ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sell*, -sell-

sell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sell (vt.) ขาย See also: จำหน่าย Syn. market, merchandise, trade, vend Ops. get, buy, obtain
sell (vt.) โฆษณาให้ซื้อ See also: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก Syn. market, advertise
sell (vi.) เป็นที่ต้องการ See also: ขายได้ปริมาณมาก
sell (vt.) แลกกับเงิน See also: ยอมทำเพื่อเงิน
sell (n.) การขาย See also: วิธีการขาย, การจำหน่าย Syn. trade
sell abroad (vt.) ส่งออก See also: ส่ง (สินค้า) ออก Syn. sent out Ops. import
sell abroad (vi.) ส่งออก See also: ส่ง (สินค้า) ออก Syn. sent out Ops. import
sell at (phrv.) ขายในราคา Syn. sell for
sell for (phrv.) ขายในราคา Syn. sell at
sell like hot cakes (idm.) ขายดีเทน้ำเทท่า
sell off (phrv.) ขายในราคาถูก See also: ขายถูก, กำจัด
sell on (phrv.) ชักจูงให้เห็นด้วยทุกอย่างกับ See also: โน้มน้าวให้เห็นคุณค่าทุกอย่างของ, ทำให้จงรักภักดี, ทำให้ซื่อสัตย์ต่อ
sell oneself (phrv.) โน้มน้าวให้เห็นความสามารถหรือคุณค่าของ
sell out (phrv.) ขายสินค้าไปหมด See also: ขายหมด
sell short (phrv.) ขาย
sell someone a pup (idm.) ขายของไม่ดีให้
sell someone down the river (idm.) ทรยศ (บางคน) See also: เปิดโปง
sell someone something (idm.) ชักจูง (บางคน) ให้เชื่อใน (บางสิ่ง)
sell to (phrv.) เสนอขาย See also: ขายให้กับ
sell up (phrv.) ขายหมด Syn. sell out
sellable (adj.) ซึ่งขายได้หมด
seller (n.) ผู้ขาย See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
seller (n.) สินค้า See also: สินค้าด้อยคุณภาพ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
selling place (n.) ตลาดสินค้า See also: ท้องตลาด, ตลาด Syn. bazaar, mall
selling price (n.) ราคาขาย See also: ราคาสินค้า, ราคา Syn. price, market price
sellout (sl.) คนทรยศ See also: ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
sellout (n.) การขายหมดแล้ว See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด Syn. smash hit, triumphant success
sellout (n.) คนทรยศ (คำสแลง) See also: การทรยศหักหลัง Syn. betrayal
English-Thai: HOPE Dictionary
sell(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman
English-Thai: Nontri Dictionary
sell(vt) จำหน่าย,ขาย
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sell by auction; sale by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sellขาย [การบัญชี]
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาย (v.) sell See also: vend Ops. ซื้อ
จำหน่าย (v.) sell See also: distribute, dispense Syn. ขาย, จ่าย Ops. ซื้อ
ทอดตลาด (v.) sell by auction Syn. ขายทอดตลาด
ขายของ (v.) sell goods See also: make a sale Syn. ขายสินค้า
ขายสินค้า (v.) sell goods See also: make a sale
ขายสด (v.) sell on cash See also: sell for cash Syn. ขายเงินสด Ops. ขายผ่อน, ขายเงินเชื่อ
ขายเงินสด (v.) sell on cash See also: sell for cash Ops. ขายผ่อน, ขายเงินเชื่อ
ขายฝาก (v.) sell on consignment See also: sell something with right of redemption
ขายผ่อน (v.) sell on credit Syn. ขายเงินผ่อน, ขายเงินเชื่อ Ops. ขายเงินสด
ขายเงินผ่อน (v.) sell on credit Syn. ขายผ่อน, ขายเงินเชื่อ Ops. ขายเงินสด
ขายเงินเชื่อ (v.) sell on credit Syn. ขายผ่อน, ขายเงินผ่อน Ops. ขายเงินสด
ขายเชื่อ (v.) sell on credit Syn. ขายผ่อน, ขายเงินผ่อน, ขายเงินเชื่อ Ops. ขายเงินสด
ขายตัว (v.) sell oneself See also: barter away one´s honour for somebody´s patronage
เซ้ง (v.) sell out
ขายขาด (v.) sell outright
ปล่อยของ (v.) sell something See also: dispose of something Syn. ขายของ
ขายสิทธิ์ขายเสียง (v.) sell votes Ops. ซื้อเสียง
ขายเสียง (v.) sell votes Syn. ขายสิทธิ์ขายเสียง Ops. ซื้อเสียง
ขายดิบขายดี (v.) sell well See also: have good sales Syn. ขายดี, ขายเป็นเทน้ำเทท่า
ขายเป็นเทน้ำเทท่า (v.) sell well See also: have good sales Syn. ขายดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We only sell travel booksเราขายแต่หนังสือท่องเที่ยวเท่านั้น
If my income depends on selling,ถ้ารายได้ของฉันขึ้นอยู่กับการขายแล้วล่ะก็
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง
You know what the soft sell is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่อ่อนขายคืออะไร?
I would like to buy some if there is a place where they sell it.ฉันอยากจะซื้อบางส่วน หากมีสถานที่ที่มันขายมัน
Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it.Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it.
Tell him to sell Earth Shoes.เขาควรจะไปขายรองเท้า
In fact, he suggested that you sell shoes.ท่านแนะนำให้คุณไปขายรองเท้า
I can sell you a set of 'lops for next to nothing.ฉันสามารถขายคุณชุดของยาง
The archbishop wants to sell this building to the Board of Education.หัวหน้าของบิชอพต้องการขายตึกนี้แก่สภาการศึกษา
They gonna sell this place to the Board of Education... and I'll be out on the street.พวกเขาจะขายที่นี่แก่สภาการศึกษา และผมคงจะอยู่ข้างถนน
Your little girl. Your daughters. Sell them to me.แม่หนูน้อยของคุณ ลูกสาวของคุณ ขายพวกเขาให้ผม
He can only sell it in Marrakech. I need $2,000.เขาสามารถ ขายมันได้ที่มาราเคช ผมต้องการ $2,000
He's going to sell his own paper tomorrow in Bombay, sir.พรุ่งนี้เขาจะขาย นสพ.ของเขาในบอมเบย์ด้วย

sell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赊销[shē xiāo, ㄕㄜ ㄒㄧㄠ, 赊销 / 賒銷] credit transaction; to sell on account
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒买倒卖 / 倒買倒賣] to buy and sell at a profit; to speculate
销行[xiāo xíng, ㄒㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ, 销行 / 銷行] on sale; to be sold; to sell (millions of copies)
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 糶] sell (grain from granary)
变卖[biàn mài, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, 变卖 / 變賣] sell off (one's property)
抛空[pāo kōng, ㄆㄠ ㄎㄨㄥ, 抛空 / 拋空] to sell short (i.e. to sell future assets)
赊账[shē zhàng, ㄕㄜ ㄓㄤˋ, 赊账 / 賒賬] transaction on account; to buy or sell on credit
趸售[dǔn shòu, ㄉㄨㄣˇ ㄕㄡˋ, 趸售 / 躉售] to sell wholesale
趸卖[dǔn mài, ㄉㄨㄣˇ ㄇㄞˋ, 趸卖 / 躉賣] to sell wholesale
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, 畅销 / 暢銷] best seller; chart-topping
投机买卖[tóu jī mǎi mài, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, 投机买卖 / 投機買賣] buying and selling on speculation
[gū, ㄍㄨ, 沽] buy; sell; abbr. for Tianjin 天津 (also 津沽)
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
倒卖[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒卖 / 倒賣] to resell at a profit; to speculate
[fàn, ㄈㄢˋ, 贩 / 販] deal in; trade in; to peddle; to sell
土拉弗氏菌[tǔ lā fú shì jūn, ㄊㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, 土拉弗氏菌] Francisella tularensis
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, 畅销书 / 暢銷書] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster
二道贩子[èr dào fàn zi, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄈㄢˋ ㄗ˙, 二道贩子 / 二道販子] middleman; buyer and seller
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, 有效期] period of validity; sell-by date
卖主[mài zhǔ, ㄇㄞˋ ㄓㄨˇ, 卖主 / 賣主] seller
卖方[mài fāng, ㄇㄞˋ ㄈㄤ, 卖方 / 賣方] seller
卖点[mài diǎn, ㄇㄞˋ ㄉㄧㄢˇ, 卖点 / 賣點] selling point
投机倒把[tóu jī dǎo bǎ, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 投机倒把 / 投機倒把] speculation and profiteering (成语 saw); buying and selling on speculation
杂货摊[zá huò tān, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄢ, 杂货摊 / 雜貨攤] stall selling various goods
售票员[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, 售票员 / 售票員] ticket seller

sell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロスセル[, kurosuseru] (n) cross-selling (selling other products to a customer); cross sell
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work
ハードセル[, ha-doseru] (n) hard sell
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
元を切って売る[もとをきってうる, motowokitteuru] (exp,v5r) to sell under prime cost; to sell at a loss
元値が切れる[もとねがきれる, motonegakireru] (exp,v1) to be below the cost; to sell below cost
卸す[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to sell wholesale; (2) to grate (e.g. vegetables); (3) to cut up fish; (P)
商う[あきなう, akinau] (v5u,vt) to trade in (commercial goods); to deal in; to sell
売り切る;売切る[うりきる, urikiru] (v5r,vt) to sell out; to sell off
売り尽くす;売り尽す[うりつくす, uritsukusu] (v5s,vt) to sell out; to exhaust one's stock
売り惜しむ[うりおしむ, urioshimu] (v5m) to hold back on or restrict sales of; to be reluctant to sell
売り払う;売払う[うりはらう, uriharau] (v5u,vt) to sell out of; to sell completely
売り捌く;売りさばく[うりさばく, urisabaku] (v5k,vt) (1) to sell out; (2) to sell widely; to sell on a large scale
売り飛ばす[うりとばす, uritobasu] (v5s,vt) to dispose of; to sell off
売れ切れる[うれきれる, urekireru] (v1,vi) (See 売り切れる) to be sold out; to sell out
大衆に阿る[たいしゅうにおもねる, taishuuniomoneru] (exp,v5r) to sell out to the masses
小売りに卸す[こうりにおろす, kouriniorosu] (exp,v5s) to sell wholesale to a retailer
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares)
捌かす;捌す[はかす, hakasu] (v5s,vt) (1) to drain away; (2) to sell off; to dispose of
捌ける[さばける;はける, sabakeru ; hakeru] (v1,vi) to be in order; to sell well; to be sociable; to flow smoothly
競る(P);糶る[せる, seru] (v5r,vt) (1) to compete; (2) to bid; (3) to sell at auction; (P)
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
見切る[みきる, mikiru] (v5r,vt) (1) to see everything; to see all; (2) (See 見限る・みかぎる) to abandon; to give up; (3) to sell at a loss; to sell off
金券ショップ[きんけんショップ, kinken shoppu] (n) shop where one can buy and sell gift certificates and other coupons
飛ぶように売れる[とぶようにうれる, tobuyouniureru] (exp,v1) to sell like hot cakes; to fly off the shelves
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P)
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus)
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor
カウンセラー[, kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P)
キスジアカボウ[, kisujiakabou] (n) Polylepion russelli (species of wrasse)
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
クロスセリング[, kurosuseringu] (n) cross-selling
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
スクールカウンセラー[, suku-rukaunsera-] (n) school counsellor
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P)
セロテープ[, serote-pu] (n) cellophane tape (Sellotape); (P)
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n,vs) hedging; hedge selling
デモイセル[, demoiseru] (n) demoiselle (Chromis dispilus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR
直販[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling

sell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
แบ่งขาย[v. exp.] (baeng khāi) EN: sell separately FR:
ฝากขาย[v. exp.] (fāk khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment FR: mettre en dépôt-vente
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จัดจำหน่าย[v. exp.] (jat jamnāi) EN: distribute ; sell ; dispense FR: distribuer
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ขาย[v.] (khāi) EN: sell ; market ; vend FR: vendre ; commercialiser
ขายชาติ[v.] (khāichāt) EN: sell out the country ; commit treason ; betray one's country ; renegade FR: vendre la nation ; vendre le pays
ขายเชื่อ[v.] (khāicheūa) EN: sell on credit FR: vendre à crédit
ขายดี [v. exp.] (khāi dī) EN: have a good sale ; sell well FR: bien vendre ; vendre bien
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า[v. exp.] (khāi dī pen) EN: be selling like hot cakes ; sell extremely well FR: se vendre comme des petits pains
ขายดิบขายดี[v. exp.] (khāi dip kh) EN: sell well ; sell like hotcakes FR: se vendre comme des petits pains ; marcher du tonnerre
ขายฝาก[v.] (khāifāk) EN: sell on consignment ; sell with a right of redemption ; make a conditional sale FR:
ขายแก่[v. exp.] (khāi kaē) EN: sell to FR: vendre à
ขายข้าวให้จีน[v. exp.] (khāi khāo h) EN: sell rice to China FR: vendre du riz à la Chine
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange FR:
ขายของ[v.] (khāikhøng) EN: sell goods ; make a sale FR: vendre
ขายของลดราคา[v. exp.] (khāikhøng l) EN: sell goods at a lower price FR:
ขายไม่ออก[v. exp.] (khāi mai øk) EN: can not sell ; be unsalable FR:
ขายเหมา[v.] (khāimao) EN: sell in bulk ; sell all together ; sell in a single lot FR:
ขายในราคาถูก[v. exp.] (khāi nai rā) EN: sell off FR:
ขายเงินเชื่อ [v. exp.] (khāi ngoenc) EN: sell on credit ; give credit FR: vendre à crédit
ขายเงินผ่อน[v. exp.] (khāi ngoenp) EN: sell on the installement plan  FR:
ขายเงินสด[v.] (khāingoenso) EN: sell for cash ; sell against cash FR:
ขายเป็นเงินสด[v. exp.] (khāi pen ng) EN: sell for cash ; sell against cash FR:
ขายเผื่อชอบ[v.] (khāipheūach) EN: sell on approval FR:
ขายปลีก[v.] (khāiplīk) EN: retail ; sell in retail ; sell separately FR: vendre au détail
ขายประมูล[v. exp.] (khāi pramūn) EN: sell to the highest bidder FR:
ขายเสียง[v. exp.] (khāi sīeng) EN: sell one's vote FR:
ขายสิทธิ์[v. exp.] (khāi sit) EN: sell one's right FR: vendre ses droits
ขายส่ง[v.] (khāisong) EN: wholesale ; sell whosale FR: vendre en gros
ขายสด[v. exp.] (khāi sot) EN: sell for cash ; sell against cash FR:
ขายตามคำพรรณนา[v.] (khāitāmkham) EN: sell by description FR:
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kw) EN: sell below cost price FR:
ขายตามตัวอย่าง[v.] (khāitāmtūay) EN: sell by sample ; sale by sample ; FR:
ขายทอดตลาด[v.] (khāithøttal) EN: auction ; auction off ; sell by auction ; put up for auction FR:
ขายตัว[v.] (khāitūa) EN: sell oneself ; prostitute oneself FR: se vendre ; se prostituer
ขายตั๋ว[v. exp.] (khāi tūa) EN: sell tickets FR: vendre des billets
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: do business ; buy and sell FR:
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires

sell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Wohlstandsgesellschaft {f} | Wohlstandsgesellschaften
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Vereinigung {f}; Gesellschaft
Goldschwanz-Riffbarsch {m}; Goldschwanz-Demoiselle
Junggeselle {m} | Junggesellen
Botschaftsrat {m}counsellor; counselor
Brownsittich {m} [ornith.]Northern Rosella
Grundkapital {n}; Gesellschaftskapital
Kapitalbeteiligungsgesellschaft {f}; Risikokapitalgesellschaft
Gesellschaft {f} | Gesellschaften
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
Pennantsittich {m} [ornith.]Crimson Rosella
Jungfernkranich {m} [ornith.]Demoiselle Crane
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor
Filmgesellschaft {f} | Filmgesellschaften
Haitidrossel {f} [ornith.]La Selle Thrush
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel
Kapitalgesellschaft {f}; als Kapitalgesellschaft eingetragenes UnternehmenIncorporated (Inc.) [Am.]
Versicherungsgesellschaft {f} | Versicherungsgesellschaften
Geselle {m} | Gesellen
Schlüsselloch {n} | Schlüssellöcher
Knollensellerie {m}; Sellerie
Ladenpreis {m}selling price
Karussell {n} | Karussell fahrenmerry-go-round | to have a ride on the merry-go-round
Mosaik {n}tessellation
Mosaikfußboden {m}tessellated floor
Moselwein {m}Moselle
Spitzenreiter {m}most popular ...; top-rated ...; number one ...; best-selling ...
Allens Demoiselle {f}; Andamanen Demoiselle
Wahl {f} | nach Wahl des Käufers | nach Wahl des Verkäufersoption | at buyer's option | at seller's option
Ratgeberin {f}counsellor; counselor
Siedlungsgesellschaft {f} | Siedlungsgesellschaften
Sozialwissenschaft {f}; Gesellschaftswissenschaft
Freundesgesellschaft {f}; Gesellschaft
Soiree {f}; Abendgesellschaft
Stangensellerie {m}; Staudensellerie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sell
Back to top