ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spiny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spiny*, -spiny-

spiny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spiny (adj.) มีหนาม See also: เต็มไปด้วยหนาม Syn. spiky, thorny
spiny (adj.) ยุ่งยาก See also: มีปัญหา, ไม่ราบรื่น Syn. troublesome, thorny
spiny anteater (n.) ตัวตุ่น See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของออสเตรเลีย กินแมลง มีจมูกยาว มีขนหยาบและหนามยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
spiny(สไพ'นี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,คล้ายหนาม,คล้ายเดือยแหลม,ยากลำบาก,จัดการยาก,ขรุขระ,มีปัญหา., See also: spininess n., Syn. thorny
English-Thai: Nontri Dictionary
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiny lobstersกุ้งมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If all the gossip about me was true, hell, I'd have horns and a spiny tail.ถ้าข่าวซุบซิบเกี่ยวกับผมเป็นจริงทุกเรื่อง ผมคงมีเขาและหางเป็นหนามแล้ว

spiny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
伊勢海老;伊勢エビ;伊勢えび;伊勢蝦;竜蝦(iK)[いせえび(伊勢海老;伊勢えび;伊勢蝦;竜蝦);いせエビ(伊勢エビ);イセエビ, iseebi ( iseebi ; ise ebi ; ise ebi ; ryuu ebi ); ise ebi ( ise ebi ); iseebi] (n) (uk) spiny lobster (esp. Japanese spiny lobster, Panulirus japonicus)
棘条[きょくじょう, kyokujou] (n,adj-no) (See 鰭条) spiny ray (of a fin)
棘鼠;刺鼠[とげねずみ;トゲネズミ, togenezumi ; togenezumi] (n) (uk) Ryukyu spiny rat (Tokudaia osimensis)
油角鮫[あぶらつのざめ;アブラツノザメ, aburatsunozame ; aburatsunozame] (n) (uk) spiny dogfish (Squalus acanthias)
油鮫[あぶらざめ;アブラザメ, aburazame ; aburazame] (n) (uk) (See 油角鮫) spiny dogfish (Squalus acanthias)
泡舟貝;安房船貝[あわぶねがい;アワブネガイ, awabunegai ; awabunegai] (n) (uk) Bostrycapulus gravispinosus (species of spiny slipper snail)
針土竜[はりもぐら;ハリモグラ, harimogura ; harimogura] (n) (uk) short-beaked echidna (Tachyglossidae spp.); spiny anteater
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[, rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
棘尾大蜥蜴[とげおおおとかげ;トゲオオオトカゲ, togeoootokage ; togeoootokage] (n) (uk) (See リッジテールモニター) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor

spiny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขทิง[n.] (khathing) EN: spring eel ; spiny eel FR:
กิ้งก่าเขาหนามยาว[n. exp.] (kingkā khao) EN: greater spiny lizard ; Acanthosaura armata FR:
กระทิง[n.] (krathing) EN: spiny eel ; Mastacembelus armatus ; Mastacembelus favus FR: Mastacembelus armatus ; Mastacembelus favus
กุ้งมังกร[n.] (kungmangkøn) EN: lobster ; spiny lobster ; Panulirus FR: langouste [f] ; Panulirus
กุ้งหนามใหญ่[n.] (kungnāmyai) EN: spiny lobster FR:
แมงมุมหลังหนาม[n. exp.] (maēngmum la) EN: spiny spider FR:
แมงมุมหลังหนามขาวโง้ง[n. exp.] (maēngmum la) EN: Long-horned Spiny Spider FR:
แมงมุมหลังหนามเหลืองจุดดำ[n. exp.] (maēngmum la) EN: Hasselt's Spiny Spider ; Hasselt's Spiny Orb Weaver FR:
มันมือเสือ[n.] (manmeūseūa) EN: Lesser Yam ; spiny yam ; Dioscorea esculenta FR: Dioscorea esculenta
ปลากระทิง[n. exp.] (plā krathin) EN: spring eel ; spiny eel FR:
ปลากระทิงไฟ[n. exp.] (plā krathin) EN: Fire spiny eel ; Macrognathus erythrotaenia FR: Macrognathus erythrotaenia
ปลาหลด[n. exp.] (plā lot) EN: Spotfinned Spinyeel ; Spotted Spiny Eel ; saltwater eel FR: anguille de mer [f]
ปลาหลดจุด[n. exp.] (plā lot jut) EN: Spotted Spiny Eel FR:

spiny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stachelaal {m} (Mastacembelus armatus) [zool.]armed spiny eel
Igeldrossling {m} [ornith.]Spiny Babbler
dornig {adj} | dorniger | am dornigstenspiny | spinier | spiniest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spiny
Back to top