ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

script

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *script*, -script-

script ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
script (n.) ลายมือ Syn. writing, handwriting
script (n.) งานเขียน (เช่น บทละคร) See also: สิ่งที่เขียน Syn. dialogue, book, scenario
script (n.) ตัวเขียน See also: แบบตัวเขียน
script (vt.) เขียนบท See also: เขียนต้นร่าง
scriptural (adj.) เกี่ยวกับคัมภีร์ See also: เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล, เกี่ยวกับการเขียน Syn. ecclesiastical, canonical, divine
scriptural (n.) พระคัมภีร์ไบเบิล See also: ข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล, พระคัมภีร์, หนังสือ, บทประพันธ์
scripturally (adv.) ตามพระคัมภีร์ไบเบิล
Scripture (n.) คัมภีร์ไบเบิล See also: คัมภีร์ของคริสตศาสนา
scriptwriter (n.) นักเขียนบทละคร Syn. playwright
scriptwriter (n.) ผู้เขียนบท See also: คนเขียนบทละคร, นักเขียนบทละคร Syn. dramatist
English-Thai: HOPE Dictionary
script(สคริพทฺ) n. ลายมือ,แบบตัวเขียน,เอกสารต้นฉบับ,ฉบับเขียน,ต้นร่าง, ระบบการเขียน, vt. เขียนต้นร่าง,เขียน,ร่าง., See also: scripter n., Syn. handwriting
scriptural(สคริพ'เชอเริล) adj. เกี่ยวกับคัมภีร์,เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล,เกี่ยวกับการเขียน.
scripture(สคริพ'เชอะ) n. พระคัมภีร์ไบเบิล,หนังสือ,บทประพันธ์,ข้อความจากพระคัมภีร์, Syn. Holy Scripture
English-Thai: Nontri Dictionary
script(n) ตัวเขียน,ต้นฉบับ,ลายมือ,ต้นร่าง
scriptural(adj) เกี่ยวกับคัมภีร์
scripture(n) คัมภีร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scriptบท(คำสั่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บทภาพยนต์ (n.) script Syn. บทละคร, บทพูด
สคริปท์ (n.) script Syn. บทละคร, บทภาพยนต์, บทพูด
คนกำกับบท (n.) script director
คัมภีร์ (n.) scripture See also: bible, treatise, textbook Syn. ตำรา, หนังสือ, คู่มือ
mss. (abbr.) คำย่อของ menuscripts
การพรรณนา (n.) description See also: explanation, depiction, portrayal, describing Syn. การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง
การอธิบาย (n.) description See also: narration, depiction Syn. พรรณนา
การอธิบาย (n.) description See also: explanation, depiction, portrayal, describing Syn. การบรรยาย, การเล่าเรื่อง
การเกณฑ์ทหาร (n.) conscription for army service
การเล่าเรื่อง (n.) description See also: explanation, depiction, portrayal, describing Syn. การอธิบาย, การบรรยาย
คำลงท้าย (n.) postscript
จารึก (n.) stone inscription Syn. ศิลาจารึก
ฎีกา (n.) subscription for Buddhist temple funds Syn. ใบบอกบุญ
ต้นฉบับ (n.) manuscript See also: typescript
ต้นฉบับ (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, ต้นสำเนา, แบบร่าง, ฉบับร่าง
ต้นร่าง (n.) manuscript See also: first draft, original draft Syn. ต้นฉบับ, ฉบับร่าง, ร่าง, แบบ, ภาพร่าง, แปลน
ต้นสำเนา (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, แบบร่าง, ฉบับร่าง
ตะพุ่น (n.) conscript whose duty is to cut grass for the king´s elephants See also: a class of government conscripts whose duty is to cut grass for the royal stables
ตัวตรง (n.) regular script See also: non-italic character Syn. ตัวบรรจง
ตำรับ (n.) prescription See also: pharmacopoeia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This script only has my lines, and I don't see another character here.บทนี้มีแต่บทพูดของฉัน ไม่เห็นมีของคนอื่นเลย
We threw out the censor-approved script and shot one I wrote this morning.เราไม่สนใจพวก กบว.แล้ว ผมเขียนบทเมื่อเช้านี้เอง
The script has already been prepared so please go through it and give us further instructions.สคริปได้เตรียมไว้ให้แล้วได้โปรดตรวจสอบ หามีข้อผิดพลาดประการใด ทรงโปรดบอกหม่อมฉัน หม่อมฉันจะได้แก้ไขพะย่ะคะ
As a maker, you have to in the script mukesh!ในฐานะเป็นคนสร้าง คุณคงมีบทสคลิปส์อยู่นะ มูเคซ
In such a short time you got sad script and heroine.ในเวลาอันสั้น คุณเข้าใจ ทีมเขียนบทและนางเอก
Ji Sun, can you go see if the script is finished?จี ซุน เธอจะไปได้ถ้างานเธอเสร็จใช่ไหม?
A script taking you through the steps of firing someone.สคริปท์จะนำคุณผ่านไปยังขั้นตอนของการไล่คนออก
That script on the funeral home -- We couldn't penetrate it.ที่นั่นเป็นบ้านที่ฝังศพ เราไม่สามารถเข้าไปได้
She said she'd give me the script beforehand, that's all I know.เธอบอกว่า เธอจะให้ต้นฉบับเอกสารกับชั้น ล่วงหน้า นั่นคือทั้งหมดที่ชั้นรู้
What do you guys have... some sort of a script you read from?พวกคุณมีสคริป์ให้ท่องมาจากที่ไหน?
And even script exactly what i would say.และ แม้แต่ บทพูด \ ก็ตรงตามที่ฉันจะพูด
The script for this conversation has already been written.บทในการคุยเรื่องนี้ มันถูกเขียนเอาไว้หมดแล้ว

script ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隶书[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, 隶书 / 隸書] Clerical script (Chinese writing style)
平假名[píng jiǎ míng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, 平假名] hiragana (Japanese script ひらがな)
楷书[kǎi shū, ㄎㄞˇ ㄕㄨ, 楷书 / 楷書] regular script (one of the calligraphic styles of Chinese characters)
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, 史籀篇] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆
剧本[jù běn, ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ, 剧本 / 劇本] script for play, opera, movie etc; screenplay
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, 梵册贝叶 / 梵冊貝葉] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
撰稿人[zhuàn gǎo rén, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 撰稿人] author (of a manuscript)
复方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, 复方 / 複方] compound prescription (involving several medicines)
死文字[sǐ wén zì, ㄙˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 死文字] dead language; indecipherable script
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, 不三不四] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript
不伦不类[bù lún bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, 不伦不类 / 不倫不類] neither fish nor fowl; nondescript
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 不可名状 / 不可名狀] indescribable; beyond description
千奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, 千奇百怪] fantastic oddities of every description (成语 saw)
半封建半殖民地[bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, 半封建半殖民地] semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang
名目繁多[míng mù fán duō, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 名目繁多] names of many kinds (成语 saw); items of every description
奇形怪状[qí xíng guài zhuàng, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, 奇形怪状 / 奇形怪狀] fantastic oddities of every description (成语 saw)
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, 抒写 / 抒寫] to express (emotions in prose); a written description (of emotions)
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)
[de, ㄉㄜ˙, 的] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive
记述[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 记述 / 記述] make a descriptive record (of events)
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, 匾] a tablet; a board with an inscription; a sign hung above a door
稿子[gǎo zi, ㄍㄠˇ ㄗ˙, 稿子] draft of a document; script; manuscript; mental plan; precedent
副本[fù běn, ㄈㄨˋ ㄅㄣˇ, 副本] duplicate; transcript
假名[jiǎ míng, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, 假名] false name; pseudonym; alias; pen name; the Japanese kana scripts; hiragana 平假名 and katakana 片假名
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 伪经 / 偽經] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha
[cǎo, ㄘㄠˇ, 草] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, 圣经贤传 / 聖經賢傳] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts
头文字[tóu wén zì, ㄊㄡˊ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 头文字 / 頭文字] initial; first letter of word (in Latin script)
碑刻[bēi kè, ㄅㄟ ㄎㄜˋ, 碑刻] inscription on stone tablet
碑铭[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, 碑铭 / 碑銘] inscription on stone tablet
铭文[míng wén, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ, 铭文 / 銘文] inscription
题字[tí zì, ㄊㄧˊ ㄗˋ, 题字 / 題字] inscription; autograph
题词[tí cí, ㄊㄧˊ ㄘˊ, 题词 / 題詞] inscription; dedication
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
古兰经[gǔ lán jīng, ㄍㄨˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, 古兰经 / 古蘭經] Koran (Islamic scripture); Quran
手稿[shǒu gǎo, ㄕㄡˇ ㄍㄠˇ, 手稿] manuscript; script
文稿[wén gǎo, ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 文稿] manuscript; article (in newspaper); draft
书稿[shū gǎo, ㄕㄨ ㄍㄠˇ, 书稿 / 書稿] manuscript of a book
稿[gǎo, ㄍㄠˇ, 稿] manuscript; draft; stalk of grain

script ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブスクリプト[, akuteibusukuriputo] (n) {comp} active script
アラビア文字[アラビアもじ, arabia moji] (n) Arabic script
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic)
スクリプトヘッダー;スクリプトヘッダ[, sukuriputohedda-; sukuriputohedda] (n) script header
トンパ文字[トンパもじ, tonpa moji] (n) Dongba script (used by the Naxi People in southern China) (also Tomba, Tompa)
ノベライゼーション[, noberaize-shon] (n,vs) novelization (turning a film script into a novel)
ログインスクリプト[, roguinsukuriputo] (n) {comp} login script
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail)
国字問題[こくじもんだい, kokujimondai] (n) problems pertaining to a nation's script
大篆[だいてん, daiten] (n) (See 六体) large seal script (dating from China's Spring and Autumn period onward)
小篆[しょうてん, shouten] (n) (See 六体) small seal script (arising during China's Warring States period)
撮影台本[さつえいだいほん, satsueidaihon] (n) shooting script (film, television); continuity
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) {Buddh} carya (austerities); (3) {Buddh} samskara (formations); (4) (abbr) (See 行書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P)
行書[ぎょうしょ, gyousho] (n) (See 六体) running script (a semi-cursive style of kanji)
アクティブスクリプティング[, akuteibusukuriputeingu] (n) {comp} active scripting
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] (n) {comp} event descriptor
エッジサブスクリプション[, ejjisabusukuripushon] (n) {comp} edge subscription
エッジサブスクリプションファイル[, ejjisabusukuripushonfairu] (n) {comp} edge subscription file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] (n) {comp} object descriptor type
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] (n) {comp} connection traffic descriptor
コマンド記述ブロック[コマンドきじゅつブロック, komando kijutsu burokku] (n) {comp} command descriptor block
サーカムスクリプション[, sa-kamusukuripushon] (n) circumscription
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] (n) {comp} system file descriptor
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] (n) {comp} system description
ジャバスクリプト[, jabasukuriputo] (n) {comp} JavaScript
シングルジャストロー[, shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck)
スーパーロー[, su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray)
スクリプチャー[, sukuripucha-] (n) Scripture
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
チュノム[, chunomu] (n) hanzi-based Vietnamese script; chu nom
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] (n) {comp} data descriptor file; DDF
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] (n) {comp} data descriptor record
データ記述言語[データきじゅつげんご, de-ta kijutsugengo] (n) {comp} Data Description Language; DDL
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] (n) {comp} data description entry
ディスクライブ[, deisukuraibu] (n,vs) describe; description
ディスクリプタ[, deisukuriputa] (n) descriptor
ディスプレイポストスクリプト[, deisupureiposutosukuriputo] (n) {comp} Display PostScript; DPS
デスクリプション[, desukuripushon] (n) description
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シェルスクリプト[しえるすくりぷと, shierusukuriputo] shell script
スクリプト[すくりぷと, sukuriputo] script
スクリプトファイル[すくりぷとふぁいる, sukuriputofairu] script file
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] system description
ジャバスクリプト[じゃばすくりぷと, jabasukuriputo] JavaScript
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] data descriptor file (DDF)
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] data descriptor record
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL)
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] DDL, Data Description Language
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] data description entry
デスクリプタ[ですくりぷた, desukuriputa] descriptor
トラヒックディスクリプタ[とらひっくでいすくりぷた, torahikkudeisukuriputa] traffic descriptor
トラヒック記述子[トラヒックきじゅつし, torahikku kijutsushi] traffic descriptor
ファイルディスクリプタ[ふぁいるでいすくりぷた, fairudeisukuriputa] file descriptor
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] file description
ファイル記述子[ファイルきじゅつし, fairu kijutsushi] file descriptor
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] file description entry
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL
ベクトル添字[べくとるそえじ, bekutorusoeji] vector subscript
ポストスクリプト[ぽすとすくりぷと, posutosukuriputo] PostScript
メタファイル記述子[めたファイルきじゅつし, meta fairu kijutsushi] Metafile Descriptor
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] record description
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] workstation description table
上つき[うわつき, uwatsuki] superscript
上付き添え字[うえづきそえじ, uedukisoeji] superscript
下つき[したつき, shitatsuki] subscript
予約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] subscription
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description
共通内容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description
内容部記述部[ないようぶきじゅつぶ, naiyoubukijutsubu] content portion description
写本[しゃほん, shahon] manuscript
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription

script ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khø) EN: fine human script FR: écriture humaine [f]
อักษรคูนิฟอร์ม[n. exp.] (aksøn khūni) EN: cuneiform script FR: écriture cunéiforme [f]
อักษรรูปลิ่ม[n. exp.] (aksøn rūp l) EN: cuneiform script FR: écriture cunéiforme [f]
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson ; script ; role FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script ; role FR: pièce de théâtre [f]
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphay) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script FR: scénario [m] ; script [m]
เขียนหวัดอ่านไม่ออก[X] (khīen wat ā) EN: illegible handwriting ; illegible script ; scribble ; scrawl FR:
คนกำกับบท[n. exp.] (khon kamkap) EN: script director FR:
โครงเรื่อง[n.] (khrōngreūan) EN: story line ; plot ; outline FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เทวนาครี[n.] (thēwanākhar) EN: Devanagri script FR:
ต้นฉบับ[n.] (tonchabap) EN: original ; manuscript ; master copy FR: original [m] ; manuscrit [m] ; script [m] (anglic.) ; copie conforme [f]
ตัวอักษร[n. exp.] (tūa aksøn) EN: alphabetic character ; letter ; script ; alphabe ; font FR: lettre de l'alphabet [f] ; caractère alphabétique [m] ; lettre [f] ; alphabet [m]
ตัวตรง[n. exp.] (tūa trong) EN: regular script FR:
หวัด[X] (wat) EN: in script FR:
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; statute of limitations ; limitation FR: prescription [f]
อายุความได้สิทธิ[n. exp.] (āyukhwām dā) EN: acquisitive prescription FR:
อายุความสะดุดหยุดลง[X] (āyukhwām sa) EN: the prescription is interrupted FR:
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai sa) EN: application form FR: formulaire d'inscription [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions FR:
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures FR:
ใบแสดงผลการศึกษา[n. exp.] (bai sadaēng) EN: transcript FR:
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน[n. exp.] (bai samak k) EN: FR: formulaire d'inscription scolaire [m]
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา[n. exp.] (bai samak k) EN: FR: formulaire d'inscription scolaire [m]
ใบสำเนา[n. exp.] (bai samnao) EN: transcript FR:
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang pha) EN: prescription ; written medical prescription FR: ordonnance médicale [f] ; ordonnance [f] ; prescription médicale [f] ; prescription [f]
ใบสั่งยา[n. exp.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription FR: ordonnance médicale [f] ; ordonnance [f] ; prescription médicale [f]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บรรยาย[adj.] (banyāi) EN: descriptive FR:
บทส่งท้าย[n. exp.] (bot songthā) EN: epilogue ; finale ; postscript FR:
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
เชิงบรรยาย[adj.] (choēng bany) EN: descriptive ; narrative FR:
เชิงพรรณนา[adj.] (choēng phan) EN: descriptive FR: descriptif
ดรรชนีบน = ดัชนีบน[n. exp.] (datchanī bo) EN: superscript FR:
ดรรชนีล่าง = ดัชนีล่าง[n. exp.] (datchanī lā) EN: subscript FR:
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds FR:

script ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription
Abonnementspreis {m}subscription rate
Ersitzung {f}acquisitive prescription
Anfahrtsbeschreibung {f}journey description
Jahresabonnement {n}annual subscription; a year's subscription
Artikelbezeichnung {f}article description
Briefbildsender {m}telescriptor
Datenbeschreibungssprache {f} [comp.]data description language
Deskriptor {m}descriptor
Arbeitsgangbeschreibung {f}description of operation
Beigaben {pl}additions to the description
Beschreibbarkeit {f}descriptiveness
Beschreiber {m}descriptor
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part
Fehlerbeschreibung {f}error description
Funktionsbeschreibung {f}job description
Indexierung {f}descriptor assignment
Personenbeschreibung {f}personal description
Produktbeschreibung {f}product description
Programmbeschreibung {f}program description
Schilderung {f}description
Schnittstellenbeschreibung {f}interface description
Spurkennsatz {m}track description record
Stellenbeschreibung {f}job description; job specification
Systembeschreibung {f}system description
Tätigkeitsbeschreibung {f}job description
beschreibend {adj}descriptive
beschreibend {adv}descriptively
bibliographische Beschreibung {f}bibliographic description
unbestimmbar {adv}nondescriptly
Dramaturgie {f}script department
Exponent {m}superscript
Monatsbeitrag {m}monthly subscription
rezeptfrei; nicht rezeptpflichtig {adj} | rezeptfreie Mittelobtainable without a prescription | medicines obtainable without a prescription
rezeptpflichtig {adj}obtainable only on prescription
Lautschrift {f}phonetic transcription
Rezeptgebühr {f}prescription charge
Spende {f} | mit Spenden gebaut werdensubscription | to be built by subscription
Subskription {f}subscription
Transkription {f}transcription

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า script
Back to top