ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sincere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sincere*, -sincere-

sincere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sincere (adj.) จริงใจ See also: ตรงไปตรงมา Syn. honest, truthful, faithful, trustworthy Ops. closed, secretive
sincere (adj.) แท้จริง Syn. real, actual Ops. feigned
sincere (adj.) บริสุทธ์ See also: ไม่เจือปน
sincerely (adv.) อย่างจริงใจ Syn. honestly
sincerely (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างบริสุทธิ์ Syn. truly, really
English-Thai: HOPE Dictionary
sincere(ซินเซียร์') adj. ใจจริง,ใจซื่อ,จริงใจ,แท้จริง, See also: sincerely adv., Syn. truth,honest
English-Thai: Nontri Dictionary
sincere(adj) จริงใจ,ซื่อสัตย์,แท้จริง,บริสุทธิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซื่อๆ (adv.) sincerely See also: uprightly and fairly Syn. ตรงไปตรงมา
ด้วยใจจริง (adv.) sincerely See also: heartily, wholeheartedly, actually, really
ด้วยใจจริง (adv.) sincerely See also: heartily, wholeheartedly, actually, really
อย่างจริงใจ (adv.) sincerely See also: truly, cordially Ops. อย่างเสแสร้ง
จริงใจ (v.) be sincere See also: be frank, be candid, be honest Syn. บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ Ops. หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน
บริสุทธิ์ใจ (v.) be sincere See also: be frank, be candid, be honest Syn. สุจริตใจ Ops. หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน
ไม่จริงใจ (adj.) insincere See also: dishonest, two-faced
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would like to express my sincere thank to themฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพวกเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
But I know they're true, sincere and they won't changeแต่ฉันรู้ว่าพวกเขากำลังเป็นจริง จริงใจและ... พวกเขาจะไม่เปลี่ยนไป
It's my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal stylings of the one, the only, T erri Fletcher!ผมยินดีที่จะแนะนำท่านให้รู้จักกับสาวผู้มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีใครเหมือน เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์
Ladies and gentlemen, it is my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal , stylings of the one the only, Terri Fletcher!ทุกท่าน ผมยินดีที่จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับ เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์
So it's nice to see such a sincere young apprentice, isn't it?...เรียกหล่อนว่า เกอิชา เป็นเรื่องที่เยี่ยมมาก ที่พบหญิงสาวผู้ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ใช่ไหม?
Every day here, I'll make it my sincere goal not to have to kick your ass.ทุกๆวันที่นี่ กูจะแสดงความจริงใจกับมึงโดยการไม่เตะตูดมึง
Of course, no matter what the outcome of the DNA report, my sincere gratitude to you for coming all the way here.แน่นอน ไม่ว่าผลการตรวจ DNA จะเป็นยังไง ผมก็ต้องขอบคุณ คุณจริง ๆ ที่คุณมาที่นี่
I am sincere in everything.ผมก็บริสุทธิ์ใจในทุกๆสิ่ง
Including this theater... and all the receipts from tonight's performance... which I offer with my sincere thanks.และค่าตั๋วจากการแสดงคืนนี้ ผมขอมอบให้ด้วยความขอบคุณ
Guess you don't know, that sincere actors tell the life story through these wrinkles.เดาว่าเธอคงไม่รู้หล่ะสิ นักแสดงที่จริงใจบอกเล่าเรื่องราวของชีวิต ผ่านรอยย่นพวกนี้
My sincere apology for being well.ต้องขอโทษจากใจจริงนะที่ชั้นสบายดี
He is a very sincere person.เค้าเป็นคนที่จริงใจ ในตอนแรกเค้าปฏิเสธที่จะทำมัน

sincere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 语重心长 / 語重心長] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes
忠言[zhōng yán, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ, 忠言] loyal advice; sincere advice
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
深切[shēn qiè, ㄕㄣ ㄑㄧㄝˋ, 深切] deeply felt; heartfelt; sincere; honest
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
谦诚[qiān chéng, ㄑㄧㄢ ㄔㄥˊ, 谦诚 / 謙誠] devout; sincere
勤恳[qín kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 勤恳 / 勤懇] diligent and attentive; assiduous; sincere
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 一秉虔诚 / 一秉虔誠] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly
恳切[kěn qiè, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄝˋ, 恳切 / 懇切] earnest; sincere
拳拳[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 拳拳] earnest; sincere
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚心诚意 / 誠心誠意] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity
[chén, ㄔㄣˊ, 谌 / 諶] faithful; sincere; surname Chen
由衷[yóu zhōng, ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ, 由衷] heartfelt; sincere; unfeigned
真心[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, 真心] sincere; heartfelt
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, 谢忱 / 謝忱] gratitude; thankful; sincerely grateful
[sù, ㄙㄨˋ, 愫] guileless; sincere
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, 笃守 / 篤守] to comply faithfully; sincerely abiding by
[yín, ˊ, 嚚] insincere; stupid
[bì, ㄅㄧˋ, 愊] melancholy; sincere
虔诚[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 虔诚 / 虔誠] pious; devout; sincere
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
[dǔ, ㄉㄨˇ, 笃 / 篤] serious (illness); sincere; true
[kōng, ㄎㄨㄥ, 悾] simple-minded; sincere
实意[shí yì, ㄕˊ ㄧˋ, 实意 / 實意] sincere
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 恂] sincere
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, 悃] sincere
感戴[gǎn dài, ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ, 感戴] sincerely grateful
[yuàn, ㄩㄢˋ, 愿] sincere; willing
[zào, ㄗㄠˋ, 慥] sincere
挚切[zhì qiè, ㄓˋ ㄑㄧㄝˋ, 挚切 / 摯切] sincere; fervent
挚诚[zhì chéng, ㄓˋ ㄔㄥˊ, 挚诚 / 摯誠] sincere
正儿八经[zhèng r bā jīng, ㄓㄥˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄐㄧㄥ, 正儿八经 / 正兒八經] sincere; serious
正经八百[zhèng jīng bā bǎi, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄅㄚ ㄅㄞˇ, 正经八百 / 正經八百] sincere; serious
[dǎn, ㄉㄢˇ, 亶] surname Dan; sincere

sincere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンシア[, shinshia] (adj-f) sincere
実のある;実の有る[みのある, minoaru] (exp) faithful; sincere
忠実忠実しい[まめまめしい, mamemameshii] (adj-i) (uk) hardworking; painstaking; diligent; conscientious; sincere
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement)
めんご[, mengo] (n) (sl) (See 御免) sorry (not very sincere)
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib)
三益友[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable)
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P)
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
口先だけ[くちさきだけ, kuchisakidake] (exp,adj-no) insincere; giving lip-service; glib
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
呉れ呉れも[くれぐれも, kureguremo] (adv) (uk) repeatedly; sincerely; earnestly; (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
心にも無い;心にもない[こころにもない, kokoronimonai] (exp) (something) one does not really mean; insincere
愛想笑い;あいそ笑い;あいそ笑[あいそわらい;あいそうわらい(愛想笑い), aisowarai ; aisouwarai ( aisowarai )] (n,vs) insincere smile; ingratiating smile; forced smile
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
敬白[けいはく;けいびゃく(ok);けいひゃく(ok), keihaku ; keibyaku (ok); keihyaku (ok)] (int,n) (letters ending with this start with 謹啓) Yours Sincerely
浮薄[ふはく, fuhaku] (adj-na,n) frivolous; fickle; insincere; caprice; cold-heartedness
満腔[まんこう;まんくう(ik), mankou ; mankuu (ik)] (adj-no,n) (uk) (See 満身・2) heartfelt; sincere; wholehearted; in one's whole body
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius)
草々;草草[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely
草草不一[そうそうふいつ, sousoufuitsu] (n) Sincerely yours (with the nuance of "please excuse the brevity of this letter")
詫び入る[わびいる, wabiiru] (v5r,vi) to apologize sincerely; to apologise sincerely
謹言[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ...
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour)
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly

sincere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere FR: innocent ; non coupable ; blanc (fig.)
บริสุทธิ์ใจ[v.] (børisutjai) EN: be sincere FR:
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; genuine ; true to ; candid FR: sincère ; franc ; franche [f] ; honnête
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อ ๆ = ซื่อๆ[adj.] (seū-seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ตงฉิน[v.] (tongchin) EN: be upright ; be sincere ; be loyal ; work honestly FR:
ด้วยใจจริง[adv.] (dūay jai ji) EN: sincerely FR:
ด้วยความจริงใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: sincèrement ; avec sincérité
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จริงจัง[adj.] (jingjang) EN: serious ; earnest FR: sérieux ; sincère
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ขอแสดงความเสียใจด้วย[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I express my condolences FR: mes sincères condoléances
กระแดะกระแด๋[adj.] (kradaekrada) EN: affected ; unnatural ; artificial ; insincere FR:
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced FR: hypocrite ; malhonnête
น้ำใสใจจริง[adv.] (nām sai jai) EN: sincerely ; truly ; genuinely ; from the bottom of one's heart FR: sincèrement
พูดไม่จริง[adj.] (phūt mai ji) EN: insincere ; untruthful FR: hypocrite
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally FR:
เสียใจจริง ๆ = เสียใจจริงๆ[v. exp.] (sīajai jing) EN: be really sorry ; be genuinely sorry FR: être vraiment désolé ; être sincèrement désolé ; être vraiment navré
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy FR: honnête ; droit ; sincère
ตรงไปตรงมา[adj.] (trongpaitro) EN: forthright ; straightforward FR: droit ; franc ; direct ; honnête ; loyal ; sincère
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingja) EN: sincerely ; truly ; cordially FR: sincèrement

sincere ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufrichtig {adj} | aufrichtiger | am aufrichtigstensincere | more sincere; sincerer | most sincere; sincerest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sincere
Back to top