ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swing*, -swing-

swing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swing (vi.) แกว่ง See also: แกว่งไปมา Syn. oscillate, sway, rock
swing (vt.) แกว่ง See also: แกว่งไปมา Syn. oscillate, sway, rock
swing (vi.) หมุนรอบ See also: หมุน, หมุนวน Syn. pivot, rotate, turn
swing (vt.) หมุนรอบ See also: หมุน, หมุนวน Syn. pivot, rotate, turn
swing (vi.) แขวน See also: ห้อย Syn. dangle, hang, suspend
swing (vt.) แขวน See also: ห้อย Syn. dangle, hang, suspend
swing (n.) ชิงช้า See also: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา Syn. hanging seat
swing (n.) การแกว่ง See also: การแกว่งไปมา, การแกว่งไกว Syn. dangle, oscillation, swaying
swing (n.) การเหวี่ยงหมัด Syn. sweeping stroke
swing (n.) การตีลูกบอล
swing at (phrv.) แกว่งไปตี
swing for (phrv.) แขวนคอสำหรับ (การก่ออาชญากรรม)
swing rocker (n.) เก้าอี้โยก Syn. rocker, armchair
swing round (phrv.) แกว่งไปมา See also: เปลี่ยนทิศทางไปมาอย่างฉับพลัน
swing the lead (idm.) เลี่ยงงาน See also: ไม่สนใจงาน, ละเลยหน้าที่
swing to (phrv.) แกว่งปิด
swinging (adj.) ทันสมัย Syn. fashionable, modern
swinging (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง Syn. animate, lively, active
swinging (adj.) ชอบเปลี่ยนคู่นอน (คำแสลง) See also: เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
English-Thai: Nontri Dictionary
swing(n) ชิงช้า,การแกว่ง,การหัน,การแขวนคอ,การโล้,จังหวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swing axleเพลาขับแบบปีก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swinging caliperก้ามปูเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน
Swinging plate anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบแผ่นกระดก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแกว่ง (n.) swing See also: sway, hang Syn. การไกว
การไกว (n.) swing See also: sway, hang
ควง (v.) swing See also: sway, move, backward and forward Syn. หมุน, แกว่ง
ชิงช้า (n.) swing
ฟะฟัด (v.) swing See also: flap Syn. ฟัด, ฟาด
ฟัด (v.) swing See also: sway
ยัก (v.) swing See also: sway
ส่าย (v.) swing See also: swerve, sway, shake, rock, swish back and forth Syn. แกว่งไกว
ห้อยโหน (v.) swing
โหน (v.) swing See also: hang, dangle, cling
ห้อยโหน (v.) swing and hang
กระโตงกระเตง (adv.) swingingly See also: pendently, swayingly Syn. โตงเตง, กะโตงกะเตง, โตงๆ เตงๆ
โตงๆ เตงๆ (adv.) swingingly See also: pendently, swayingly Syn. โตงเตง, กะโตงกะเตง
โตงเตง (adv.) swingingly See also: pendently
swung (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ swing
swung (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ swing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can't swing back to the right 'cause of that hill there.เราไปทางขวาไม่ได้เพราะมีเนินเขา
Why did you swing down to this sorry, sleazy swamp?เธอมายังที่ที่ไม่น่าอภิรมย์แบบนี้ทำไม
We'll be back with the Magic Tones for the Armada Room's... two-hour disco swing party after this short break.พวกเราจะกลับมาพร้อมกับ เตอะแมจิคโทนส เพื่อแอมอาดะรูม สองชั่วโมงดิสโคซวีงพาที หลังจากหยุดพักช่วงสั้นๆ
This place is gonna swing tonight.ที่นี่จะเต้นเป็นจังหวะคืนนี้
¶ It don't mean a thing if it ain't got that swingมันไม่มีความหมาย ถ้าไม่ใช่สวิง
One swing ahead of the swordหมุนตัวหนึ่งครั้งหนีคมดาบ
Why don't I just swing by. I recommend you get looked at.ทำไมเราไม่ไปให้หมอตรวจเธอดูหน่อยล่ะ
Lobster it is. I' ll have Mike swing over.ล็อบเตอร์ ถ้างั้นนเดี๋ยวผมโทรบอกไมค์ล่ะกัน
And how you used to swing righty, but you was in the woods once by this tree, and there was no room to swing righty, so you borrowed some guy's lefty club... and hit the ball six inches from the hole.และที่คุณถนัดขวา แต่ครั้งนึงลูกคุณเข้าป่า... ...คุณสวิงขวาไม่ได้ เลยขอยืมไม้คนถนัดซ้าย... ...มาตีแทน โยนลูกไปตก ห่างจากหลุม 6 นิ้ว
Some folks even forget what they swing was like.บางคนลืมไปเลยว่าวงสวิงเขาเป็นไง
Bobby Jones's swing was a study of grace in motion.วงสวิงของบ๊อบบี้ โจนส์แสนจะสง่างาม
I'd never seen a swing so sweet... or a man get so much pleasure from it.ผมไม่เคยเห็นวงสวิงที่สุดสวย... ...หรือคนที่สนุกกับ การตีขนาดนั้นมาก่อน

swing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹簧门[tán huáng mén, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄇㄣˊ, 弹簧门 / 彈簧門] swing door
挥杆[huī gān, ㄏㄨㄟ ㄍㄢ, 挥杆 / 揮桿] swing (golf)
摇摆舞[yáo bǎi wǔ, ㄧㄠˊ ㄅㄞˇ ˇ, 摇摆舞 / 搖擺舞] swing (dance)
[qiū, ㄑㄧㄡ, 秋] autumn; fall; harvest time; a swing; surname Qiu
上杆[shàng gān, ㄕㄤˋ ㄍㄢ, 上杆 / 上桿] backswing (golf)
摆动[bǎi dòng, ㄅㄞˇ ㄉㄨㄥˋ, 摆动 / 擺動] oscillation; swing; sway
摆荡吊环[bǎi dàng diào huán, ㄅㄞˇ ㄉㄤˋ ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˊ, 摆荡吊环 / 擺蕩吊環] swinging rings
浪船[làng chuán, ㄌㄤˋ ㄔㄨㄢˊ, 浪船] swingboat
秋千[qiū qiān, ㄑㄧㄡ ㄑㄧㄢ, 秋千 / 鞦韆] swing; seesaw; trapeze

swing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スイング戦略[スイングせんりゃく, suingu senryaku] (n) swing strategy
フルスイング[, furusuingu] (n,vs) full swing
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
大振り;大ぶり;おお振り[おおぶり, ooburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 小振り・1) somewhat large; of a larger size; on the large size; (n,vs) (2) large swing (bat, racquet, etc.); long sweeping stroke
手が出る[てがでる, tegaderu] (exp,v1) (1) to jab; to swing at a bad ball (baseball); (2) to reach for (a snack, etc.)
振り切る(P);振切る[ふりきる, furikiru] (v5r,vt) (1) to shake off; to shake free from; (2) to swing completely; (P)
振幅(P);振り幅[しんぷく(振幅)(P);ふりはば, shinpuku ( shinpuku )(P); furihaba] (n) amplitude (of vibration); swing of pendulum; (P)
揺すぶる;揺す振る[ゆすぶる, yusuburu] (v5r) to shake; to jolt; to rock; to swing
春たけなわ[はるたけなわ, harutakenawa] (n) spring is in full swing
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P)
肩透かし;肩すかし[かたすかし, katasukashi] (n) (1) dodging; parrying (questions); (2) under-shoulder swing down (sumo)
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp,v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result
調子が戻る[ちょうしがもどる, choushigamodoru] (exp,v5r) to get back to normal; to get back into one's stride; to get back into the swing of it
躁鬱;躁うつ[そううつ, souutsu] (adj-na,n) manic-depressive (bipolar); mood swing
采配を振るう[さいはいをふるう, saihaiwofuruu] (exp,v5u) (1) to wield a baton; to swing a baton; (2) (col) (See 采配を振る) to lead; to direct; to command
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion
インスインガー[, insuinga-] (n) inswinger (baseball)
クズネッツの波[クズネッツのなみ, kuzunettsu nonami] (n) Kuznets swings
スインガー[, suinga-] (n) swinger
スインガーパーティー[, suinga-pa-tei-] (n) swinger party
バックスイング[, bakkusuingu] (n) backswing
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P)
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P)
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
上向線[じょうこうせん, joukousen] (n) upswing
下振れ;下ぶれ[したぶれ, shitabure] (n,adj-no,vs) (See 下振れリスク・したぶれリスク) downturn; downward swing; downside
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp
大股[おおまた, oomata] (n,adj-no) (1) straddle; (2) long (great, swinging) stride; long (big) steps; (3) thigh-scooping body drop (sumo)
大車輪[だいしゃりん, daisharin] (n) (gymnastical) giant swing; all-out effort; frenzied activity
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P)
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive
振れる;震れる;偏れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) (振れる, 震れる only) to swing; to shake; to wave; (2) to veer; to deflect; to lean towards
揺さぶる[ゆさぶる, yusaburu] (v5r) to shake; to jolt; to rock; to swing; (P)
揺する[ゆする, yusuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P)

swing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
ห้อยโหน[v.] (hǿihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics FR: se balancer suspendu
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling FR: se balancer ; être suspendu
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
จรแกว่ง[v.] (jarakwaeng) EN: swing ; sway FR:
การแกว่ง[n.] (kān kwaeng) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation FR: oscillation [f]
คระวี[v.] (khrawī) EN: swing ; sway FR:
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
ขวัดขวิด[v.] (khwatkhwit) EN: swing FR:
กระวี[v.] (krawī) EN: sway ; swing FR:
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งไกว[v.] (kwaengkwai) EN: sway ; swing FR:
แกว่งไปมา[v. exp.] (kwaeng pai ) EN: swing FR:
ไกว[v.] (kwai) EN: rock ; swing ; sway FR: bercer ; balancer
กวัด[v.] (kwat) EN: flourish ; swing FR:
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish FR: brandir ; balancer
โล้[v.] (lō) EN: sway ; swing ; rock ; ride the waves FR: se balancer ; osciller ; lofer
โล้ชิงช้า[v. exp.] (lō chingchā) EN: play on the swing FR: se balancer
โงกเงก[v.] (ngōk-ngēk) EN: sway ; swing ; lean ; vibrate FR: dodeliner
สะบัดแขน[v. exp.] (sabat khaēn) EN: swing one's arm FR: agiter les bras
ส่าย[v.] (sāi) EN: swing ; swerve ; sway ; shake ; rock ; swish back and forth ; waggle FR: agiter ; balancer
เสาชิงช้า[n. prop.] (Sao Chingch) EN: Sao Chingcha ; Giant Swing FR:
สะพานหัน[n.] (saphānhan) EN: turn bridge ; swing bridge ; pivot bridge FR: pont tournant [m] ; pont pivotant [m]
สวิง[n.] (sawing) EN: swing FR:
เสย[v.] (soēi) EN: brush back ; swing up FR:
เหวี่ยง[v.] (wīeng) EN: swing FR: balancer
เหวี่ยงแขน[v. exp.] (wīeng khaēn) EN: swing one's arms FR: balancer les bras
ยัก[v.] (yak) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway FR: bouger ; remuer ; hausser
โยกเยก[v.] (yōkyēk) EN: swing ; rock ; sway FR: branler
โยนตัว[v.] (yōn tūa) EN: swing oneself ; throw oneself FR:
บานสวิง[n. exp.] (bān sawing) EN: swinging door ; swinging panel FR:
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole FR: porter à deux avec un bâton
กะโตงกะเตง[adj.] (katōngkatēn) EN: swaying ; swinging ; pendant FR:
กระต่องกระแต่ง[X] (kratǿngkrat) EN: to and fro ; oscillating ; swinging FR:
กระตุกกระติก[adj.] (kratukkrati) EN: shaking ; swinging ; swaying FR:
ลูกตุ้มแกว่งไกว[n. exp.] (lūktum kwae) EN: a pendulum swings FR:
ผีเสื้อปีกแก้ว[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: Greta oto ; glasswinged butterfly FR: Greta oto
ผีเสื้อปีกใส[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: glasswinged butterfly ; Greta oto) FR:
สวิงอาร์ม[n. exp.] (sawing ām) EN: swingarm ; swinging arm FR:
สวิงหมัด[n. exp.] (sawing mat) EN: swinging punch FR:

swing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückschwung {m} [sport]backward swing
Spannungsschwankung {f}voltage swing
Pendeltür {f}swing door
Stimmungsschwankungen {f}erratic mood swings
Hollywoodschaukel {f}swing hammock
Schwingachse {f} | mit Schwingachse versehenindependent axle | swing-axled
Lebemann {m}playboy; swinger
Linksruck {m} [pol.]swing to the left
Drehbrücke {f}swing bridge
Rechtsruck {m} [pol.]swing to the right
Schwenkrahmen {m}swing gate
Schwingtür {f}swing door; swinging door
Spätschicht {f}swing shift; late shift; evening shift
Stimmungsumschwung {m} [pol.]swing (in public opinion)
Swing {m} [mus.]swing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swing
Back to top