่คนละ 5 ปอนด์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะ แล้วเธอก็เอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อไอ้บู๊ทอุบาทว์นี่
Sandman come and bring Thomas and Sue and Jack and Julieมนุษย์ทรายเอ๋ย จงมา เพื่อมอบโทมัสกับทอม แจ็คกับจูลี่
Also, you should probably know that if you injure Andrew's brain or positronic pathways in any way my lawyer, the good Mr. Feingold, will be happy to sue you.คุณน่าจะรู้ไว้ด้วยว่า ถ้าคุณทำให้สมองหรือ ทางเดินประสาทของเขาเสียหาย
He will sue you for the lost value of Andrew's income until the end of time.เขาจะฟ้องเรียกรายได้ที่หายไป... ของแอนดรูกันไม่เลิกเลย
Now that you've finally passed the bar, Lloyd I want you to sue them for information of the whereabouts of all NDR robots.และตอนนี้ คุณก็เป็นทนายความแล้ว ลอยด์ ผมต้องการฟ้องให้เขาเปิดเผย... ที่อยู่ของเอ็น.ดี.อาร์ทั้งหมด
It can sue in court and be sued.สามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องในศาล
U.S. Vietnam war veterans exposed to Agent Orange were able to sue Monsanto for causing their illnesses.สิ่งที่แตกต่างจากเหยื่อชาวเวียดนามก็คือ ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่อฝนเหลือง
Okay, so sue me, but I have to say it.อย่าว่าเลยนะ ฉันอยากรู้จริงๆ

sue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, 涉讼 / 涉訟] involved in a law suit; to sue sb
控告[kòng gào, ㄎㄨㄥˋ ㄍㄠˋ, 控告] accuse; charge; sue
架势[jià shi, ㄐㄧㄚˋ ㄕ˙, 架势 / 架勢] attitude; position (on an issue etc)
迴避[huí bì, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ, 迴避] avoid; sidestep; skirt (an issue)
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, 卫生纸 / 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, 竞逐 / 競逐] competition; to compete; to pursue
[sù, ㄙㄨˋ, 愬] complain; sue; tell
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, 投诉 / 投訴] complaint; to file a complaint; to sue
[sù, ㄙㄨˋ, 诉 / 訴] complain; sue; tell
具体问题[jù tǐ wèn tí, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 具体问题 / 具體問題] concrete issue
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 结缔组织 / 結締組織] connective tissue
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金元券] currency issued by Nationalist Government in 1948
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金圆券 / 金圓券] currency issued by Nationalist Government in 1948
签发日期[qiān fā rì qī, ㄑㄧㄢ ㄈㄚ ㄖˋ ㄑㄧ, 签发日期 / 簽發日期] date of issue (of document)
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 不识大体 / 不識大體] fail to see the larger issues; ignore the general interest
首日封[shǒu rì fēng, ㄕㄡˇ ㄖˋ ㄈㄥ, 首日封] first day of issue
辿[chān, ㄔㄢ, 辿] follow, pursue
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
颁发[bān fā, ㄅㄢ ㄈㄚ, 颁发 / 頒發] issue; promulgate; award
颁行[bān xíng, ㄅㄢ ㄒㄧㄥˊ, 颁行 / 頒行] issue for enforcement
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
发交[fā jiāo, ㄈㄚ ㄐㄧㄠ, 发交 / 發交] to issue and deliver (to people)
发表声明[fā biǎo shēng míng, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 发表声明 / 發表聲明] to issue a statement; to issue a declaration
约请[yuē qǐng, ㄩㄝ ㄑㄧㄥˇ, 约请 / 約請] to invite; to issue an invitation
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, 纵隔 / 縱隔] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs)
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 器官] organ (part of body tissue); apparatus
牡丹卡[mǔ dan kǎ, ㄇㄨˇ ㄉㄢ˙ ㄎㄚˇ, 牡丹卡] Peony Card (credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China)
务实[wù shí, ˋ ㄕˊ, 务实 / 務實] pragmatic; dealing with concrete issues
优先认股权[yōu xiān rèn gǔ quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 优先认股权 / 優先認股權] preemptive right (in share issue)
[bān, ㄅㄢ, 颁 / 頒] promulgate; send out; issue; to grant or confer
发行[fā xíng, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ, 发行 / 發行] publish; issue
发行人[fā xíng rén, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 发行人 / 發行人] publisher; issuer
追寻[zhuī xún, ㄓㄨㄟ ㄒㄩㄣˊ, 追寻 / 追尋] pursue; to track down; to search
追击[zhuī jī, ㄓㄨㄟ ㄐㄧ, 追击 / 追擊] pursue and attack

sue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P)
須恵器[すえき, sueki] (n) (See 穴窯) Sue ware (type of unglazed pottery made from the middle of the Kofun era through the Heian era)
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL
SF[エスエフ, esuefu] (n) SF; science fiction
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis
アノニマスFTP[アノニマスエフティーピー, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous ftp
アノニマスエフティーピー[, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel
エスエム[, esuemu] (n) sado-masochism
エスツェット[, esutsuetto] (n) eszet (German character for ss); eszett
エックスエムエス[, ekkusuemuesu] (n) {comp} XMS
カラザ[, karaza] (n) chalaza (part of egg tissue)
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection
グリフィスエンジェルフィッシュ[, gurifisuenjierufisshu] (n) Griffis angelfish (Apolemichthys griffisi)
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] (n) {comp} grouping isolation
クロスエグザミネーション[, kurosueguzamine-shon] (n) cross-examination
コルク組織[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem
コンスピキュオスエンジェルフィッシュ[, konsupikyuosuenjierufisshu] (n) conspicuous angelfish (Chaetodontoplus conspicillatus); spectacled angelfish
コンピューター断層撮影法[コンピューターだんそうさつえいほう, konpyu-ta-dansousatsueihou] (n) (obsc) {comp} (See CT) computerized tomography; CT; computed tomography
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイエスエーピーアイ[あいえすえーぴーあい, aiesue-pi-ai] ISAPI
アイピーエックスエスピーエックス[あいぴーえっくすえすぴーえっくす, aipi-ekkusuesupi-ekkusu] IPX-SPX
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP
エーディーエスエル[えーでいーえすえる, e-dei-esueru] ADSL
エスエスエル[えすえすえる, esuesueru] SSL
エスエムティーピー[えすえむていーぴー, esuemutei-pi-] SMTP
エックスエムエス[えっくすえむえす, ekkusuemuesu] XMS
エックスディエスエル[えっくすでいえすえる, ekkusudeiesueru] xDSL
エンドツエンド[えんどつえんど, endotsuendo] end-to-end
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine
ディーエスエス[でいーえすえす, dei-esuesu] DSS
トークン発生レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
多数決演算[たすうけつえんざん, tasuuketsuenzan] majority operation
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue
特別号[とくべつごう, tokubetsugou] special issue
発行[はっこう, hakkou] issue (vs), publishing
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue
絶縁体[ぜつえんたい, zetsuentai] insulator
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier
行列演算[ぎょうれつえんざん, gyouretsuenzan] matrix operation
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection
連結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] concatenation operator
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
[ごう, gou] Thai: ฉบับที่ English: issue
据える[すえる, sueru] Thai: ติดตั้ง
据える[すえる, sueru] Thai: ก่อตั้ง English: to lay (foundation)
据える[すえる, sueru] Thai: เก็บปืน English: to place (gun)
撮影[さつえい, satsuei] Thai: การถ่ายทำ
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue

sue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางซื่อ[n. prop.] (Bāng Seū) EN: Bang Sue FR: Bang Sue
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟ้องอนาถา[v. exp.] (føng anāthā) EN: sue in forma pauperis FR:
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
ฟ้องกลับ[v.] (føngklap) EN: file a counter action ; counter sue ; turn the tables FR: contre-attaquer
ฟ้องรัฐบาล[v. exp.] (føng rattha) EN: sue the government FR: poursuivre le gouvernement
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek k) EN: bring an action for damages ; sue for damages FR:
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process FR: intenter un procès
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
เขตบางซื่อ[n. prop.] (Khēt Bāng S) EN: Bang Sue district FR:
สถานีกลางบางซื่อ[n. prop.] (Sathānī Klā) EN: Bang Sue Central Station ; Bang Sue Grand Station FR:
ยื่นฟ้องบริษัท[v. exp.] (yeūn føng b) EN: sue a company FR: poursuivre une société
เบี่ยงประเด็น[v. exp.] (bīeng prade) EN: change the issue FR:
บอง[n.] (bøng ) EN: club ; truncheon FR: gourdin [m] ; massue [f]
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉบับล่าสุด[n. exp.] (chabap lā s) EN: latest issue FR: dernier numéro [m]
ฉบับหน้า[n. exp.] (chabap nā) EN: next issue FR: prochain numéro [m]
ฉบับที่ ...[X] (chabap thī ) EN: number ... ; issue ... (+ number) FR: numéro ... (+ nb) ; édition ... (+ nb)
ฉบับย้อนหลัง[n. exp.] (chabap yønl) EN: previous issue FR: numéro ancien [m]
ชาวสวีเดน[n. prop.] (chāo Sawīdē) EN: Swede FR: Suédois [m] ; Suédoise [f] ; ressortissant suédois [m] ; citoyen suédois [m]
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดอกเบี้ยต่อเดือน[n. exp.] (døkbīa tø d) EN: monthly interest FR: intérêts mensuels [mpl]
ด้วยตา[adj.] (dūay tā) EN: visual FR: visuel
ด้วยตาเปล่า[adv.] (dūay tā plā) EN: FR: à l'oeil nu ; visuellement
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
ฟ้องแย้ง[v.] (føngyaēng) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue FR:
หาทางออก[v. exp.] (hā thāng-øk) EN: FR: trouver une solution ; trouver une issue
หัวข้อการสนทนา[n. exp.] (hūakhø kān ) EN: point of discussion ; issue FR: sujet de discussion [m]
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue FR: distribuer ; fournir
จ่ายเช็ค[v. exp.] (jāi chek) EN: issue a check ; pay by check FR:
จักขุ-[pref.] (jakkhu-) EN: visual ; optical FR: visuel ; optique
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: the five sensual pleasures ; the five desires ; the sources of sensual pleasure ; objects of sensual enjoyment FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กำหนดประเด็น[v. exp.] (kamnot prad) EN: fix an issue FR:
การมองเห็น[n.] (kān mønghen) EN: vision FR: perception visuelle [f]
การออกหลักทรัพย์[n. exp.] (kān øk laks) EN: issue of securities FR:

sue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material
Bindegewebe {f}connective tissue
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock
Zellgewebe {n} [biol.]cell tissue
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth
Gewohnheit {f}consuetude
kontroverse Frage {f}contentious issue
Ausleihdatum {n}date of issue
Ungebräuchlichkeit {f} | in Vergessenheit geraten; außer Gebrauch kommendesuetude | to fall into desuetude
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference
Emittent {m}issuer
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Schwellkörper {m} [anat.]erectile tissue; corpus cavernosum
Sachfrage {f}factual issue
Blumenseidenpapier {n}flower tissue paper
Grundwasserfragen {pl}groundwater issues
brisant {adj}highly charged; explosive issue
Blutung {f}issue of blood
Eiterabsonderung {f} [med.]issue of pus
Materialausgabe {f}stock issue
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Notenbank {f}issuing bank; bank of issue
Teilausgabe {f}partial issue
Aktienemission {f}stock issue
Suezkanal {m}; Sueskanal
Wildlederhandschuhe {pl}suede gloves
Stützgewebe {n} [med.]supporting tissue
Unterrichtsmittel {pl} | audiovisuelle Unterrichtsmittelteaching aids | audiovisual aids
Gewebeflüssigkeit {f}tissue fluid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sue
Back to top