ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

souvenir

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *souvenir*, -souvenir-

souvenir ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
souvenir (n.) ของที่ระลึก See also: สิ่งเตือนใจ Syn. memento, relic, remainder, token
English-Thai: HOPE Dictionary
souvenir(ซูวะเนียร์') n. ของที่ระลึก,ของที่เป็นอนุสรณ์,ความทรงจำ,ที่ระลึก, Syn. memento
English-Thai: Nontri Dictionary
souvenir(n) ของที่ระลึก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Souvenirs (Keepsakes)ของที่ระลึก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของชำร่วย (n.) souvenir See also: keepsake, gift Syn. ของแจก, ของที่ระลึก, ของตอบแทน, ของกำนัล
ของตอบแทน (n.) souvenir See also: keepsake, gift Syn. ของแจก, ของที่ระลึก, ของกำนัล
ของที่ระลึก (n.) souvenir See also: keepsake
ที่ระลึก (n.) souvenir See also: token, memento, keepsake Syn. ของที่ระลึก
ถุงเงินถุงทอง (n.) souvenir made of two bags See also: one silver and one gold container of something
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a lovely souvenir from the 20th century.ของที่ระลึกเก๋ไก๋จากศตวรรษที่ 20
A little souvenir from Nepal.ของฝากเล็กน้อย จากเนปาล
I actually had to pay for the souvenir and the real one, so you owe me $35, plus tax.ผมจ่ายค่าของที่ระลึกและของจริง ดังนั้นคุณเป็นหนี้ผม 35 ดอลล่าร์, บวกภาษี.
Hold on. Let's go to that souvenir shop over there.รอก่อน ไปร้านขายของที่ระลึกตรงนั้นก่อน
Keep it as a souvenir and give it to sara when this is all done.เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเอาให้เธอตอนทุกอย่างจบสิ้น
I kept a souvenir or two.ฉันเก็บมาเป็นที่ระทึกนิดหน่อย
After the meeting, as a souvenir of the visit,หลังประชุมก็มีแลกของที่ระลึกกัน
You can take that. You wanna keep it as a souvenir of your first abortion.คุณจะเก็บเอาไว้ก็ได้นะ เป็นของที่ระลึกจากการทำแท้งครั้งแรกของคุณ.
Your father's back in the souvenir trailer.พ่อของเธออยู่ในรถขายของที่ระลึก
It's a souvenir of my kill.ของที่ระลึกจากการสังหารของข้า
I was just trying to cut this horn as a souvenir of my kill, but it's proving to be a bit of a bitch.ข้าแค่พยายามจะตัดเขาไปเป็นของที่ระลึก จากการสังหารของข้า แต่ดูท่าจะยาก
A somber gentle kiss-- a souvenir of the affair.จูบอย่างลึกซึ้ง ของขวัญแห่งความสัมพันธ์

souvenir ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纪念品[jì niàn pǐn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˇ, 纪念品 / 紀念品] souvenir

souvenir ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーブニール[, su-buni-ru] (n) souvenir (fre
スーベニア[, su-benia] (n) souvenir
スーベニアショップ[, su-beniashoppu] (n) souvenir shop
山苞[やまづと, yamaduto] (n) souvenir from the mountains
引き出物;引出物[ひきでもの, hikidemono] (n) gift; souvenir
記念写真[きねんしゃしん, kinenshashin] (n) souvenir photograph
お土産(P);御土産[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 土産・みやげ) present; souvenir; (P)
形見[かたみ, katami] (n) memento; souvenir; (P)
忘れ形見[わすれがたみ, wasuregatami] (n) (1) memento (from a dead person); souvenir; keepsake; (2) orphan; posthumous child
記念品[きねんひん, kinenhin] (n) souvenir; memento
記念物[きねんぶつ, kinenbutsu] (n) souvenir; memento

souvenir ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[v.] (jam dāi) EN: remember ; recall FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จำไม่ได้[v. exp.] (jam mai dāi) EN: do not remember FR: ne pas se souvenir ; avoir un oubli ; avoir un trou de mémoire ; avoir un trou (fam.) ; impossible de se souvenir
จำไม่ลง[v. exp.] (jam mai lon) EN: FR: le souvenir ne s'efface pas
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
การจำได้[n. exp.] (kān jam dāi) EN: recall ; retention ; remembrance FR: mémorisation [m] ; souvenir [m] ; reconnaissance [f]
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamr) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento FR:
ของฝาก[n. exp.] (khøng fāk) EN: present ; gift ; souvenir FR: souvenir [m]
ของที่ระลึก[n. exp.] (khøng thīra) EN: souvenir ; keepsake FR: souvenir [m]
ความจำ[n.] (khwām jam) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration FR: mémoire [f] ; souvenir [m]
ความทรงจำ[n. exp.] (khwām song ) EN: memory ; remembrance ; commemoration ; memoir FR: souvenir [m] ; souvenirs [mpl] ; mémoire [f]
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: have learned one's lesson ; be chastened FR: se souvenir de la leçon
นึกขึ้นได้[v. exp.] (neuk kheun ) EN: FR: se souvenir de ; se rappeler ; venir à l'esprit
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; keep in mind ; regard ; call to mind ; recall FR: penser à ; se souvenir de ; songer à
พิมพ์เป็นที่ระลึก[X] (phim pen th) EN: printed in remembrance ; printed as a souvenir FR: imprimé en souvenir ; imprimé en mémoire
ระลึก[v.] (raleuk) EN: remember ; recall ; think of ; mark ; recollect ; be reminded of ; think back FR: se souvenir de ; évoquer ; se remémorer ; marquer
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence FR: se souvenir d'une vie antérieure
ระลึกถึง[v.] (raleuk theu) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember ; mark FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)
ร้านขายของที่ระลึก ; ร้านของที่ระลึก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: souvenir shop FR: magasin de souvenirs [m] ; boutique de souvenirs [f]
ทรงจำ[v. exp.] (song jam) EN: remember ; recollect FR: se rappeler ; se souvenir de ; commémorer
ที่ระลึก[n.] (thīraleuk) EN: souvenir ; token ; memento ; keepsake FR: souvenir [m]
ถุงเงินถุงทอง[n. exp.] (thung ngoen) EN: souvenir made of two bags FR:
ตราไปรษณียากรที่ระลึก[n. exp.] (trāpraisanī) EN: FR: timbre commémoratif [m] ; timbre souvenir [m]
วันที่ระลึก[n. exp.] (wan thīrale) EN: memorial day FR: jour du souvenir [m]
จำได้ดี[v. exp.] (jam dāi dī) EN: remember well FR: bien se souvenir
นึกออก[v. exp.] (neuk-øk) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize FR: se rappeler ; se souvenir
ผอบ[n.] (pha-op) EN: urn ; casket for keeping relics or souvenirs ; cup with a foot and tapering lid FR:

souvenir ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andenken {n}souvenir
Andenken {n}souvenirs
Andenkenladen {m}; Souvenirladen
Souvenir {n}souvenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า souvenir
Back to top