ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

singlet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *singlet*, -singlet-

singlet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
singlet (n.) เสื้อกล้าม
singleton (n.) คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
singlet(ซิง'กลิท) n. เสื้อซับเหงื่อของผู้ชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
singlet(n) เสื้อยืด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
singletonเซตโทน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Silver knows Singleton wasn't a thief.ซิลเวอร์รู้ดีว่าซิงเกิลตันไม่ใช่ขโมย
I mean, I came aboard the ship two days ago and I hear Mr. Singleton making what sounds to me to be a lot of sense.ข้าหมายถึงข้าได้เข้าร่วมเป็นลูกเรือ เมื่อ 2 วันที่แล้ว และข้าได้ยินสิ่งที่คุณซิงเกิลตันพูด สิ่งที่มันทำให้ข้า ฟังดูแล้วสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง
You know Flint lied about Singleton.เจ้ารู้ดีว่าฟลินท์โกหกเรื่องซิงเกิลตัน
And he's convinced Flint lied about Singleton.และเขาเชื่อว่าฟลินท์โกหกเรื่องซิงเกิลตัน
Singleton was no thief.ซิงเกิลตันไม่ใช่ขโมย
Singleton stole the page.ซิงเกิลตันขโมยกระดาษหน้านั้นไป
I may be wrong about Singleton, but I'm not wrong about Flint.ข้าอาจเข้าใจเรื่องซิงเกิลตันผิดไป แต่ข้าไม่ได้เข้าใจฟลินท์ผิดไปหรอกนะ
It wasn't Singleton that stole the page.ไม่ใช่ซิงเกิลตันที่ขโมยหน้ากระดาษแผ่นนั้นไป
There are men out there right now that know about Singleton, the book, the cook, all of it.พวกลูกเรือที่อยู่ข้างนอกในตอนนี้ ต่างรู้เรื่องซิงเกิลตัน หมายกำหนดการ ไอ้พ่อครัว ทั้งหมดเลย
Beginning with the murders of Mr. Singleton,เริ่มต้นจากการฆาตกรรมของคุณซิงเกิลตัน

singlet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャツ[, shatsu] (n) (also written as 襯衣) shirt; singlet; (P)
肌着(P);膚着;肌衣[はだぎ(P);はだぎぬ(肌衣), hadagi (P); hadaginu ( hada koromo )] (n) underwear; underclothes; lingerie; chemise; singlet; (P)

singlet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังสะ[n.] (angsa) EN: monk's singlet FR:
เสื้อกล้าม [n.] (seūaklām) EN: vest ; waistcoat ; undershirt ; singlet FR: maillot de corps [m]
เสื้อยืด[n. exp.] (seūa yeūt) EN: T-shirt ; tee-shirt ; singlet ; jersey ; undershirt ; sweater FR: tee-shirt [m] ; t-shirt [m]
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitary ; single-handed ; single ; singleton ; solo FR: solitaire ; isolé ; seul
ผีเสื้อฟ้ายูน่า[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Singleton FR:
เซตโทน[n. exp.] (set thōn) EN: singleton FR: singleton [m]
โทน[n.] (thōn) EN: singleton FR: singleton [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า singlet
Back to top