ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supposed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supposed*, -supposed-

supposed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supposed (adj.) ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง See also: ซึ่งสมมุติว่าเป็นจริง Syn. assumed, presumed Ops. definited, proved
supposedly (adv.) ตามที่ปรากฏ See also: ตามที่เห็นภายนอก Syn. apparently, to the eye, ostensibly
English-Thai: HOPE Dictionary
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
English-Thai: Nontri Dictionary
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควรมี (v.) be supposed to See also: be due
พึงมี (v.) be supposed to See also: be due Syn. ควรมี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What am I supposed to do?ฉันควรจะทำอะไรดี
You better do what you're supposed to doคุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
You are not supposed to be up hereคุณไม่ควรจะมาอยู่ข้างบนนี่
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
What am I supposed to say?ฉันควรจะพูดอะไรดีล่ะ?
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
We're not supposed to be running!พวกเราไม่ควรวิ่งนะ
I'm exactly where I'm supposed to beฉันอยู่ในที่ที่ฉันควรจะอยู่แล้วจริงๆ
I ain't supposed to be hereฉันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่
We're supposed to be at the feast by now!พวกเราควรไปถึงที่งานเลี้ยงแล้วตอนนี้
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
What's that supposed to mean?นั่นมันหมายความว่ายังไง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me, sir, are you supposed to be a schoolmaster?ขอโทษนะครับท่านท่านแต่งเป็นอาจารย์รึครับ
You're not gonna tell me we're supposed to believe this kid, knowing what he is.คุณไม่ได้จะบอกเราควรจะเชื่อว่าเด็กคนนี้รู้ว่าสิ่งที่เขาเป็น
I mean, what are we supposed to believe?ผมหมายถึงสิ่งที่เราควรจะเชื่อ?
Are we supposed to believe he didn't see the kid tearing' down the steps 15 seconds after the killing?เราควรจะเชื่อว่าเขาไม่ได้เห็นเด็ก tearin 'ลงตามขั้นตอน 15 วินาทีหลังจากการฆ่าหรือไม่
But they said it was supposed to be limited.{\cHFFFFFF}แต่พวกเขาบอกว่ามันเป็น ควรจะถูก จำกัด
Just to demonstrate, Mac. It wasn't supposed to be a riot.{\cHFFFFFF}เพียงเพื่อแสดงให้เห็นถึง, Mac มันไม่ควรจะเป็นจลาจล
And you're tellin' me that there wasn't supposed to be a riot?{\cHFFFFFF}และคุณ tellin 'ฉันว่ามี ก็ไม่ควรจะเป็นจลาจลหรือไม่?
We're supposed to be able to talk to one another.{\cHFFFFFF}เราควรที่จะสามารถ ที่จะพูดคุยกับอีกคนหนึ่ง
I thought Freedom Road was just supposed to benefit the economy.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าถนนอิสรภาพเป็นเพียง ควรที่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล
You're not supposed to be here.คุณไม่ควรจะอยู่ที่นี่
What am I supposed to do while you're gone?เเล้วผมต้องทําอะไร ตอนที่คุณไม่อยู่

supposed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
木守り[きまもり;きまぶり, kimamori ; kimaburi] (n) (arch) fruits left on a tree during winter (supposedly causing more fruits to appear in the next season)
泣き黒子;泣きぼくろ[なきぼくろ, nakibokuro] (n) mole under the eye (supposedly due to having cried)
瘴気[しょうき, shouki] (n) miasma; (supposed) noxious gas originally believed to cause fever

supposed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุผลสมมุติ[n. exp.] (hētphon som) EN: supposed reason FR: raison supposée [f]
สมมุติ[adj.] (sommut) EN: hypothetical ; supposed FR: supposé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supposed
Back to top