ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superfluity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superfluity*, -superfluity-

superfluity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superfluity (n.) สิ่งฟุ่มเฟือย See also: สิ่งไม่จำเป็น Syn. surplus, abundance
English-Thai: HOPE Dictionary
superfluity(ซูเพอฟลู'อิที) n. ความเกินต้องการ,ส่วนเกิน,จำนวนที่เกิน,สิ่งที่ฟุ่มเฟือย,ความไม่จำเป็น, Syn. redundancy
English-Thai: Nontri Dictionary
superfluity(n) ความฟุ่มเฟือย,ความไม่จำเป็น,ส่วนเกิน

superfluity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superfluity
Back to top