ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sofa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sofa*, -sofa-

sofa ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sofa (n.) โซฟา See also: เก้าอี้นวม Syn. couch, divan
sofa spud (sl.) คนที่เอาแต่นั่งดูทีวี
English-Thai: HOPE Dictionary
sofa(โซ'ฟะ) n. เก้าอี้นวม,เก้าอี้โซฟา,โซฟา
English-Thai: Nontri Dictionary
sofa(n) เก้าอี้นวม,เก้าอี้ยาว,โซฟา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sofaเก้าอี้นวมยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม้านั่งยาว (n.) sofa See also: couch, chesterfield Syn. เก้าอี้ยาว
เก้าอี้นวม (n.) sofa See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว
เก้าอี้นวมยาว (n.) sofa See also: couch Syn. ตั่ง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้ยาว
เก้าอี้ยาว (n.) sofa See also: divan, couch, chesterfield
โซฟา (n.) sofa See also: couch Syn. ตั่ง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้ยาว, เก้าอี้นวมยาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why doesn't the sofa go first?ทำไมไม่ให้เจ้าโซฟาไปก่อนล่ะ?
Why doesn't the sofa go first?น่าจะเริ่มที่โซฟาก่อนดีไหม?
Try under the sofa cushions.ดูใต้เบาะเก้าอี้ยาวสิลูก
Whatever happens, that sofa problem is handled.รวมถึงริ้วเขียวๆ ของแม่งด้วย ผมอยากบอกว่า, มันไม่มีทางครบถ้วน
So fuck off with your sofa units and Strinne green stripe patterns.โห, พระเจ้า กินเบียร์ไป3เหยือก แล้วยัง พูดไม่ออกอีกเหรอ
Why don't you check in the sofa cushions?ลองเช็คดูใต้โซฟาดูซิ
Last night we did it on the sofa in the doctor's lounge.เมื่อคืน เราทำกันที่โซฟาในห้องพักหมอน่ะ
It's just a common room with sofa etc.แค่ห้องธรรมดาที่มีโซฟากับของใช้อย่างอื่น
Can't lay around on the sofa all day.ไม่สามารถนอนรอบบน sofa ทั้งวัน.
You know one time he let me live on his sofa when I had no place else to stay?รู้ไหม๊ครับ ครั้งหนี่งเขาให้ผมอนที่โซฟา ตอนที่ผมไม่มีที่จะไป
Like what? As someone would have brought the sofa into the air?ใครบางคนที่ต้องการยกโซฟาขึ้นมาในอากาศ
And i get to check the sofa for ticks.และฉันต้องตรวจโซฟาเพื่อปูผ้า

sofa ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙发[shā fā, ㄕㄚ ㄈㄚ, 沙发 / 沙發] sofa

sofa ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソファ(P);ソファー(P)[, sofa (P); sofa-(P)] (n) sofa; couch; (P)
ソファーベッド[, sofa-beddo] (n) sofa bed; sofa-bed; sofabed
地位協定[ちいきょうてい, chiikyoutei] (n) status of forces agreement; SOFA
フィロソファー[, firosofa-] (n) philosopher
寝椅子[ねいす, neisu] (n) sofa; couch; lounge chair

sofa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair ; easy chair FR: fauteuil [m]
เก้าอี้นวมยาว[n. exp.] (kao-ī nūam ) EN: sofa FR: canapé [m] ; divan [m]
เก้าอี้โซฟา[n. exp.] (kao-ī sō-fā) EN: sofa FR: sofa [m]
เก้าอี้ยาว[n. exp.] (kao-ī yāo) EN: sofa FR: sofa [m]
ม้านั่งยาว [n. exp.] (mā nang yāo) EN: sofa ; couch ; chesterfield FR: sofa [m] ; divan [m]
โซฟา[n.] (sōfā) EN: sofa ; couch FR: sofa [m] ; divan [m] ; canapé [m]

sofa ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sofakissen {n}sofa cushion
Sofa {n} | Sofas
Sofa {n}sofa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sofa
Back to top