ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scaffold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scaffold*, -scaffold-

scaffold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scaffold (n.) นั่งร้าน
scaffold (n.) ตะแลงแกง See also: โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ
scaffolding (n.) นั่งร้าน See also: โครงยกพื้น
English-Thai: HOPE Dictionary
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform
scaffolding(สแคฟ'โฟลดิง) n. นั่งร้าน,ยกพื้น,โครงยกพื้น,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้าน (ยกพื้น,โครงยกพื้น) ,แกน,หลัก, Syn. scaffold
English-Thai: Nontri Dictionary
scaffold(n) ตะแลงแกง,นั่งร้านก่อตึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งร้าน (n.) scaffold See also: scaffolding, framework, stage Syn. ร่างร้าน
ร่างร้าน (n.) scaffold Syn. นั่งร้าน
หลักประหาร (n.) scaffold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take the window-washing scaffoldingลงทางนั่งร้านเช็ดหน้าต่าง
If she let them the Goddess of the Scaffolds shows no mercy for the weak.ถ้าเธอยอมให้พวกมัน... . ...the Goddess of the Scaffolds shows no mercy for the weak.
Today I walked by the acres of scaffolding outside what used to be the Plaza Hotel and I thought about Eloise....ด้านนอกของตึก ที่เคยเป็นโรงแรมพลาซ่า... ...แล้วก็คิดไปถึงเอโลอีส
And Rita is the scaffolding that holds that world in place.และริต้าก็เป็นโครง ที่ยึดโลกนั้นไว้ด้วยกัน
One time after school, my friend climbed up the scaffolding it was so high he couldn't climb downครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียน เพื่อนของฉันปีนไปบนนั่งร้าน มันก็สูงมากเขาไม่สามารถปีนลงมาได้
We'll set up the scaffolding here.เราจะตั้งนั่งร้านตรงนี้
A heavy bookcase,scaffolding,a ladder.ชั้นหนังสือหนักๆ นั่งร้าน บันได
LIVES INSIDE THIS DARK-MATTER SCAFFOLDING. Freeman:ที่นี่เราเห็นในแผนที่ เดียวกันของสสารมืด
IT IS THE SCAFFOLDING THAT ALLOWS GALAXIES TO FORM.ด้วยการจำลองของ จักรวาลทั้งหมด เราสามารถดูที่นี่
They cut all the trees to use to build the scaffolding.แล้วำพวกเขาก็จะชยายตึกเพิ่ม พวกเขาก็จะตัดต้นไม้แถวๆบ้านพวกเราหละ
And I'd also like to thank Cassius from my dad's tire shop for kindly constructing my audition scaffolding.และขอขอบคุณ แคสเซียส ที่ทำงานที่อู่พ่อผม สำหรับการสร้างรั่งร้านนี้ เพื่อการออดิชั่น
You know, specifically, the sociocultural theory of scaffolding.ที่สำคัญ ทฤษฎีสังคมวัฒนธรรม ของโครงยกพื้น

scaffold ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断头台[duàn tóu tái, ㄉㄨㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄞˊ, 断头台 / 斷頭台] scaffold
脚手架[jiǎo shǒu jià, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚˋ, 脚手架 / 腳手架] scaffolding
棚架[péng jià, ㄆㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 棚架] trellis; scaffolding

scaffold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack
鳶;鴟;鵄[とび;とんび, tobi ; tonbi] (n) (1) (uk) black kite (bird of prey, Milvus migrans); (2) (とび only) (abbr) (See 鳶職) construction worker; scaffold erector; firefighter; (3) (とんび only) (abbr) (See 鳶合羽) Inverness cape
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack
丸太足場[まるたあしば, marutaashiba] (n) scaffolding
処刑台[しょけいだい, shokeidai] (n) scaffold; gallows
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding
櫓;矢倉[やぐら, yagura] (n) (1) turret; watchtower; (2) high wooden stage; scaffolding; (3) (See 炬燵) wooden frame (of a kotatsu); (4) (arch) weapons storehouse
死刑台[しけいだい, shikeidai] (n) scaffold; gallows
足場[あしば, ashiba] (n) scaffold; footing; foothold; (P)

scaffold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold FR:
ร่างร้าน[n.] (rāngrān) EN: scaffold FR:
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēn) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; execution ground ; place for the execution of criminals ; execution ground FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

scaffold ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslegergerüst {n}projecting scaffolding
Gerüststange {f}scaffolding pole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scaffold
Back to top