ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surplus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surplus*, -surplus-

surplus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surplus (n.) จำนวนที่เกิน See also: ส่วนที่เกิน, จำนวนที่ล้น Syn. excess, surfeit, residue Ops. deficit
surplus (n.) เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว See also: เงินที่เหลือ Syn. balance, overplus, remainnder
surplus (adj.) เกิน See also: เป็นส่วนเกิน, เหลือเกิน Syn. extra, excess, remaining, superfluous
surplusage (n.) ส่วนที่ล้นหรือเกิน Syn. overflow, surplus
English-Thai: HOPE Dictionary
surplus(เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., Syn. overage,excess
English-Thai: Nontri Dictionary
surplus(adj) ที่เกินไป,ที่มีเหลือ,เป็นส่วนเกิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surplusส่วนเหลือ, ส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surplusส่วนเกิน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากเกิน (adj.) surplus Syn. เกิน
ล้นเหลือ (adj.) surplus See also: excess, superabundant
ส่วนเกิน (adj.) surplus
เกินพอ (adj.) surplus See also: more than enough Syn. เกินต้องการ
เหลือ (adj.) surplus Syn. เกิน, มากเกิน
เหลือกินเหลือใช้ (adj.) surplus See also: more than enough Syn. เกินพอ, เกินต้องการ
ติดบวก (v.) be in surplus
เกินพอ (v.) have a surplus See also: be surplus, have something to spare Syn. เกินต้องการ
เหลือกินเหลือใช้ (v.) have a surplus See also: be surplus, have something to spare Syn. เกินพอ, เกินต้องการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This can is from a surplus disposal run.กระป๋องนี้มาจากจำนวนที่เกินเหลือทิ้ง
Come on by Sarge's Surplus Hut for your government surplus needs.มาโดยฮัทส่วนเกินหลีสำหรับ ส่วนเกินความต้องการของรัฐบาล
A shortage of food, or a surplus of snobbery?อาหารไม่พอ หรือจองหองจนตัวพอง
Now there's a trade surplus opening up... and our clinic's really gonna do well.เดี๋ยวนี้เปิดการค้าเสรี และฉันแบบว่า คลินิคของเราไปได้สวยมากๆ
Initially, I assumed there would be a radiation surplus in the victim from the penthouse.ในตอนแรก ผมเดาเอาว่า มีแรงผลักของรังสี เข้าไปที่ตัวเหยื่อ จากตัวอาคาร
It's military rations from an army surplus store.มันคือเสบียง จากคลังของเหลือกองทัพ
Jeez, why don't you guys just get a roo... but the only people getting sick are the ones eating what I bought at your surplus store.ให้ตาย ทำไมเธอสองคนไม่ไปเปิดห้อง... แต่คนที่ป่วย คือคนที่กินเสบียงที่ผมซื้อจาก คลังของเหลือคุณนะ
I was thinking, you know, we have a surplus of dragon-fighting Vikings, but do we have enough bread-making Vikings or small-home-repair Vikings?ข้ารู้ ว่าเจ้าก็รู้ เรามีไวกิ้งสู้มังกรเยอะแล้ว แต่เรามีไวกิ้งทำขนมปัง หรือ ไวกิ้งซ่อมบ้านพอรึยัง
Then made a killing selling surplus weapons from World War I.แล้วก็ฆ่าเพื่อขายอาวุธ จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
When it comes to surplus, the surplus product is always the issue.สิ่งที่เหลืออยู่ การจัดการกับส่วนเกิน มักจะเป็นปัญหาอยู่เสมอ
surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ
We pull our security surplus. We sell 'em those.เราดึงปืนส่วนเกินที่ใช้รักษาความปลอดภัย เราขายปืนพวกนั้นทั้งหมด

surplus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剩余价值[shèng yú jià zhí, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 剩余价值 / 剩餘價值] surplus value
余粮[yú liáng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˊ, 余粮 / 餘糧] surplus grain
余缺[yú quē, ㄩˊ ㄑㄩㄝ, 余缺 / 餘缺] surplus and shortfall
余钱[yú qián, ㄩˊ ㄑㄧㄢˊ, 余钱 / 餘錢] surplus money
结余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, 结余 / 結餘] balance; cash surplus
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
[lè, ㄌㄜˋ, 仂] surplus; tithe
剩余[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, 剩余 / 剩餘] remainder; surplus
残余[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, 残余 / 殘餘] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus
多余[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, 多余 / 多餘] superfluous; unnecessary; surplus
奇羡[jī xiàn, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˋ, 奇羡 / 奇羨] surplus; profit
盈余[yíng yú, ˊ ㄩˊ, 盈余 / 盈餘] surplus; profit
过剩[guò shèng, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, 过剩 / 過剩] surplus; excess
出超[chū chāo, ㄔㄨ ㄔㄠ, 出超] trade surplus; favorable balance of trade
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

surplus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss
余り物[あまりもの, amarimono] (n) remains; leavings; remnant; surplus
処分市[しょぶんいち, shobun'ichi] (n) disposal sale; surplus good sale
経常黒字[けいじょうくろじ, keijoukuroji] (n) current account surplus
過剰人口[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents)

surplus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุลการชำระเงินเกินดุล[n. exp.] (dunkānchamr) EN: balance of payments surplus FR:
จำนวนเกิน[n. exp.] (jamnūan koē) EN: surplus FR:
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai saso) EN: accrued profit ; retained earnings ; earned surplus ; accumulated income FR:
กำไรส่วนเกิน[n. exp.] (kamrai suan) EN: excess profit ; surplus profit FR:
ของเหลือใช้[n. exp.] (khøng leūac) EN: extra things ; surplus ; unwanted things FR: surplus [m]
เกินดุล[X] (koēn dun) EN: overbalance ; outweigh ; surplus FR: surplus [m]
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left FR: rester ; subsister ; demeurer
เหลือ[prep.] (leūa) EN: beyond ; past ; surplus FR: au-delà de
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant FR: surabondant ; de trop ; en excès
นโยบายงบประมาณเกินดุล[n. exp.] (nayōbāi ngo) EN: budget surplus policy FR:
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai) EN: statement of retained earnings ; retained earnings statement ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus FR:
ภาวะสินค้าล้นตลาด[n. exp.] (phāwa sinkh) EN: oversupply ; excess supply ; surplus FR:
ส่วนเกิน[n. exp.] (suan koēn) EN: surplus ; excess ; margin FR: surplus [m] ; excédent [m]
ส่วนเกินจากการประเมินราคา[n. exp.] (suan koēn j) EN: appraisal surplus FR:
ส่วนเกินทุน[n. exp.] (suan koēn m) EN: capital surplus FR:
ติดบวก[v.] (titbūak) EN: be in surplus FR: être en surplus
ส่วนที่เหลือ[n. exp.] (suan thī le) EN: remainder ; remnant ; the rest ; bits FR: reste [m] : le reste ; le surplus

surplus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarüberschüsse {pl}agricultural surplus
Bewertungsüberschuss {m}appreciation surplus
Bevölkerungsüberschuss {m}population surplus
Überproduktion {f}surplus production
Mehrbelastung {f}surplus load

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surplus
Back to top